Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


KONKLUZJE

Germanizacja
Je�eli na G�rnym Sl�sku mia�a miejsce germanizacja w tych wymiarach, w jakich reklamuj� j� Polacy, to �wiadczy o nieprzeci�tnej durnocie Sl�zak�w, i� w przeci�gu niezliczonych generacji nie byli oni nawet pod naciskiem w stanie nauczy� si� jednego jedynego j�zyka obcego.

W obliczu powy�szego nie ma sensu to wieczne i nader cz�ste bredzenie o „przetrwaniu polsko�ci (sic!) na G�rnym Sl�sku” poniewa� durnota nie mo�e by� powodem do dumy dla gatunku homo sapiens.

Je�eli natomiast „germanizacja” na G�rnym Sl�sku nie by�a niczym innym jak naciskiem nowoczesnego pa�stwa na swych obywateli - kt�ry to, nawiasem m�wi�c, ka�de nowoczesne pa�stwo, tak�e Polska, z powod�w racji bytu zawsze wykonywa�o, wykonuje i wykonywa� b�dzie - by opanowali oni j�zyk urz�dowy tego� pa�stwa na tyle, by mogli jako jego pe�nowarto�ciowi obywatele funkcjonowa�, to nazywanie tego „germanizacj�” jest z�� wol�.

Nie mo�na z g�ry wykluczy�, i� gdyby Sl�zacy byli w stanie przewidzie�, �e po roku Pa�skim 1945(1922) ich mowa b�dzie przez Polak�w wykorzystana po to, by ich bez wyj�tku przedstawia� (zauwa�: nie traktowa�!) jako rdzennych Polak�w, to by� mo�e by� by im to swego czasu wystarczaj�cy pow�d, by zmobilizowa� resztki niedostaj�cego intelektu i przej�� jednak na j�zyk niemiecki.

Zwyci�zcy
Polacy uwa�aj� si� za zwyci�zc�w II Wojny Swiatowej.

Fakt ten napawa mnie zdumieniem. Gdzie� to odnie�li oni sukcesy militarne, gospodarcze, logistyczne by wygra� co� takiego jak II Wojna Swiatowa?

Polacy uwa�aj� si� za zwyci�zc�w II Wojny Swiatowej.

I owszem. Pozbyli si� milionowych rzesz wcale nie �agodnych i za �ycie w Pa�stwie Polskim wdzi�cznych mniejszo�ci narodowych jak i gospodarczo nieatraktywnych teren�w na wsch�d od linni Curzona. W zamian otrzymali Wschodnie Niemcy o bardzo wysoko rozwini�tej kulturze gospodarczej. W bardzo kr�tkim czasie zrobili z tych obszar�w now� Polsk� B.

Polacy uwa�aj� si� za zwyci�zc�w II Wojny Swiatowej.

Przci�tny Polak, je�eli wog�le wojn� prze�y�, straci� w czasie wojny najbli�szych, wolno�� na lat dziesi�tki, maj�tek, strony rodzinne, by� cz�sto wi�ziony w obozie b�d� wywieziony na roboty przymusowe, o „pomniejszych” szykanach nie wspominaj�c.

Jak mo�na w obliczu powy�szego uwa�a� si� za zwyci�zc� i na dodatek chcie� uchodzi� za normalnego?

Polacy s� przekonani, i� wygrali wojn�.

Bardzo wielu Polak�w wygra�o wojn� ich postaw� moraln�.Fakt ten nie ulega w�tpliwo�ci.

Nie ulega tak�e w�tpliwo�ci, i� je�eli owi zwyci�zcy Polacy jak i ich spadkobiercy na duchu nie zapobiegn� lat dziesi�tki ju� trwaj�cemu nadu�ywaniu ich tryumpfu przez polityczne i duchowe tzw. „elity” Pa�stwa i Narodu Polskiego, kt�re to rozgrzeszaj� nim tak�e wszystkie swe haniebne poczynania i brednie, przegra Polska - i to w czasach pokoju - owoce tego wielkiego zwyci�stwa.

Pozdrawiam oraz za��czam wyrazy szacunku; ostatnie ale tylko dla tych, kt�rzy ani nie bredz�, ani w brednie nie wierz�.

Alfred Bartylla - Blanke« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO