Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

1_11/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
HISTORIA
Z ARCHIWUM
KULTUR
PUBLIKACE
MINIATURY
VITA
HUMORREAKCJE
DEBATA
Z FORUMINFORMACJE
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


ZE STARYCH �LONSKICH GAZET

Piotr Kalinowski

  • .... bo posiadamy na naszej bogatej ziemi wielkie skarby

Artyku� z Gazety Ludowej z 22.12.1918

"Nie uda im si�"
Zapowiedziane przez nas pismo ulotne pojawi�o si� w tych dniach. Nasi najserdeczniejsi widz�c, �e ...

  • Fa�szywa gra wobec ludu g�rno�l�skiego

Artyku� z Go�ca �l�skiego z 22.4.1921

Pewna cz�� niemieckiej prasy g�rno�l�skiej tzw. "Bund der Oberschlesier", czyli "Zwi�zek" - wysuwa po plebiscycie - dla Niemiec niekorzystnym - has�o "wolnego niezale�nego" pa�stwa g�rno�l�skiego, czyli tzw. "Freistaatu"


Lucas

5 listopada - rocznica polskiej niepodleglosci

AKT 5 LISTOPADA 1916:

"Do mieszka�c�w lubelskiego Jeneralnego Gubernatorstwa!
Przej�ci niez�omn� ufno�ci� w ostateczne zwyci�stwo ich broni i �yczeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ci�kimi ofiarami panowania rosyjskiemu wydarte, do szcz�sliwej wywies� przysz�o�ci, Jego Cesarska i Kr�lewska Mo�� Cesarz Ausrtii i Apostolski Kr�l W�gier, oraz Jego Cesarska Mos� Cesarz Niemiecki, u�o�yli si�, by z ziem tych utworzy� pa�stwo samodzielne z dziedziczn� monarchi� i konstytucyjnym ustrojem. Dok�adniejsze oznaczenie granic zastrzega si�. Nowe Kr�lestwo znajdzie w ��czno�ci z obu sprzymierzonymi ...