Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Natio Shlonsko na pograniczach

Za Czeskim Urz�dem Statystycznym w G�osie Ludu z 7 lipca 2001 wychodz�cym na Zaolziu w notatce na str. 1 pt. - Ubywa mieszka�c�w, ubywa Polak�w... - redaktor (db) przedstawi� informacj� o wst�pnych wynikach spisu ludno�ci w Czechach. „�l�zak�w naliczono tylko 11 248” pisze (db) - ale nie byli oni rozpieszczani podczas spisu, bowiem Polacy, S�owacy, Niemcy, Romowie i oczywi�cie Czesi mieli wymieniony w arkuszu spisowym odpowiedni j�zyk ojczysty. Morawianie potraktowani jak �l�zacy znale�li si� w ilo�ci 373 292 os�b - Polak�w ma by� natomiast w okr�gu morawsko-�l�skim 38 249 os�b i 4 377 Niemc�w, tam�e.
Gdzie wi�c podziali si� �l�zacy - w poprzednim spisie (1991 rok) by�o ich 45 223 - zostali Czechami? (9 270 616 os�b), Morawianami? czy Polakami? Bo chyba nie Romami, kt�rych liczba niepomiernie zmala�a (11 716) - zostali teraz chyba Czechami lub S�owakami co sugeruje autor (db).
Tak wi�c w Czechach mamy zaledwie i a� 11 248 aktywnych �l�zak�w.
A jak bydzie w Polsce - na �l�sku w 2002 roku?

Ewald Bienia


�l�sk i Morawy na wsp�lnej drodze ku Europie region�w

W dniu 27 sierpnia 2001 roku w Chorzowie odby�o si� spotkanie przedstawicieli Ruchu Autonomii �l�ska z delegacjami organizacji �l�skich i morawskich dzia�aj�cych na terenie Republiki Czeskiej. Morawsk� Parti� Demokratyczn� (MDS) reprezentowa� Ivan Drimal, za� Ruch Autonomii Moraw i �l�ska (HSMS) Pavel Dohnal.
W imieniu RA� wyst�powali: Jerzy Bogacki z Chorzowa, wiceprzewodnicz�cy Ruchu, Bart�omiej �widerek z Gliwic, kierownik Biura Spraw Zagranicznych RA� oraz Jerzy Gorzelik, kierownik Biura Prasowego RA�. Tematem rozm�w by�y: ...

Ruch Autonomii �l�ska
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO