Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Pou gournou�lounsku f �piyfkach kolyndowyk

Teroski kca Woum pada�, kjiej sie nojbar�ij slonskim abo niymieckm dialektym �osprawio i tysz pszik�ady byk se kcio� woum pora ciepno��.

Prousty naroud, chuopy nojgipcij, u�iwali jom zawdy, uod staryk pierwyj, as dou dzisioj tys.

�ostaua sie ta gotka nojczy�ciyj w �piyfkak i wicak. �piefki pszi betlejymce malu�kiemu abo na karnawaliskak zbereu�ne i do lachania. Takim programym teroski byda Wous nostympne tszi miesionce byk pedziou po nasymu, futrouwou. Pszi tym kca moje bliske kontakty z chourem, kaj �piywom f Bajerze, kaj ta pigu�ka Aspirina produkujom - wykorzista�.

Ale tu byk pedzio�, i� dialekt niymiecki pisany je na papiorze uod dwiesta rokow - i mo swojski roudowod -sdziepko stabilno pisouwnia.

Pozwoula se Woum cytelniku jakou gyszynk uod Jezuska w decymbrze pouda� pora pszik�adow, �piewek s tyk �wiont, s dialektu przekludzounego na niymiecki i na �lonsko gotka. Tak moucie takou mygli�kajt (mou�liwo��) porouwna� te czi szprachy-gotki.

A za� w januarze, pszet karnawaliskym podom Woum szyrokou gama niemieckik gwar kylnerowskik i dyseldorskik - �ocywista f �piyfkach z tyk miost.

Na luty wy�onaca Wom surpriza (niyspodzianka s �aciny eli angelskego) - w dialekci i gworze. Jag by tag fto� kciou, tou i ou nutki tysz byk sie wyrychli�, skisz tegou, isz f literaturze tegou niy znoudziesz, a f slonskej fcale.

Gorno�lonsko gwara jes ciynsko, bou w s�owianskej bazie i same naleci�o�ci z polskego, ceskego i niymieckiego. W niymieckim dialekcie je ino niymiecke - a za tou je prousto w pisouwni i cytani. �oboccie prosa wos sami - i miyjcie tys pszi tym ciyrpliwo��.

K�lscher Dialekt-Text 
- Weihnachtslied po kelnowsku teksty na gwiosdka s mojegou choru, 
- Tschechischer Choral - „TROMMELLIED“ - „Pysnicka s werbelkym”

1.

Dialekt: 

Literacko:

Kutt jeht met mir, pa ram pam pam pam
d� K�nning ahnzosinn
et Beste bringen mer,    
zum Kreppche en d�r Stall
Lob un Ihr d�m klein    
Lo� mer jonn, ram pam pam pam

Kommt, geht mit mir, pa ram pam pam pam
den K�nig anzusehen
das Sch�nste bringen ihm
und legen vor ihn hin.
Lob und Preis sei ihm,
La�t uns ziehen, ram pam pam pam

Po �loncku:

Po� pojdzies zy mnom, pa ram pam pam pam
nasegou Kroula �ogloudno��
cosik gryfnego weznymy mu
i pok�adomy tou w betlejymce
Chwolmy Gou, malu�kiegou
Pozwoulmy se ku niymu pszicupno��

2.

Jo et woren, pa ram pam pam pam
nor Oo� un Essel do
mer spillten nor fir jhm
Uw h� loorte dann
Gl�cklich mih ahn, ram pam pam pam
Bei ihm waren pa ram pam pam pam
ja Ochs und Esel nur
ich spielte nur f�r ihn
Und er blickte dann
gl�cklich mich an, ram pam pam pam
Pszi niem my byli
I ino s wo�ym i �os�ym
Gro�ek jou ino mu
I �dziebko tys na niego �ek kukno�ek (spojrza)
Pszes cou mie tys usczyn�ci�, ram pam pam pam.

 

Chre�kingkches Wegeleed - Kouysanka dlo Dzieciountka

1.

Josef, dun et B�rche stoche
Dat et l�stig brennt em Wind.
S��e Weckbrei well ich koche,
Freut sich dann ming Himmelskind
Josef tu das �fchen heizen
Das es lustig brennt im Wald
S��en Weckbrei will ich kochen
Freut sich dann mein Himmelskind
Jozef nagrzej w kachloku
To se je pjyknie jag szczylo f picu kiej wieje
S�odziutkou mylka kca uwa�i�
�uciesy sie pszeca nase dzieciontkou z nieyba

2.

Tuck tuck tuck tuck ihr H�hncher all,
lot dat Scharre sin em Stall
weil mie Kingkche schlofe well.
Tuck tuck tuck ihr H�hnchen all,
La� das Scharren sein im Stall
Weil mein Kindchen schlafen will
Cupnijcie, cichou wy fszyske kfoki
�ostoufcie tou wase grzybanie w tyj stajni
Bou mouje Dzieciountkou kce spa�
M�h, m�h m�h m�h ihr Sch�fcher all
W�rmt dat Kingkche mir em Stall
Dat mie H�tzge schlofe kann
Me, me me me wy fsyske ouwicki
�ogrzijcie Dzieciountkou moje f tyj stajni
By mouje Kochani moug�o spau�

 

Bim bim, bam bom et Kl�ckche klingk
Lauucht doch wie dat schallt un singk
Seht ens, wie mie Kingkche laach
Bim bim, bam bom dzwounecek dzwouni
Fs�uchejcie se jag ouone dzwiyncoum i �pywajom
Kukni, jag mouje Dzieciountkou sie gryfnie lacho.

 

„W�nsch em Leechterjlanz“ / „Dzieciountkouwe wunsze“

1.

Meer froge em Leechterjlanz
Wat w�nsch sich zom Chresfe� der Panz?
H� s�ht: Un jetz es et su wick
Ich w�nsch meer vun H�tze nor Zick! 
Wir fragen im Lichtenglanz
Was w�nscht sich zum Christfest das Kind
Er sagt: Und jetzt ist es soweit
Ich w�nsche mir von Herzen nur Zeit. 
Wir fragen im Lichtenglanz
Was w�nscht sich zum Christfest das Kind
Er sagt: Und jetzt ist es soweit
Ich w�nsche mir von Herzen nur Zeit. 

2.

Meer froge em Leechterjlanz
de Oma, die kennt alt der Danz
Sei s�ht: No verje�t Leid un Strick
Ich w�nsch meer vun H�tze nor Zick! 
Wir fragen im Lichtenglanz
Die Oma, die kennt schon den Tanz
Sie sagt: Nur vergesst Leid und Streit
Ich w�nsche mir von Herzen nur Zeit.
Pytoum sie w krasie Krisbaumu
Oma znou jus ta calu�ko lajera
�ona goudo: inou niy zapomn
i cierpienio i zwody
Jou by se winszouwo� �ot serca inou Zik-zak 

3.

Meer froge em Leechter jlanz
for et Chre�kind et flog jrad elans:
Kumm eren: Maach de D�r zo et trick!
Sag h�s du e P�ngelche Zick? 
Wir fragen im Lichterglanz
f�r das Christkind es flog gerade vorbei
Komm herein : Mach die T�r zu, es zieht
Sag hast Du ein P�ckchen Zeit. 

Pytoum sie w krasie Krisbaumu
�ot Dzieciountka cou pszifruny�o terouski
Wly� dou cimra: zawrzi drzwi bou ciongnie
I powiydz eli mos ta pacuska z zygourkym.

Jauk sam widau�, teksty soum ajnfachouwe, bou i ty� dotycy gwaura prostyk ludzisek s ik prousymi sprauwami.

W Niymcak �piywo sie adwyntowe Lieder as do 23. decymbra. Na �wiynta �piywo sie kolyndy az do Nouwego Rouku. Inou se niy myndykujcie, isz kou�dou koulynda to ik gwara. Kasik na 20 �piywek tou czi som w dialekcie a reszta to klasyka niymiecko, nau wysoukim pouziomie. I tag cou roucku �piywom tu sztyry kouncyrty, w tym chorze ze 170 chopow i �organy, bo to ino w kou�cio�ak tag wykfoloumy Maly�kego - ino w Glorii, na pouwa�nie, bes chichranio, jag to insi roubiom z koulynd szlagery, indywidualnyk karierouwicof u niykieryk Pouloukof-szauszpilerof.

Potym zarouski pszidzie karnawal i �piywo sie zbere�ne, �miesne , politycne i �opryskliwo-poucajonce. Tu kozdy mouze sie wyrychtouw� jag Kr�l, i sie vorsztylowa� (wyobra�a�) f ajnfachowyk liedach.

A jag Wom sie tou poudoubo, to f januarze koule dwadziestegou �pywom �piyfki karnawa�owe.

Tou i sie Woum poustarom pszeflancowa� te uryfki s dialektu kelszofskjego na �lounsko gwara.

Sczy�� Bou�e - Gl�ck-Auf Winsuju Vam vsystko dobreho na tyn Novy Rok,

Scesti, zdrovi, svate boske pozegnani. Ne na tyn Novy Rok na mnohe leta. Abyste zyli w wieksych radosciach a mynsich starosciach a po smyrci abyste spaseni byli.

Peter Karl Sczepanek
« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO