Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


 Co b�dzie z G�rnym �l�skiem?

Dziennik �l�ski 22 lipca 1921

Jouhax radzi da� G�rnemu �l�skowi autonomi�. - "Tempa" za kilkuletnim zarzadem w�adz sojuszniczych. - Niemcy d��� do utworzenia wolnego pa�stwa.
Jouhaux o G�rnym �l�sku.
Pary�, 21 lipca. W paryskim dzienniku "Progres Civiqne" zamieszcza Jouhaux sprawozdanie komisjiwys�anej niedawno temu na G�rny �l�sk ze strony Mi�dzynarodowych Zwi�zk�w Zawodowych. Jouhaux stwierdza, i� g�rno�l�ski obw�d przemys�owy nale�y uwa�a� jako jednolit� ca�o��. S� liczne powody, kt�re przemawiaj� za niepodzielno�cia tego obwodu. W pierwszym rz�dzie okoliczno��, �e podzia� wp�yn�� by niekorzystnie na produkcyjno�� (wydajno��) g�rno�l�skiego przemys�u. Podzia� z czysto narodowo�ciowych powod�w jest nierozwi�zywalny. Narodowo�iowe tezy zaczepi� mo�na po obu stronach, poniewa� zacieraj� prawd� fa�szami. Jouhaux ko�czy: By�oby najlepiej da� G�rnemu �l�skowi autonomi� pod kontol� Ligi Narod�w, pozostawiaj�c spraw� ostatecznego rozstrzygni�cia w zawieszeniu.

"Temps" o sprawie g�rno�l�skiej.
Pary�, 21 lipca. "Temps" zajmuje si� w artykule wst�pnym spraw� g�rno�l�sk�. Zaznacza, �e przyznanie niemcom ca�ego G�rnego �l�ska sprzeciwia si� traktatowi pokojowemu. Takie rozwi�zanie sprawy nie odpowiada�o by tak�e zamiarom rz�d�w sojuszniczych. Nale�y rozwi�za� dwa zagadnienia. Drugie dotyczy rozstrzygni�cia losu G�rnego �l�ska. Zanim si� do tego przyst�pi nale�y rozwi�za� pierwsze zagadnienie, mianowicie, jak mo�na przeszkodzic rozlewowi krwi.Pismo wyra�a nadziej�, �e prasa angielska zbada spraw� g�rno�l�sk� bez uprzedzenia. Znalaz�szy �rodki do utrzymania pokoju na G. �l�sku przez wys�anie nowych posi�k�w wojskowych, mozna by zapyta�, czy chce si� podzieli� obw�d przemys�owy G. �l�ska, czy te� pozostawi� go przez 10 czy 20 lat pod zarz�dem w�adzy ustanowionej przez mocarstwa sojusznicze. "Temps" ko�czy: To nale�y zbada�.

Znowu plan "wolnego pa�stwa".
Bytom, 21 lipca. Niemcy w dalszym ci�gu prowadz� energiczn� akcj� w celu zjednania Anglii dla planu uczynienia z G. �l�ska wolnego pa�stwa. Rokowania w tej sprawie ma prowadzi� dr. Simons, kt�ry ju� w ko�cu marca rb. je�dzi� do Lugano, aby z tamt�d porozumiewa� si� w W�ochami i Angli� nad mo�liwo�ci� utworzenia wolnego pa�stwa. Na samym G. �l�sku r�wnie� prowadzona jest usilna agitacya, d���ca do tego, aby wywo�a� na zewn�trz wra�enie, jakoby partya zwolennik�w wolnego pa�stwa (Bund der Oberschlesier) by�a silna i jakoby Polacy sk�aniali sie ku takiemu rozwi�zaniu sprawy. W rzeczywisto�ci plan ten nie ma w�r�d Polak�w najmniejszego powodzenia. Wszelkie zabiegi Niemc�w, aby Polak�w pozyska� dla tego planu by�y daremne.

przys�a�:
Piotr Kalinowski
« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO