Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Nowy plebiscyt g�rno�l�ski?

Dziennik �l�ski 28 wrze�nia 1921

Projekt nowego plebiscytu.
Warszawa, 27 wrze�nia. "Kuryer Poranny" donosi z Berlina: Nadesz�y tuinformacye, �e nowy jaki� fakt zburzy� w piatek prawie ju� gotowy w sprawie G. �l�ska plan komisyi Rady Ligi Narod�w. "Tag" o�wiadcza, �e faktem tym by�a nota angielska, wskutek kt�rej Rada Ligi Narod�w postanowi�a wys�a� na G. �l�sk komisy� rzeczoznawc�w. Projekt zarzadzenia nowego plebiscytu z w��czeniem pytania w sprawie samodzielno�ci G. �l�ska i sprawowania na niem rz�d�w przez jedno z mocarstw w charakterze mandytariusza Ligi Narod�w staje si� coraz bardziej aktualnym. 

Szacherki dyplomatyczne o G�rny �l�sk.
Pary�, 27 wrze�nia. Pisma angielskie i francuskie zamieszczaj� sprzeczne wiadomo�ci o terminie rozstrzygni�cia sprawy g�rno�l�skiej. Jedne pisma donosz�, �e nastapi to przed 1 pa�dziernika, inne, ze nast�pi to po miesi�cu. Wka�dym razie op�nienie nast�pi�o z powodu wp�ywania rzadu
angielskiego. Komisya Czterech by�a ju� blisk� uchwa�y, gdyby nie wp�ywy z zewn�trz, tj. presya angielska. Codziennie odbywaj� si� tajne posiedzienia Komisyi Czterech w Lidze Narod�w w tej sprawie. Pisma angielskie donosza, �e istnieje podobno wniosek odbycia ponownego plebiscytu(!) w tych okr�gach, w kt�rych ludno�� sprzeciwia si� podzia�owi kraju. Anglicy bez zastrze�e� popieraj� rz�dania niemieckie.

Sprawa g�rno�l�ska w Radzie Ligi Narod�w.
Pary�, 27 wrzesnia. "Temps" donosi z Genewy, i� sprawa G�rno�l�ska przez Rad� Ligi w jej obecnym nie powi�kszonym sk�adzie. Zwi�kszony komplet cz�onk�w Rady Ligi rozpocznie swe fukcye dopiero 1 stycznia roku przysz�ego.

Prasa szwajcarska o sprawie g�rno�l�skiej.
Genewa, 27 wrze�nia. Dziennik "La Suisse" zamieszcza artyku� wst�pny Ludwika Aveniera. Autor omawia zatargi powierzone Lidze Narod�w, przy czem zajmuje stanowisko bardzo przychylne dla Polski. W sprawie G. �l�ska autor zaznacza, �e bardziej ni� argumenty historyczne przemawiaj� za Polsk� g�rno�l�skie wybory do rad za�ogowych.

przys�a�:
Piotr Kalinowski
« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO