Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska

cz�� II Rzesza Niemiecka (1871 - 1918)

Po upadku "Dziennika G�rnoszl�zkiego" i innych gazet polskoj�zycznych na �l�sku nast�pi�a n�pi�a d�u�sza przerwa w ukazywnaiu si� tego rodzaju periodyk�w.
Dopiero w 1869 Karol Miarka zakupi� wychodz�cego w Wielkopolsce gazet� "Katolik" i po ca�kowitej zmianie profilu pisma (z poruszaj�cego tylko sprawy wiary oraz drukuj�cego jedynie powiastki na zajmuj�ce si� sprawami dotycz�cymi mieszka�c�w �l�ska) uda�o mu si� zrobi� z tej gazety jedn� z najwa�niejszych gazet G�rnego �l�ska.
Zgodnie z pruskim prawem prasowym na terenie Prus nie istnia�a cenzura prewencyjna prasy, jednak ka�dy z redaktor�w musia� si� liczy� z mo�liwo�ci� odpowiadania przed s�dem za opublikowane w gazecie wiadomo�ci. Z tego powodu r�wnie� Miarka by� kilkakrotnie skazywany wyrokami s�dowymi, w tym tak�e na kary wi�zienia. ...

Piotr Kalinowski