Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Weihnachtslieder als eine Br�cke zwischen Ost und West in Oberschlesien

K�lscher Dialekt-Text - Weihnachtslieder
- Tschechischer Choral - „TROMMELLIED“ - „Pisnicka s bymbynkym” (s ceskeho)

im Dialekt

Kutt jeht met mir, pa ram pam pam pam
d� K�nning ahnzosinn
et Beste bringen mer,
zum Kreppche en d�r Stall
Lob un Ihr d�m klein
Lo� mer jonn, ram pam pam pam 

Kommt, geht mit mir, pa ram pam pam pam
den K�nig anzusehen
das Sch�nste bringen ihm
und legen vor ihn hin.
Lob und Preis sei ihm,
La�t uns ziehen, ram pam pam pam 

 und ost-oberschlesisch - heute slawisch- tschechisch-deutsch:

Pou� pojdzies zy mnom, pa ram pam pam pam
nasegou Kroula �ogloudno��
cosik gryfnego weznymy mu
i pok�adomy tou w betlejymce
Kfolmy Gou, malu�kiegou
Pozwoulmy se ku niymu pszicupno��

2.

Jo et woren, pa ram pam pam pam
nor Oo� un Essel do
mer spillten nor fir jhm
Uw h� loorte dann
Gl�cklich mih ahn, ram pam pam pam

Bei ihm waren pa ram pam pam pam
ja Ochs und Esel nur
ich spielte nur f�r ihn
Und er blickte dann
gl�cklich mich an, ram pam pam pam

Pszi niem my byli
I ino s wo�ym i �os�ym
Gro�ek jou ino mu
I �dziepko tys na niego �ek kukno�
Pszes cou mie tys usczyn�ci�, ram pam pam pam.

Chre�kingkches Wegeleed

Kouysanka dlo Dzieciountka

1.

Josef, dun et B�rche stoche
Dat et l�stig brennt em Wind.
S��e Weckbrei well ich koche,
Freut sich dann ming Himmelskind 

Josef tu das �fchen heizen
Das es lustig brennt im Wald
S��en Weckbrei will ich kochen
Freut sich dann mein Himmelskind 

Jozef nagrzej w kachloku
To se je pjyknie jag szczylo f piycu kiej wieje
S�odziutkou mylka kca uwa�i�
�uciesy sie pszeca nase dzieciontkou z niyba

2.

Tuck tuck tuck tuck ihr H�hncher all,
lot dat Scharre sin em Stall
weil mie Kingkche schlofe well.

Tuck tuck tuck ihr H�hnchen all,
La� das Scharren sein im Stall
Weil mein Kindchen schlafen will

Cupnijcie, cichou wy fszyske kfoki
�ostoufcie tou wase grzybanie w tyj stajni
Bou mouje Dzieciountkou kce spa�

 

M�h, m�h m�h m�h ihr Sch�fcher all
W�rmt dat Kingkche mir em Stall
Dat mie H�tzge schlofe kann

Me, me me me wy fsyske ouwicki
�ogrzyjcie Dzieciountkou moje f tyj stajni
By mouje Kochani moug�o spau�

 

Bim bim, bam bom et Kl�ckche klingk
Lauucht doch wie dat schallt un singk
Seht ens, wie mie Kingkche laach 

Bim bim, bam bom dzwounecek dzwouni
Fs�uchejcie se jag ouone dzwiyncoum i �pywajom
Kuknij, jag mouje Dzieciountkou sie gryfnie lacho.

W�nsch em Leechterjlanz“ / „Dzieciountkouwe winszowanie

1.

Meer froge em Leechterjlanz
Wat w�nsch sich zom Chresfe� der Panz?
H� s�ht: Un jetz es et su wick
Ich w�nsch meer vun H�tze nor Zick!

Wir fragen im Lichtenglanz
Was w�nscht sich zum Christfest das Kind
Er sagt: Und jetzt ist es soweit
Ich w�nsche mir von Herzen nur Zeit.

 Pytoum sie f �fjetle fajeru
Couby tag se winszowa�o na Dzieciountko nase dziecko
�on padou: isz teroski je tag skouro
Jou by se winszouwo� �ot serca inou kfilka czasu.

2.

Meer froge em Leechterjlanz
de Oma, die kennt alt der Danz
Sei s�ht: No verje�t Leid un Strick
Ich w�nsch meer vun H�tze nor Zick!

Wir fragen im Lichtenglanz
Die Oma, die kennt schon den Tanz
Sie sagt: Nur vergesst Leid und Streit
Ich w�nsche mir von Herzen nur Zeit.

Pytoum sie f krasie Krisbaumu
Oma znou jus ta calu�ko lajera
�ona goudo: inou niy zapomni cierpienio i zwody
Jou by se winszouwo� �ot serca inou dlo mje kapka casu.

3.

Meer froge em Leechterjlanz
for et Chre�kind et flog jrad elans:
Kumm eren: Maach de D�r zo et trick!
Sag h�s du e P�ngelche Zick?

Wir fragen im Lichterglanz
f�r das Christkind es flog gerade vorbei
Komm herein : Mach die T�r zu, es zieht
Sag hast Du ein P�ckchen Zeit? 

Pytoum sie f �fjontecnym sztimungu
�ot Dzieciountka cou pszifruny�o terouski
Wly� dou cimra: zawrzi drzwi bou ciongnie!
„Powiyc eli jes tyn toubouek casu dlo mje?”.

Gloria, Gloria in Excelsis Deo und ost-oberschlesisch

1.

Josef Schnabel aus Breslau

Transeamus usque Bethlehem
et audiamus hoc verbum
quod factum est
Maria et Joseph et Infantum
positum in presepio

Kroucymy dou Betlyjym
iszby pousuchau� tegou s�ouwa
kiere sie proufdoum sta�ou
Isz Maryja i Jouzef s Dzieciountkym
soum w stajynce,


Gloria, Gloria in Excelsis Deo.
Gloria et in terra pax hominibus
Bonae voluntatis, et in terra pax.
Transeamus et audiamus quod factum est


Kfaua,Kfaua na Wysoukou�ci Bougu
Kfaua na Ziymi a poukoj luckou�ci
Doubrou Woula, isz je poukoj na Ziymi
Kroucymy i s�uchoumy cou prouwdoum jes.

2.

Maria durch ein’ Dornwald ging,
Kyrie eleison
Der hat in sieb’n Jahr kein Laub getragen.
Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen
Da haben die Dornen Rosen getragen,
als das Kindlein durch den Wald getragen,
Jesus und Maria

S�a Maryja pszez ciyrniouwy las
Kirie eleison
Kiery siedym roukow niy miou li�cio
Cou niysie Maryja poud jyj sercym?
Ma�e dzieciountko z dumom i kfa�om
Pszes co ciyernie sie rou�yczkami powlyk�y
kiej to Dzieciountko pszes las nious�a,
Jezus i Maryja (1517)

3.

Es ist ein Ros entsprungen
Aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
und hat ein Bl�mlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht. 

Ma�y pounczek rou�ycki nougle wyros
S jednego ma�ego, zwount�ego kourzynia,
Jak noum f staryk �piyfkak
�ot Jessaja na tyn spousob,
i tag ma�y kfjotuszek wyros
f �routku mrou�nyj zimy
Coukym f po�ouwce noucy. (1599) 

4.

Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich gl�nzet der Wald,
Freue dich, Christkind kommt bald!

Cichoutkou prousy �niyg
spoukojnie, zloudzouny spocywou se stouwek
W �fjontecnyj szacie je las,
Rauduj sie, Dzieciountko pszidzie chnet! 

5.

Kommet, ihr Hirten, ihr M�nner und Frau’n
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau’n
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren
F�rchtet euch nicht. 

Pszi�cie, tszody, wy ch�oupy i koubiyty
Pszi�cie, �ukouchane Dzieciontko �obocy�
Nas Ponbouczek dzisioj sie naroudzi�,
Iszby dou Buoga f niebiosy nos wnious
I nicegou se nie �obouwiejcie. 

6.

Heilige Nacht, die Sterne hell erstrahlen
ein gro�es Wunder wird wahr heute Nacht.
Hirten im Feld erscheint ein Bote Gottes,
und gro�e Freunde hat dieser gebracht.
Ein Hoffnungsstrahl erf�llt die ganze Erde.
F�r alle scheint das neue, helle Licht.
Fallt auf die Knie und h�rt die Engel singen
O heilige Nacht, der Jubel laut erschalt.

O �fiynta Noc,gwjozdki jasno promiyniujom
Wielgi cud stou sie naprouwda tyj noucy
Pastuchom f poulu sie pokouzo� i �ouznajmi�
Pszes cou wielgou noum radou�� pszinious.
Proumyk noudzieji wypo�ni� co�ki �fjat.
Dou nous wszyckik nouwe josne do� �fjat�o.
Padni na koulana i suchej �piywu anio�of:
O �fjynta Nocy, tyn jubel gwarko d�wiyncy

7.

Go tell it on the mountain
Over the hills and ev�ry where.
Go tell it on the moutain,
That Jesus Christ is born. Halleluja!

I� i �osprouwiyj tam f gourak
Za pagourkami i kaj sie jesce do.
I� i �opouwiyc tam f gourach
Isz Jezusek Chrystusek sie nauroudzi�. Alleluja

8.

Engel hoch vom Himmel singen,
weithin erschallt es �ber’s Feld;
wollen neue Botschaft bringen,
dass sich erfreue alle Welt.

Anio�ki z wysoukego niybiousa �piywajom
hyn daleuko rozbrzmiywo pounat poulami
kcom pszes tou nouwe zwjastouwani noum psziniy��
Isz sie rousweseli na calutkim �fiycie

9.

- Joseph von Eichendorff:

Markt und Stra�en steh’n verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

�opuscoune som targowiska i drougi
Ja�niutkou �fiycoum w kou�dym doumu,
Myndykujonc ida se pszes ulicka,
Wygloundo mi wouko�o tag �uroucy�cie.


An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschm�ckt,
Tausend Kindlein stehen und schauen,
Sind so wunderstill begl�ckt.


A pszi �oknach nasze babki
F koulorak �ozdoubki skroumnie szykowa�y,
Tysiounce dziecek stoujom i kukajom,
I som tym cudym bouskim radzi.

Na fali rouspyndu tysz gourno�lounskou koulynda-�piyfka s XVII wieku - 
„F �routku Noucy”:

10.

In mitten der Nacht,
als die Hirten erwacht,
da h�rte man singen
und Gloria klingen
ein’ englische Schar,
ja, geboren Gott war.

F �routku Noucy,
pastyrze pofstawauli,
bou �piywy s�ychau� by�o,
i Gloria klingouwa�o
tou aniylske zastympy
tag, Boug sie noum naroudzi�

11.

Friede, Friede, Winterfrieden
Schneebedeckt liegt Flur und Au,
zarte Flocken, weiche F�lle
fasst der B�ume Wipfel kaum.
Friede, Friede.

Spoukoj i zadouwoulynie w zimouwyj cisy
Poukrywa sniy�no k�adzie se na poulu i ugourze
delikatne p�atki �niygu, miynke �opfitou�ci
chyto sie sczytof ga�ynzi trousycka
Spoukoj i ino spoukoj wsyndy.

auch ein polnisches Lied:
I ta poulsko koulynda, jedna s piykniyjsych niy mogiymy pouminou�, bou skoucno i wesouo:

12.

Als die Welt verloren,
Christus ward geboren.
In das n�cht�ge Dunkeln
f�llt ein strahlend Funkeln.
Und die Engel freudig singen
Unterm Himmel h�rt man�s klingen:
Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis Deo!

Kiej� jag �fiat na stracyniou stou
Krystus sie noum nauroudzi�.
F te noucne ciymnou�ci
Spadajom promjeniujonce iskiyrki.
I anio�ki weso�o �piywajom
Poud niebiousami s�ysy sie d�wiynki
Gloria, Gloria in Excelsis Deo
“Gdy si� Chrystus rodzi i na �wiat przychodzi”…

13.

O du fr�hliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
Uns zu vers�hnen.
Freue, freue dich o Christenheit.

O ty to wesouy i bougous�awiouny
�aski nom pszinoszoncy Bou�y-Naroudzyniouwy czasie
Krystus sie poujauwioi�,
Nous fszyskik poujedna�
Ciysz sie, ciysz, z Bouzych-Nauroudzin.

14.

Von all� den tausend Kl�ngen
hat keiner solcher Macht,
als wie der Klang der Glocke
in heil�ger Weihnacht.

S wiylu tysiyncy rousmaityk d�wiynkof
ni mou �oudyn takij moucy
nisz d�wiynk tegou dzwounecka
f �fjynta Bouzegou Naurodzyniou.


Die Erde schl�ft in Frieden
Still unter Eis und Schnee,
da dr�hnt die erz�ne Stimme
gewaltig aus der H�h�.


Ziymia �pi w spoukoju
Cichou pot loudym i �niygym,
f tym napiyrajom archaniouof g�ousy
wielkoum moucom s wiylgachnyk niybios.

15.

Dimitrij Bortniansky aus 1815

O Herr, gibt Frieden, den Frieden dieser Welt.
Steh� uns bei.
Wir bitten Dich, erh�re uns, steh� uns bei.
Herr, Du unser gro�er Gott.

O Bou�e, dej Pokoju, pokoju tymu �fjatu.
I bound� pszi nous, prosymy.
Prosymy Cie,wys�uchej nous i stoj pszi nous.
Panie, Ty nous wielgi Bou�e.

16.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

We fszyske rouki za� pszidzie Jezu�sek
Na ziymi zamiyska�, kaj my ludziska som.
Powraco do domof z jego b�ogos�awiy�stfym
Krouczy s nami fszyskimi drougami tu i tam.

17.

Wintern�cht�ges Schweigen h�llet
Rings die Fluren, Wald und Feld.
Millionen Sterne gl�hen, gl�nzen
Hoch am Himmelszelt
Leuchten in den Weihnachtsfrieden.
Horch! Ein wundersamer Klang.
Von den T�rmen in die Lande
Schallt der Glocken Weihgesang:
Stille Nacht, heil�ge Nacht,
stille, heil�ge Nacht.

O zimouwe cudne nouce, zachowujecie sfe milczyni
Krynconc sie wedle �onkof, lasof i poul.
B�yscom sie milijony �arzouncyk gwiouzdecek
Wysoukou na firmamyncie niybia�skim
�fjycom noum nas �fiontecny spoukoj.
Ws�uchejcie sie! Cudouwnymu d�wiynkouwi.
S fszyskich wiy� f ca�ym �okryngu
D�wiyncom dzwouny piy�nia �fjont:
Cichou Nouc, �fjyntou Nouc,
Cichou, �fjyntou Nouc.

18.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schl�ft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar,
holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh!

Cichou Nuoc, �wiyntou Nouc
fszysko �pi, (a to li), samou wachu�je
Inou ta nouwo�y�skou �fjynta Pora
z uroucym Ch�opouckym s wijoncymi sie louckami,
�pi f niybia�skim spoukoju,
�pi f niybia�skim spoukoju!


Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kund gemacht,
durch der Engel Halleluja,
t�nt es laut von fern und nah,
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!


Cichou Nouc, �fjyntou Nouc!
Pastyrze piyrsi pouk�on �oddali,
poupszes Anio�a Alleluja
d�wiynczy g�ou�nou s �oddali i bliskou�ci,
Krystus, ouswouboudziciel jes tukyj!
Krystus, ouswouboudziciel jes tukyj!


Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem g�ttlichen Mund
Da uns schl�gt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!


Cichou Nouc, �fjyntou Nouc !
Bouski Synecek, o jag u�miychniynty
s mi�ou�cioum w jegou bouskiyj gymbusi
To oun pokouzou noum goudzina rautunku
F Krystusie, w jegou gyburscie,
F Krystusie, w jegou naroudzyniu!

Zdrowyk Wesou�yk Bou�y-Naurodzyniouwyk-�wiount Woum �ot couegou serca winszuja.

Winsuju Vam vsystko dobreho na tyn Novy Rok,
Scesti, zdrovi, svate boske pozegnani. Ne na tyn Novy Rok na mnohe leta. Abyste zyli w wieksych radosciach a mynsich starosciach a po smyrci abyste spaseni byli.

Frohe Weihnachten

Sczy�� Bou�e - Gl�ck-Auf

Peter Karl Sczepanek 


« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO