Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Byc’ przed Sia

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih korzdy kedys’ uo tym marzou, tego pragnoou i uo to zabiegou!

Wielu to marzycielstwo niy przeszuo do dzisioj i myncy Ih dali. Bo jest to sprawa poonadczasowo i tyczy korzdego pokolynio.

Hoc’ rzycie uod dziecka jest bezpieczne, radosne i syte, to w pewnym wieku na korzdego przyhodzi kryska, poczyno powstowac’ cioongota i hyntka do tego, coby - BYC’ PRZED SIA !

Uopus’cic’ przyhodzi Uojca i Matka coby mooc byc’ z wybrankoom serca. I niy poomogo wtynczos tuplikowanie, wyjos’nianie i uojcowske proszynie. Rahowanie i liczynie supkoow na tytce po cukrze i udowodnianie rze rzycie na kupie je toon’sze. Rze przed Sia je fajnie, ale w kupie bezpieczniyj.

Niyjednymu sie tego zahciauo, jak mu uobrzyduo mamine upoominanie i nankanie na korzdym kroku. Poprowianie, uczynie i reskyrowanie - kej cowiek sie miou jurz za tak dorosuego, moondrego i samodzielnego.

A jak niyjedyn miou na dodatek jurz przy duszy troha grosza, kery umiou zarobic’, to ciynrzko mu przyhodziouo uoddowanie piniyndzy Mamie razym z looncetloom

i przeznoczanie ih na wspoolne, familije potrzeby, w zamian za pora fynikoow taszyngeldu.

To sie czynsto niyjednymu niy podobauo. Wydowauo mu sie, rze jest to ze szkodoom dloo niego. Abo rze jego kosztym faworyzowany je fto inkszy.

Ale nojgorzi bywauo wtynczos, jak mamino pon’czoha uokazowaua sie dziurawo. I showanyh fynikoow niy szuo sie po czasie w niyj doszukac’ ani doszkrobac’. Niyjedyn wtynczos proobowou udowac’ gieroja i samodzielnego rzycio, wbrew matczynym przestrogoom i radoom.

Rostomajcie sie to kon’czouo. Niyroz syn marnotrawny wracou sponiywiyrany pod mamine skrzydua, a kej indzi kon’czou we wulcu abo w an’cli uod kolegi.

Gorsi byli ci, co spod maminyh szot niy umieli sie wydostac’ wcale i uostowali mamincyckami - starymi kawalerami. Wygodnymi i radymi z maminego uobrobianio do pooz’niyj staros’ci.

Te problymy tyczyuy tyrz dziouhoow. Niyjedna hciauaby po swojymu cos’ urzoondzic’, a tu w doma soom mamine porzoondki i upodobania. Uoonyj sie podobauo malowanie „na Picasso”, a mama dali preferowaua walca, sztrih i yjlzokel w kuhni. Hciaua by pobyc’ ze synkym w dooma, a przyhodziouo Ji wystowac’ s’Niym po siyni, abo za rogym.

Wycuwaua skirz tego coroz wiynkszy brak rzyciowyj przestrzyni. I niyroz skirz tego sie wyrywaua. Rostomajcie sie to potym kon’czouo.

Ale wiynkszos’c’ naszyh Kawaleroow i Paniyn zahowywaua sie roztropnie. Hoopcy wiedzieli, rze trza by�’ po wojsku i mie�’ dobrze puatno robota, coby mys’lec’ uo rzyniacce i wuasnyj Rodzinie.

Dziouhy zas’ musiauy umiec’ warzyc’, szyc’, sztrykowac’ abo heklowac’ no i dbac’ uo porzoondek i czystos’c’ w dooma i w uobyjs’ciu. Takym modym poroom arz ucieha bouo poomogac’, coby sie mogli byc’ przed Sia.

SAMYM I RAZYM !

Jedyn Im dou miejsce do pomiyszkanio, abo cos’ wynajoon. Inkszy pomoog w meblowaniu starym stouym i stoukami na poczoontek.

Inkszy przywiooz na rolwadze niypotrzebny mu wertikou i rzaduo po ciotce. Uojce poomogali cym mogli. Dziousze wywianowaniym, a synkowi wyprawkoom. Tyn dou kartofli i marhwie, inkszy woozyk woonglo i drewiynek na rozpauka.

Znod sie i rzelez’niok i kolana doo niego. Nawet koukastla. Dziynki tymu wszystkymu te nowe miejsce stowauo sie Doomym dloo Nih i Ih dzieci. Ciepuym i czystym, urzoondzonym wedle Ih upodobanio i gustoow. Ino w takij przestrzyni rzyciowyj mogua rozwijac’ sie Miyuos’c’ i nastympne Pokolynie.

Coroz czy�s’ciyj mys’la rze te boske prawo bycio przed Sia Modyh, rozcioongo sie, a morze nawet roztopiyrzo tyrz na Spouecznos’ci i Narody.

Bo czy taki dojrzauy Kawaler, nojstarszy u polskij Macierzy, Goorny S’loonsk, niy mo prawa byc’ przed Sia ze swojoom wybrankoom, ukohanoom Uopolskoom Dziouhoom?

Przeca Uoni zowdy sie mieli ku Sia !
Ih Uojcowizny somsiadujoom ze soboom uod wiekoow. Starczy zauorac’, cudzym pugym zrobioono miedza !
Ih wzajymne pragniynie bycio razym buogosuawiyli uod malutkos’ci pradziady i dziady. Robiyli tak z mys’loom uo Ih ukohanym wnuku - S’LOONSKU !
Starczy ino coby Vater wybranki Joom wywianowou, a Matka Polka Ih s’Niym pobuogosuawioua !
Tymu dziecku w nowyj Europie wszyscy bydoom i jurz soom radzi !
I dloo takih jak Uon joom szykujoom !
Bo tam pragnoom i kohajoom nowyh i zdrowyh bajtli !

A teroski i czynste uodwiedziny u ukohanego WNUKA bouyby uatwiejsze dziynki autostradzie uod Berlina do Krakowa !

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]