Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Dwie miary oceny fakt�w nadal obowi�zuj� w Rzeczypospolitej Polsce
na pocz�tku XXI wieku

Nie znam tre�ci referat�w, kt�re zapowiedziano na sesj� popularno-naukow� ”Historia martyrologii i oboz�w odosobnienia w Jaworznie w latach 1939-1956”, zorganizowanej w Muzeum Miasta Jaworzna przy wsp�pracy Ruchu Wolnych Demokrat�w z Wroc�awia w dniach 12-13 pa�dziernika 2001r.

Referaty, mi�dzy innymi:

  • Franciszek Piper - Podob�z KL Auschwitz w Jaworznie - „Neu Dachs”.

  • Adam Dziurok, Volksdeutsche w obozie w Jaworznie

  • Jerzy Starzy�ski - Koszmar Jaworzna w �wietle wspomnie� grupy wi�ni�w ze �rodkowej i zachodniej �emkowszczyzny.

  • Eugeniusz Mysi�o - Ukrai�cy w obozie w Jaworznie.

zapewne nale�y je zdoby� i rozpowszechni�.

Znam natomiast wieloletnie starania grupy mieszka�c�w dawnego Alzen ( w po�owie XVIII wieku Altzenau ) za� obecnie Haucnowa stanowi�cego dzi� cz�� Bielska-Bia�ej, kt�rym odmawia si� upami�tnienia martyrologii swoich Ojc�w - Matek - Braci - Siostr - Krewnych jakie urz�dzi�a im soviecko-polska w�adza po „wyzwoleniu” w 1945 roku.

Nie dotyczy to tylko mieszka�c�w Haucnowa - oko�o 130 os�b, ale r�wnie� Willamowic, Bielska, Komorowic, Bia�ej (Krakowskiej), Szczyrku ... ca�ego Podbeskidzia a r�wnie� G�rnego �l�ska (cz�ci przemys�owej). Pierwsza zarejestrowana �mier� mieszkanki Alzen w Auschwitz - O�wi�cimiu mia�a miejsce ju� 11 apryla 1945 roku.

Zastanawia i niepokoi mnie natomiast wybi�rcze traktowanie oczywistych fakt�w historycznych przez Pa�stwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w O�wi�cimiu. Od kwietnia 1945 roku Ob�z Zag�ady Auschwitz przekszta�cono w Polski Ob�z Koncentracyjny (Ob�z Pracy) O�wi�cim - Jaworzno, perfekcyjnie wykorzystuj�c wzory sovieckie i niemieckie. Faktu tego nic i nikt nie jest w stanie zmieni� - nie by� to jaki� przypadek - epizod, tragedia trwa�a a� po rok 1956 !

Wymijaj�ca i odpychaj�ca jest zatem odpowied� Dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau mgr Jerzego Wr�blewskiego z 19.04 2001 podj�ta te� przez Wojewod� �l�skiego p. Wilibalda Winklera z 24.04.2001 na pro�b� wzniesienia Pomnika Pami�ci Ofiar Podbeskidzia i G�rnego �l�ska a wnioskowanego przez mieszka�c�w Haucnowa - obecnie Bielsko-Bia�a.

Oto jej fragmenty:

„By�y ob�z Auschwitz jest dla ca�ego �wiata symbolem Holocaustu i ludob�jstwa narod�w i jako taki wpisany zosta� w 1979 r. na list� �wiatowego Dziedzictwa UNESCO” - i tu jest powszechna zgoda, ale, nie powinno jej by� na stwierdzenie kolejne:

„W zwi�zku z powy�szym nie widzimy mo�liwo�ci upami�tnienia na terenie Muzeum wydarze�, kt�re mia�y miejsce po wyzwoleniu obozu.”

W imi� Prawdy i Sprawiedliwo�ci rozwi�zanie jest jedno:
wyst�pi� dodatkowo do tego� szacownego UNESCO z udokumentowanym wnioskiem o wpisanie na list� �wiatowego Dziedzictwa Obozu O�wi�cim - Jaworzno 1945-1956.

Wiadomo �e, odpowiednich dokument�w w Muzeum Auschwitz - Birkenau nie brakuje i nie mo�na stawia� pyta�, czy nale�y upami�tnia�, „ a tylko, jak uczyni� to godnie?”

Nie tylko pomnik ale i w�a�ciwa ekspozycja edukacyjna pami�ci ofiar. Wyst�pienie winny poprzedzi� konkretne dzia�ania - zwrot maj�tk�w, odszkodowania w ramach Funduszu Ofiar Wojny - bo fakty pozostaj� faktami.

Politycznym decydentom proponuj� na drodze do Zjednoczonej Europy wybra� si� chocia�by do macierzystego Alzenau na pograniczu Bawarii i Hesji i tam przed pomnikiem patrona Europy, �w. Benedykta z Nursji zdoby� si� na d�u�sz� zadum� i refleksj�. Poprosi� te� o wyk�ad zwi�zany z histori� tego denkmalu. Wizy nie s� potrzebne.

EB (S)

XI/2001„Przy��czenie �l�ska Opolskiego do Polski 1945-1948”

W ksi��ce tej, wydanej przez Instytut Studi�w Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996. Piotr Madajczyk pisze  w rozdziale o obozach, w kt�rzch „zapewne znajdowali si� G�rno�l�zacy” (str 285):

"O�wi�cim
Ob�z utworzony przez wojska radzieckie na terenie by�ego obozu koncentracyjnego dla �o�nierzy AK i je�c�w niemieckich, a tak�e os�b cywilnych. Osoby ze �l�ska Opolskiego traktowane by�y jako Niemcy i w��czone do kompanii niemieckich. W 15 barakach umieszczeni byli zwykli wi�niowie, w kolejnych m�odociani, byli policjanci niemieccy i szpital. Do obozu skierowano tak�e cz�� �o�nierzy niemieckich z terenu Czech i Moraw. W sk�ad s�u�by porz�dkowej wchodzili Polacy. Pracowano przy demonta�u na wyw�z do ZSRR fabryki „IG-Farben", oddalonej o 2 godziny marszu, po 12 godzin dziennie, przy sk�pym wy�ywieniu. Komendantem dw�ch oboz�w - jednego w obozie macierzystym, drugiego w Birkenau - by� p�k Mas�obojew. W obozach przebywa�o oko�o 13 ty�. os�b. (...) W dniu 21 lipca 1945 r. przyby�a do O�wi�cimia komisja wojew�dzka. Z przej�tego przez w�adze polskie obozu zwolniono z 7135 je�c�w 6222 (4156 jako Polak�w), do kopalni wys�ano 593, pozosta�o w obozie 290, przekazano UBP 8, zmar�o 6, w szpitalu pozosta�o 16. Ale i p�niej mia�y znale�� si� tam osoby ze �l�ska (prof. Zaj�c). W okresie p�niejszym ob�z prowadzony by� przez UBP, podlega� COP Jaworzno. Wi�ziono w nim tak�e osoby z G�rnego �l�ska. Rozwi�zano go 17 kwietnia 1947 r., a za�og� - 300 �o�nierzy i 18 oficer�w KBW - skierowano do Jaworzna, w zwi�zku z nap�ywem Ukrai�c�w.“

COP - „Centralny Ob�z Pracy”
bn


ZGODA - miejsce grozy

Dnia 4 pa�dziernika w Domu Kultury „Zgoda" w �wi�toch�owicach odby�a si� konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Pami�ci Narodowej, Miejskie Muzeum w �wi�toch�owicach i �wi�tochtowicki Urz�d Miasta, po�wi�cona obozowi pracy Zgoda, w kt�rym polscy komuni�ci przetrzymywali w roku 1945 kilka tysi�cy �l�zak�w. Komendantem obozu by� znany z okrucie�stwa Salomon Morel, jeszcze kilka lat temu zamieszka�y w Katowicach, wyp�oszony przez polsk� prokuratur� do Izraela. Liczb� ofiar obozu szacuje si� na oko�o 2 tysi�cy. Podczas konferencji przedstawiciele IPN poinformowali o post�pach �ledztwa w sprawie zbrodni pope�ni�nych w obozie. Licznie przyby�ym nauczycielom przekazano specjalny pakiet edukacyjny, zawieraj�cy scenariusze lekcji o �wi�toch�owickim �agrze.

z Jask�ki �l�skiej 11/2001 www.RASlaska.org 
« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO