Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


1919 luty 28, Pary�

Nota Delegacji Polskiej na Konferencj� Pokojow�

w sprawie granicy zachodniej Polski

Odbudowanie Pa�stwa Polskiego winno by� uwa�ane, jako:
- akt sprawiedliwo�ci i odszkodowania za zbrodni� rozbior�w (1772-1793-1795).
- wynik rozwoju polskich si� narodowych, kt�re ros�y mimo destrukcyjnych wysi�k�w mocarstw rozbiorczych i konsekwencja rozpadni�cia si� Austro-W�gier, rozk�adu Imperium Rosyjskiego i kl�ski Niemiec.
- konieczno�� utworzenia mi�dzy Niemcami a Rosj� pa�stwa silnego i prawdziwie niepodleg�ego.

Lucas


Co b�dzie z G�rnym �l�skiem?

Dziennik �l�ski 22 lipca 1921

Jouhax radzi da� G�rnemu �l�skowi autonomi�. - "Tempa" za kilkuletnim zarzadem w�adz sojuszniczych. - Niemcy d��� do utworzenia wolnego pa�stwa.
Jouhaux o G�rnym �l�sku.
Pary�, 21 lipca. W paryskim dzienniku "Progres Civiqne" zamieszcza Jouhaux sprawozdanie komisjiwys�anej niedawno temu na G�rny �l�sk ze strony Mi�dzynarodowych Zwi�zk�w Zawodowych. Jouhaux stwierdza, i� g�rno�l�ski obw�d przemys�owy nale�y uwa�a� jako jednolit� ca�o��. S� liczne powody, kt�re przemawiaj� za niepodzielno�cia tego obwodu. W pierwszym rz�dzie okoliczno��, �e podzia� wp�yn�� by niekorzystnie na produkcyjno�� ...

Piotr Kalinowski


O niepodzielno�� G. �l�ska

G�rno�l�zak 6 IV 1921

"Dziennik Cieszy�ski" pisze:
Z Bielska, z k� tamtejszych czytelnik�w otrzymujemy nast�puj�ce uwagi dotycz�ce sprawy g�osowania g�rno�l�skiego i przypuszczalnego podzia�u G�rnego �l�ska:
Plebiscyt na G�rnym �l�sku sko�czony. Cztery faktorzy rostrzygn�� maj� o przynale�no�ci �l�ska tego: Narodowo�� mieszka�c�w, wynik g�osowania, wzgl�dy gospodarcze i wzgl�dy wojskowe.
Spis ludno�ci z r 1910 wykaza�, �e ludno�� ca�ego obszaru plebiscytowego jest o 65 proc. polska; spis przeprowadzony pod batem pruskim a mimo to wykazuje tak olbrzymi� ...

Piotr KalinowskiNowy plebiscyt g�rno�l�ski?

Dziennik �l�ski
28 wrze�nia 1921

Projekt nowego plebiscytu.
Warszawa, 27 wrze�nia. "Kuryer Poranny" donosi z Berlina: Nadesz�y tuinformacye, �e nowy jaki� fakt zburzy� w piatek prawie ju� gotowy w sprawie G. �l�ska plan komisyi Rady Ligi Narod�w. "Tag" o�wiadcza, �e faktem tym by�a nota angielska, wskutek kt�rej Rada Ligi Narod�w postanowi�a wys�a� na G. �l�sk komisy� rzeczoznawc�w. Projekt zarzadzenia nowego plebiscytu z w��czeniem pytania w sprawie samodzielno�ci G. �l�ska i sprawowania na niem rz�d�w przez jedno z mocarstw w charakterze mandytariusza Ligi Narod�w staje si� coraz bardziej aktualnym. ...

Piotr Kalinowski


Dokumenty epoki I

Dokumenty epoki II

Lucas雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret cosmetic and skincare

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School