Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Gloria, Gloria in Excelsis Deo - eli koulyndowanie pou �lonsku

Dialekt jakou �lounsko gwara, �ot pradziadof �lonskik, �osta�a sie f drywnianyk ko�ciou�kach.

A teroski se forsztelujcie (wyobra�cie) wielgo i kfalebno kfila, kiej kajsik f �lounskej tradycyji eli to f Hajdukach Chourzofskik, eli f Miechoufskim Bytoniu, eli f Ratiborskik Oustrougach byuo. Sfojom po�stawa, �odwaga i pous�uszy�stfo pokazouwali chuopy kiej szli �oznajmio� poukoj na ziymi. �piywajonc ta koulynda kroucyli ku kou�ciele, pou ciymku s faklami:

1. �piyfka Jouzefa Schnabel s Breslau - Niederschlesien

Transeamus usque Bethlehem
et audiamus hoc verbum
quod factum est
Maria et Joseph et Infantum
positum in praesepio,
Gloria, Gloria in Excelsis Deo.
Gloria et in terra pax hominibus
Bonae voluntatis, et in terra pax.
Transeamus et audiamus quod factum est

Kroucymy dou Betlyjym
iszby pousuchau� tegou s�ouwa
kiere sie proufdoum sta�ou
Isz Maryja i Jouzef s Dzieciountkym
soum w stajynce,
Kfaua,Kfaua na Wysoukou�ci Bougu
Kfaua na Ziymi a poukoj luckou�ci
Doubrou Woula, isz je poukoj na Ziymi
Kroucymy i s�uchoumy cou prouwdoum jes.

Trouska skorzij poutulnie toumpa�e frelki kiej s�y �oznajmia�:

2.

Maria durch ein’ Dornwald ging,
Kyrie eleison
Der hat in sieb’n Jahr kein Laub getragen.
Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen
Da haben die Dornen Rosen getragen,
als das Kindlein durch den Wald getragen,
Jesus und Maria

S�a Maryja pszez ciyrniouwy las
Kirie eleison
Kiery siedym roukow niy miou li�cio
Cou niysie Maryja poud jyj sercym?
Ma�e dzieciountko z dumom i kfa�om
Pszes co ciyernie sie rou�yczkami powlyk�y
kiej to Dzieciountko pszes las nious�a,
Jezus i Maryja (s 1517 roku)

3.

Es ist ein Ros entsprungen
Aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
und hat ein Bl�mlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.

Ma�y pounczek rou�ycki nougle wyros
S jednego ma�ego, zwount�ego kourzynia,
Jak noum f staryk �piyfkak
�ot Jessaja na tyn spousob,
i tag ma�y kfjotuszek wyros
f �routku mrou�nyj zimy
Coukym f po�ouwce noucy. (s 1599 roku) 

F sztimungu groudniowyj atmousfery, niby to jag s Wieczorkowyk zimouwyk �obrozeckof:

4.

Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich gl�nzet der Wald,
Freue dich, Christkind kommt bald!

Cichoutkou prousy �niyg
spoukojnie, zloudzouny spocywou se stouwek
W �fjontecnyj szacie je las,
Rauduj sie, Dzieciountko pszidzie chnet!

�ot Czechof s�o s�ycha� kiej po gourkach z �ouwieckami pastuski sie gipko �uwijali:

5.

Kommet, ihr Hirten, ihr M�nner und Frau’n
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau’n
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren
F�rchtet euch nicht.

Pszi�cie, tszody, wy ch�oupy i koubiyty
Pszi�cie, �ukouchane Dzieciontko �obocy�
Nas Ponbouczek dzisioj sie naroudzi�,
Iszby dou Buoga f niebiosy nos wnious
I nicegou se nie �obouwiejcie.

6.

Heilige Nacht, die Sterne hell erstrahlen
ein gro�es Wunder wird wahr heute Nacht.
Hirten im Feld erscheint ein Bote Gottes,
und gro�e Freunde hat dieser gebracht.
Ein Hoffnungsstrahl erf�llt die ganze Erde.
F�r alle scheint das neue, helle Licht.
Fallt auf die Knie und h�rt die Engel singen
O heilige Nacht, der Jubel laut erschalt.

O �fiynta Noc,gwjozdki jasno promiyniujom
Wielgi cud stou sie naprouwda tyj noucy
Pastuchom f poulu sie pokouzo� i �ouznajmi�
Pszes cou wielgou noum radou�� pszinious.
Proumyk noudzieji wypo�ni� co�ki �fjat.
Dou nous wszyckik nouwe josne do� �fjat�o.
Padni na koulana i suchej �piywu anio�of:
O �fjynta Nocy, tyn jubel gwarko d�wiyncy

7.

Go tell it on the mountain
Over the hills and ev�ry where.
Go tell it on the moutain,
That Jesus Christ is born. Halleluja!

I� i �osprouwiyj tam f gourak
Za pagourkami i kaj sie jesce do.
I� i �opouwiyc tam f gourach
Isz Jezusek Chrystusek sie nauroudzi�. Alleluja

8.

Engel hoch vom Himmel singen,
weithin erschallt es �ber’s Feld;
wollen neue Botschaft bringen,
dass sich erfreue alle Welt.

Anio�ki z wysoukego niybiousa �piywajom
hyn daleuko rozbrzmiywo pounat poulami
kcom pszes tou nouwe zwjastouwani noum psziniy��
Isz sie rousweseli na calutkim �fiycie

Niy spousoub tu niy zanouci� nasegou wiyszcza s Raciboura - Josepha von Eichendorff:

9.

Markt und Stra�en steh’n verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

�opuscoune som targowiska i drougi
Ja�niutkou �fiycoum w kou�dym doumu,
Myndykujonc ida se pszes ulicka,
Wygloundo mi wouko�o tag �uroucy�cie.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschm�ckt,
Tausend Kindlein stehen und schauen,
Sind so wunderstill begl�ckt.

A pszi �oknach nasze babki
F koulorak �ozdoubki skroumnie szykowa�y,
Tysiounce dziecek stoujom i kukajom,
I som tym cudym bouskim radzi.

Na fali rouspyndu tysz gourno�lounskou koulynda-�piyfka s XVII wieku - „F �routku Noucy”:

10.

In mitten der Nacht,
als die Hirten erwacht,
da h�rte man singen
und Gloria klingen
ein’ englische Schar,
ja, geboren Gott war.

F �routku Noucy,
pastyrze pofstawauli,
bou �piywy s�ychau� by�o,
i Gloria klingouwa�o
tou aniylske zastympy
tag, Boug sie noum naroudzi�

11.

Friede, Friede, Winterfrieden
Schneebedeckt liegt Flur und Au,
zarte Flocken, weiche F�lle
fasst der B�ume Wipfel kaum.Friede, Friede.

Spoukoj i zadouwoulynie w zimouwyj cisy
Poukrywa sniy�no k�adzie se na poulu i ugourze
delikatne p�atki �niygu, miynke �opfitou�ci
chyto sie sczytof ga�ynzi trousycka
Spoukoj i ino spoukoj wsyndy.

I ta poulsko koulynda, jedna s piykniyjsych niy mogiymy pouminou�, bou skoucno i wesouo:

12.

Als die Welt verloren,
Christus ward geboren.
In das n�cht�ge Dunkeln
f�llt ein strahlend Funkeln.
Und die Engel freudig singen
Unterm Himmel h�rt man�s klingen:
Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis Deo!

Kiej� jag �fiat na stracyniou stou
Chrystus sie noum nauroudzi�.
F te noucne ciymnou�ci
Spadajom promjeniujonce iskiyrki.
I anio�ki weso�o �piywajom
Poud niebiousami s�ysy sie d�wiynki
Gloria, Gloria in Excelsis Deo
“Gdy si� Chrystus rodzi i na �wiat przychodzi”…

Jak sam widzymy, �piywoumy tys poulske koulyndy, po co�kym �fiecie ross�ouwiajonc Jezuska.

13.

O du fr�hliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
Uns zu vers�hnen.
Freue, freue dich o Christenheit.

O ty to wesouy i bougous�awiouny
�aski nom pszinoszoncy
Bou�y-Naroudzyniouwy czasie
Chrystus sie poujauwioi�,
Nous fszyskik poujedna�
Ciysz sie, ciysz, z Bouzych-Nauroudzin.

14.

Von all� den tausend Kl�ngen
hat keiner solcher Macht,
als wie der Klang der Glocke
in heil�ger Weihnacht.

S wiylu tysiyncy rousmaityk d�wiynkof
ni mou �oudyn takij moucy
nisz d�wiynk tegou dzwounecka
f �fjynta Bouzegou Naurodzyniou.

Die Erde schl�ft in Frieden
Still unter Eis und Schnee,
da dr�hnt die erz�ne Stimme
gewaltig aus der H�h�.

Ziymia �pi w spoukoju
Cichou pot loudym i �niygym,
f tym napiyrajom archaniouof g�ousy
wielkoum moucom s wiylgachnyk niybios.

Ze staroruskey kou�cielnyj piousynki Dimitra Bortnianskego s 1815 rouku, po tyk napolyonskik wojnach f coulutki Ojropie, dou dzisioj �piywoumy, noum tag kcianegou spoukoju:

15.

O Herr, gibt Frieden, den Frieden dieser Welt.
Steh� uns bei.
Wir bitten Dich, erh�re uns, steh� uns bei.
Herr, Du unser gro�er Gott.

O Bou�e, dej Pokoju, pokoju tymu �fjatu.
I bound� pszi nous, prosymy.
Prosymy Cie,wys�uchej nous i stoj pszi nous.
Panie, Ty nous wielgi Bou�e.

16.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

We fszyske rouki za� pszidzie Jezu�sek
Na ziymi zamiyska�, kaj my ludziska som.
Powraco do domof z jego b�ogos�awiy�stfym
Krouczy s nami fszyskimi drougami tu i tam.

17.

Wintern�cht�ges Schweigen h�llet
Rings die Fluren, Wald und Feld.
Millionen Sterne gl�hen, gl�nzen
Hoch am Himmelszelt
Leuchten in den Weihnachtsfrieden.
Horch! Ein wundersamer Klang.
Von den T�rmen in die Lande
Schallt der Glocken Weihgesang:
Stille Nacht, heil�ge Nacht,
stille, heil�ge Nacht.

O zimouwe cudne nouce, zachowujecie sfe milczyni
Krynconc sie wedle �onkof, lasof i poul.
B�yscom sie milijony �arzouncyk gwiouzdecek
Wysoukou na firmamyncie niybia�skim
�fjycom noum nas �fiontecny spoukoj.
Ws�uchejcie sie! Cudouwnymu d�wiynkouwi.
S fszyskich wiy� f ca�ym �okryngu
D�wiyncom dzwouny piy�nia �fjont:
Cichou Nouc, �fjyntou Nouc,
Cichou, �fjyntou Nouc.

I ta najs�ynniyjso na tom �fjecie, s Austryji, wiouski alpyskej, kiejsik ksiyn�ulko prszi gitaurze, - skompounowou ta cudouwno piy��:

18.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schl�ft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar,
holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh!

Cichou Nuoc, �wiyntou Nouc
fszysko �pi, (a to li), samou wachu�je
Inou ta nouwo�y�skou �fjynta Pora
z uroucym Ch�opouckym s wijoncymi sie louckami,
�pi f niybia�skim spoukoju,
�pi f niybia�skim spoukoju!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kund gemacht,
durch der Engel Halleluja,
t�nt es laut von fern und nah,
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!

Cichou Nouc, �fjyntou Nouc!
Pastyrze piyrsi pouk�on �oddali,
poupszes Anio�a Alleluja
d�wiynczy g�ou�nou s �oddali i bliskou�ci,
Krystus, ouswouboudziciel jes tukyj!
Krystus, ouswouboudziciel jes tukyj!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem g�ttlichen Mund
Da uns schl�gt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!

Cichou Nouc, �fjyntou Nouc !
Bouski Synecek, o jag u�miychniynty
s mi�ou�cioum w jegou bouskiyj gymbusi
To oun pokouzou noum goudzina rautunku
F Krystusie, w jegou gyburscie,
F Krystusie, w jegou naroudzyniu!

Te 18-cie i wiela inszyk, f �lounskyj tradycyji �piywoum s 190 choupami u Bayera,mou�e i Wy?

I jes mi pszikrou, isz jou niy zaklinguje Woum mouje wysouke „ce” pszi kou�dyj sztroufie na kou�cu, pszi s�owak: „Ruh!”, „da!”, Ge-„burt!” ale doumy�loucie sie i pou�piywa� se sami tysz mou�ecie! �osobi�cie �piywoum jakou tyn s „piyrsegou tenoru”.I cou rouku dawomy piy�� kon- certof. To isz po niymiecku i direkt (bezpo�rednio) pou �lonskyj gwarze, my�la wys�o na doubre.

Tsza sie zawdy szkouli� pszi pszijemnou�ciak, igruszkach, jag i na pouwa�nie, bo „festlich” eli jako ftou wouli - �uroucy�cie na Bou�e Naurodzyni -tysz cou� �ot siybie moumy - sprouboujcie.

A terouski surpriza: ftou zgoudnie te 18 fszyske meloudyje i poudo piyrfse inou czi nuty f tyj raji jak idoum, na piy�ciou-liniji - tou prousa Wous piyknie - pou�lijcie mi poctoum. Dlou inou profdziwyk rouswiounzo� pszeznoucoum dwano��cie moik ksion�ek �o Gournym Slounsku. Doupiscie f kierym jynzyku by�ci nojchyntnij kcieli: pou poulsku eli niymiecku, jag woulicie. I s doupiskym na koupercie „koulyndy”. „Fil Szpas” - Woum �yca!

Termin: do 15 januara 2002,s calutkigou �fjata. Skisz tou je ciynske,tys ftou piyrfsy tyn lepsejsy.

Zdrowyk Wesou�yk Bou�y-Naurodzyniouwyk-�wiount Woum �ot couegou serca winszuja.

Szczy�� Bou�e - Gl�ck-Auf - S Pounbouckym: 

Peter Karl Sczepanek 


« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO