Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2 - 12/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


O niepodzielno�� G. �l�ska

G�rno�l�zak 6 IV 1921

"Dziennik Cieszy�ski" pisze:

Z Bielska, z k� tamtejszych czytelnik�w otrzymujemy nast�puj�ce uwagi dotycz�ce sprawy g�osowania g�rno�l�skiego i przypuszczalnego podzia�u G�rnego �l�ska:

Plebiscyt na G�rnym �l�sku sko�czony. Cztery faktorzy rostrzygn�� maj� o przynale�no�ci �l�ska tego: Narodowo�� mieszka�c�w, wynik g�osowania, wzgl�dy gospodarcze i wzgl�dy wojskowe.

Spis ludno�ci z r 1910 wykaza�, �e ludno�� ca�ego obszaru plebiscytowego jest o 65 proc. polska; spis przeprowadzony pod batem pruskim a mimo to wykazuje tak olbrzymi� wi�kszo�� polsk�.

G�osowanie obecne wykaza�o, �e �wier� miljona Polak�w g�osowa�o za Niemcami. - Nas to nie dziwi. Przez 600 lat wpajano w nas, �e jeste�my nie Polakami lecz �l�zakami, narodem odr�bnym od polskiego, kt�ry losy swe z��czy� na zawsze z Niemcami. Tego, czego Niemcy przez 600 lat dokonali, w jednym roku odrobi� ne mogli�my, tem bardziej, �e na pomoc przyby�o im oko�o 120 000 emigrant�w, kt�rych nic ze �l�skiem nie wi�ze, oraz �e Niemcy u�yli wszelkich �rodk�w, aby ludno�� zmusi� lub oba�amuci� do g�osowania na ich korzy��. Zamierzony cel osi�gn�li i dzi� g�osz�, �e wed�ug przewagi liczebnej,ca�y �l�sk powinien nale�e� do Niemiec.

Traktat wersalski za� powiada, �e o przynale�no�ci kraju zadecydyje nie ilo�� g�os�w wog�le, lecz ilo�� gmin o�wiadczaj�cych si� za jedn� stron� lub drug�. Wed�ug tego paragrafu przypada nam blizko ca�y prawy brzeg Odry. Lecz inny punkt powiada, �e i ekonomiczne wzgl�dy gmin musz� zosta� na r�wni respektowane.

Jeste�my przekonani, �e gdyby po oddaniu zag��bia weglowego Polsce, przeprowadzono na pozosta�ym terenie jeszcze raz plebiscyt, �e wtenczas c��a ludno�� tego kraju g�osowa�a by za Polsk�. Podzia� �l�ska na dwie cz�ci jest ze wzgl�d�w gospodarczych zab�jczy, gdy� ludno�� okr�g�w rolniczych utraci rynek zbytu dla swych produkt�w.

R�wnie� ze wzgl�d�w wojskowych jest podzia� �l�ska niedopuszczalny a to dla tego, �e pozosta�y klin kraju po lewym brzegu Odry umo�liwi Niemcom skoncentrowanie w tym klinie wojsk i zaraz w pierwszym dniu walki z Polsk� opanowanie zag��bia katowickiego, w razie walki z Czechami opanowanie zag��bia ostrawskiego, a w razie walki Polski i Czech przeciw Niemcom wmaszerowaniem do Cieszy�skiego, odci�cie Polski od Czech i uniemo�liwienie tym dwu pa�stwom jakiejkolwiek wsp�lnej akcyi

Wszystkie powy�sze wzgl�dy wykazuj� a� nadto jasno, �e 1. �l�sk G�rny musi przypa�� Polsce, 2. �e musi zostac niepodzielony. Najmniejsze nawet ust�pstwo na rzecz Niemiec r�wna�oby sio� zbrodni dokonanej na pa�stwie polskiem i na ludzie g�rno�l�skim, z naszej winy nie nale�yci eu�wiadomionym.

My �l�zacy walczymy 1000 lat z przemoc� niemieck�, ust�puj�c przed nawa�� germa�sk� krok za krokiem ku wschodowi; jest to walka obronna, kt�ra nie rozgrywa si� w jednej bitwie i nie w rowie strzeleckim, lecz prowadzi si� j� w ca�ych powiatach i przez setki lat.

G�os ten z cieszy�skiego �l�ska jest tem znamienniejszy, �e tam ju� podzia�u dokonano i ka�dy widzi, jak �le uczyniono.

przes�a�:
Piotr Kalinowski
« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO