Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Wilijo w �abyndach

Pyrsk Pierony !

Dzisiej chca sam troszka porozprawiac jak to bouo i jeszcze je u nos w �abyndach na Wilijo. Napewno w ko�domu bouo to konsek inaczyj , ale tysz ko�dy znondzie sam cosik co i u niego w doma tak samo abo podobnie wyglondauo. Przodki cza bouo ju� pora dni zawczasu chycic sie za sprzontanie w doma i kole doma. Cza bouo tysz geszynki pokupowac do ko�dego i nakupi� wszysko do jedzynia. Kery niy pamiynto tego stonia za karpiym abo mielynia maku (?) Niykere mieli chlywik, to i huwa abo huwika sie biouo. No ja, kokot, ynta abo gyn� to bouo przeca normalne. Przi inkszych domach chowane bouy kroliki, to i tukej bouo co na swiynta do jedzynio.

Kupowauo sie tysz szinka, wuszt a niykedy hazoka abo fazana. Te dwa ostatnie to potym wisiauy za oknym . Bajtle szli z fatrym kupi� choinka (chrisbaum) - ale niy ino kupi�, cza bouo tysz wybrac ta nojfajniejszo. Potym fater jom fajnie nasztynglowou do stojoka a bajtle robiyli fajny szmuk, kery mogli same wiyszac na choinka razym z lametom, kulkami (bombkami) i inkszymi fajnymi ozdobami. Downiyj niy bouo lampkow ino sie w takich zielonych, zrobionych z blachy, "�abkach" przipinauo �wiyczki na gauynziach od choinki. Co my jeszcze lubiyli "za bajtla" robi�, to bouo czaskanie orzechow. Bouy one poczebne do moczki i do piernikow. A przi tym "czaskaniu" to my se zawsze konsek pomaszkyciyli.

Niyszuo tysz zapomniec i�� do spowiedzi, coby ko�dy na �wiynta mog i�� do komuni. Piyrszy i mo�no nojfajniejszy dziy� w kery sie fajrowauo to boua przeca ju� ta Wilija (Wigilia - lat. vigilia et vigiliae = czuwa� i czuwanie). Sam se idzie dalyj porozprawia� jak to tyn dziy� we Wilija(o) wyglondou dalyj. Mama od rana ju� warzoua i sprzontaua . Warzouo sie moczka, makowki, kompot ze suszonych flaumow, zupa z karpia (abo ze przetartego grochu) ze grzankami, kapusta (kiszono) z grochym na ma�le i kartofle na ma�le sztamfowane.

Piykuo sie karpia (tysz na ma�le). No, tak bouo u nos w doma, ale bouy i inksze �lonske warianty do wilijnego jedzynia. Niykere jedli �lydzia (harynka) z kartoflami i �mietanom, a niykere biouy �lonski wuszt. Wszyskego sam niy byda wymiyniou. Ale jednyj rzeczy niy poradza zapomnie� - siemiyniotki (!) Przed jedzyniym wszyske byli ju� pokompane i fajnie obleczone . Pod tylyrze dowauo sie po grosiku i �uski od karpia , kere ko�dy potym nosiou w portmanyju couki rok na szczy�cie . W tyn dziy� sie tysz niy wolno nerwowa� abo wadzi�. Wszyske muszom od samego rana fajnie pomoga� jedyn drugymu. Przi stole zanim sie siednom do jedzynio , to wszyske cuzamyn do kupy fajnie rzykajom (na guos) i dzielom sie opuatkym (oublatym) i �yczyniami . Potym siadajom i �odyn niy wstowo, ino najwy�yj mama, coby cosik prziniy� z kuchni, jak bydzie cza - ale i tego sie uniko. Na stole stoi jedyn talyrz wiyncyj, kery je do symbolicznego go�cia, abo inaczyj do Ponboczka.

Jak ju� wszyske se pojedzom to juza� fajnie sie rzyko i potym bajtle "lecom" na plac obejrze�, eli "Dzieciontko juz niy idzie". Kej przidom nazod (mama ich wouo i godo, co Dzieciontko mo�no ju� bouo u nich w doma) to szukajom geszynkow pod choinkom i wszyske je otwiyrajom. Ko�dy cosik zawsze dostowo co se �yczou a do tego i cosik do maszkycynia. Ach, ja cosik mi sie spomniauo - na stole je krzi� i �wiyczki.

Couki dziy� sie niy oglondo telewizora i niy larmuje. Zaczyno sie z jedzyniym jak sie poko�e piyrszo gwiozdka na niebie. Potym gospodorz idzie do chlywika i dowo "gadzinie" i "bydlontkom" resztki ze stola i tysz im tam cosik zawsze powiy skuli �wiynta. W doma na koniec wszyske �piywajom kolyndy. O dwanostyj w nocy idzie sie na Pasterka. Tysz o dwanostyj w nocy , jak kery chciou , to mog i�� (ale blank ostro�nie) sprobowa� posucha� jak godajom "bydlontka" o tym jak je gospodorz oporzondzou couki rok i inksze take roztomaite.

No i to by bouo chyba na tela o naszyj �lonskyj Wiliji. Potym to ju� bouo(do nos bajtli) z gorki ze �wiyntami, ze Bo�ym Narodzyniym. We �lonskich domach boua i je dalyj jeszcze jedna tradycja. Je przeca naszo �lonsko betlejka (szopka , �uobek). Kolyndy sie �piywauo nojczy�ciyj, jak sie wszyske siedli, kole betlejki.We ko�ciele sie szuo tysz obej�e� betlejka. Je jeszcze jedno piykno tradycja, kero mi sie nojlepiyj podobo - na wilija �odnego, o kerym sie wiy, niy zostowio sie samego, egal familia abo somsiod, zaproszo sie go na tyn dziyn do dom. Starouech sie sam wszysko spomnie�, jak zech cosik zapomniou to mi wyboczcie i sie niy gniywejcie.

A terozki wszyskim �ycza fajnyj , buogosuawionyj i szczy�liwyj Wiliji, colkego Bo�ego Narodzynia i tysz takego samego Nowego Roku 2002.

Wasz "Szwager"

Pyrsk !
« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO