Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Strasburg - Wratislavia

17. Maj 2001

Na tyn dziy� polski minister spraw zagranicznych W�adys�aw Bartoszewski yaprosi� do stolicy �l�ska swojego odpowiednika z BRDeutschland - ministra Joschk� Fischar’a w towarzystwie premier�w przygraniczntch land�w, aby

„dyskutowa� o wsp�pracy tranzytowej”.

Czy�by przypadkiem ten dzie� ? Wcze�niej bowiem Trybuna� praw Cz�owieka w Stra-burgu na ten�e dzie� wyznaczy� pierwsz� rozpraw� dotycz�c� przedstawienia argument�w za spraw� uznania

Zwi�zku Ludni�ci Narodowo�ci �l�skiej (kt�rego RP nie chce) - tam�e wi�c uda�a si� delegacja z dr Jerzym Gorzelikiem.

Natomiast ni�ej podpisany wraz z koleg� R. z Rybnika, udali si� nieproszeni do naszej Metropolii �l�skiej, �eby cho�by z boku podziwa� si� jak te obce tam rz�dz�. W pora zdaniach by�o to tak:

Nad wej�ciem do Ratusza (kaj nas i tak nie wpuszczono, bo my nie mieli akredytacji - nas tam mieli jak cudzych), wiatr potr�ca� flag� niemieck� i polsk�. Tej �l�skiej bia�o-��tej z czarnym or�em i kotwiczk� Wiking�w to tam nie by�o ! Chocia� jest historyczny herb Wroc�awia.

Niemieccy go�cie z zaciekawieniem te� konstatowali - by�o wida� po gymbach tych zza Odry - �e na piedestale obok wejscia to nie jest �odyn tam Fryderyk, Aleksander czy kiery� z wielkich Braci Hauptman�w-�l�skich, a jest to tyn wschodni hrabia, rozspustnik polsko-lwowski Fredro Aleksander. Postawili go tam Polacy dlo zemsty, ale my�la, �e tam nie doczeko dozywocia. Te polske uczone gymby by�y za� takie jakie� niejakie. Co w tych g�owachsie im warzy�o to te� ci�ko powiedzie�.

Tak tworzy si� historia - dzie� po dzie� - niedopowiedzenie, gesty, ma�e i wielkie k�amstwa, zniewalanie narodu �l�skiego.

To brak odwagi, nazywania rzeczy-fakt�w „po imieniu” tworzy zak�amany scenariusz historii.

W tym miejscu dzi�kuj� Panu dr-in�. Brunonowi Nieszporkowi te� w�a�ciwie Rybniczaninowi, w swojim i mojich znajomych �l�zak�w imieniu, �e otworzy� nam okienko internetowe na �wiat, a nad mojimi tekstami-szkicami si� nieraz m�czy.

W za��czeniu fotografia z przed Ratusza z „tworz�cymi histori�” i kotwiczka Wiking�w.

Ewald Bienia

fot. E.Bienia

P.S.. Szerzej o obserwacjach z Wroc�awia nast�pnym razem.
« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO