Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Politik


�l�sk i Morawy na wsp�lnej drodze ku Europie region�w

W dniu 27 sierpnia 2001 roku w Chorzowie odby�o si� spotkanie przedstawicieli Ruchu Autonomii �l�ska z delegacjami organizacji �l�skich i morawskich dzia�aj�cych na terenie Republiki Czeskiej. Morawsk� Parti� Demokratyczn� (MDS) reprezentowa� Ivan Drimal, za� Ruch Autonomii Moraw i �l�ska (HSMS) Pavel Dohnal.
W imieniu RA� wyst�powali: Jerzy Bogacki z Chorzowa, wiceprzewodnicz�cy Ruchu, Bart�omiej �widerek z Gliwic, kierownik Biura Spraw Zagranicznych RA� oraz Jerzy Gorzelik, kierownik Biura Prasowego RA�. Tematem rozm�w by�y:

  • perspektywy ponownego zjednoczenia historycznych ziem g�rno�l�skich, po�o�onych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, po przyst�pieniu obu pa�stw do Unii Europejskiej
  • dzia�ania na rzecz stworzenia wsp�lnej, niezale�nej od Pragi i Warszawy reprezentacji politycznej G�rnego �l�ska i Moraw na forum europejskim
  • wsp�lne dzia�ania na rzecz uznania narodowo�ci morawskiej i �l�skiej przez w�adze obu pa�stw oraz instytucje mi�dzynarodowe.

Organizacje reprezentowane na spotkaniu ubiegaj� si� o cz�onkostwo w Wolnym Sojuszu Europejskim (EFA-DPPE), posiadaj�cym przedstawicielstwo w Parlamencie Europejskim.
W wyniku rozm�w powo�ano grup� inicjatywn� Rady Moraw i �l�ska, kt�ra docelowo ma sta� si� reprezentacj� mieszka�c�w obu region�w.

W dniu 15.09.2001 na zaproszenie Morawian na zamku arcybiskupim w Kromĕ�i�u (Morawy) przebywa�a delegacja Ruchu Autonomii �l�ska w sk�ad, kt�rej weszli: J�zef Gw�d�, Andrzej Roczniok i Dariusz Jerczy�ski.

Tego dnia 5 najwi�kszych organizacji morawskiej mniejszo�ci narodowej w Czechach powo�a�o Zwi�zek Morawian, kt�ry b�dzie reprezentowa� ca�� morawsk� mniejszo�� narodow� wobec w�adz Republiki Czeskiej.

Morawianie oraz RA�, opr�cz wymiany do�wiadcze� omawiali kszta�t Rady Moraw i �l�ska, kt�rej gotowo�� powo�ania obydwie strony wyrazi�y podczas spotkania 27.08.01 w Chorzowie. Rada ta ma by� wsp�ln� reprezentacj� Morawian i �l�zak�w w jednocz�cej si� Europie.

Obydwie strony podkre�li�y, �e jedn� z form zabezpieczenia interes�w mniejszo�ci narodowych oraz �rodowisk lokalnych przed dominuj�c� rol� og�lnokrajowych partii politycznych by�aby organizacja wybor�w samorz�dowych w poszczeg�lnych regionach w r�nych terminach, tak jak ma to miejsce w demokracjach zachodnich.

Ruch Autonomii �l�ska

z Jask�ki �l�skiej 11/2001 www.RASlaska.org 
« zur�ck zur Rubrik Politik

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO