Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


O �l�nskij ortografii

Witej�e u Wos!
Ch�o�bych sam �kryfn�n� pora s��w o �l�nskij ortografii. A do tego by�� na�kryflane tym abecad�ym, coch je k� proponowo� na EchoSlonska. Ale skuli tyj na�yj godki ty� ju� �e pozm��a�o. Sami ocy��e jak to wygl�ndo.
Zgo��m �e, co t�a �e ugoda� do jaki�go� m�ndrego zapisu na��j godki. A ba�ij m� �e wi��m ink�e litery na ko�dy �w�nk, jak zapis tego samego �wi�nku p�i pomocy poru liter. A to i�� zrobi� yno p�i takim abecadle, k�re jes sam zastosowane. Jak to �yto�e to ju� �e��e �e kapli jako litera jes za jaki �w�nk.
P�i takij umow� na abecad�o �y ma probl�mu zapisa� "zm�rz�y", bo ko�dy wi�i jak to p�e�yta�. ...

Piotr Kalinowski


Odpowed� na propozycj� Piotra Kalinowskiego

Wybaczcie, �e napisz� po polsku, ale chc� unikn�� niejednoznaczno�ci przy opisywaniu r�nic w wymowie i pisowni. Generalnie jest to najlepsza z (niewielu) propozycji, jakie znam.
No to po kolei:
1. Rozumiem, �e rezygnujemy z zapisu labilizowania samog�oski "o" na pocz�tku wyrazu, tj. piszemy ojc�w a nie �ojc�w i od downych �as�w a nie �od downych �as�w. Ale tu zauwa�y�em w tek�cie pewn� niekonsekwencj�, bo znalaz�em s�owa �osto� i �ostaw�. Przypuszczam, �e to pomy�ka.
2. Wydawa�o mi si�, �e wszystkie "h" zapisujemy podobnie jak w polskim, u�ywaj�c dwuznaku "ch". Pewn� moj� w�tpliwo�� wzbudzi�o s�owo handel pisane przez "samo h", kt�re znalaz�em w tek�cie. ... 

J�zek Kulisz


Na�e abecad�o:

a, �, b, c, �, �, d, �, e, �, �, f, g, h, ch, i, j, k, l, �, m, n, �, o, �, �, p, r, �, s, �, �, t, u, w, x, y, z, �, �

Razym nali�y� �ech �i���i ��w��� liter�w i jedyn dwuznak.
Polsk� literki ot�imuje �e tak samo, jak downij, w�iskaj�nc prawy klawi� [Alt].
Jak dosta� nowe �l�nsk� literki pokazuje poni��o tabelka ...

J�zek Kulisz


Par� uwag laika na temat alfabetu

Wyboczcie, �e pisza po polsku, ale chca unikn��� niyjednoznaczno�ci
1. Zasadniczo idea alfabetu polega na tym, �e ka�dej g�osce j�zyka m�wionego odpowiada inny znak graficzny. W Europie ze wzgl�d�w historycznych powszechnie przyj�� si� alfabet �aci�ski. Problem polega na tym, �e w j�zyku �aci�skim by�o mniej g�osek ni� w wi�kszo�ci wsp�czesnych j�zyk�w europejskich, a co za tym idzie, alfabet �aci�ski jest zbyt ubogi w znaki graficzne, �eby w prosty spos�b da�o si� zapisa� teksty np. we wsp�czesnym j�zyku niemieckim, angielskim albo polskim. (W �redniowieczu zreszt� dodano do alfabetu �aci�skiego kilka znak�w, o ile si� orientuj� by�y to "u", "w", "y" i "j").
Z problemem odwzorowania g�osek nie wyst�puj�cych w �acinie mo�na sobie poradzi� na dwa sposoby: ...

J�zek Kulisz
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO