Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


„Germanizmy" - a Unia Europejska

Pani Maria Pa�czyk z Radia Katowice jest autork� program,u - rywalizacji pt. „Po naszymu, czyli po �l�sku". Rozpocz�ty spontanicznie przed laty, w tym roku mia� 10-t� edycj�.

Rywalizacja polega na ustnym przedstawieniu swojego tekstu w dialekcie - j�zyku �l�skim, ale uwaga! z pewnym ograniczeniem. Tzw. germanizmy s� niech�tnie widziane i niepozwalaj� na zaj�cie czo�owego miejsca. Jury konkursowe, w�a�ciwie niezmienne od 10-ciu lat w sk�adzie: polonista prof. Uniwersytetu Wroc�awskiego Jan Miodek, dalej prof. polonista prof. Uniwersytetu Opolskiego i senator pani Dorota Simonides (wydaje si�, �e najlepiej nadawa�aby si� ze swoim g�osem do jod�owania w Tyrolu), oraz doktor honoris causa tego� Un Op., re�yser, publicysta warszawiok? - Senator Kazimierz Kutz, pilnuj� by „germanizmy" odprawia� z niczym I-sze miejsce w rywalizacji wycenione zosta�o przez organizatora na 25 tysi�cy z�/Pl.

R�wnocze�nie Radio Katowice otrzyma�o dla r�wnowagi" zadanie zlecone pt. „Dyktando polskie" pod egid� red. Krystyny Bochenek, ono te� zosta�o docenione przez Central� - uwaga! na 35 tysi�cy z�/Pl - zadanie realizowane r�wnie� 10-ty raz w Katowicach nigdy nie zagro�one (odwrotnie; „Po naszymu..." mia�o ju� nie by�!)

Katowiczcyzna - bo przecie� to �aden �l�sk, musi sk�oda� powinno�� ze swojej podleg�o�ci, a prof. Miodek, prof. Simonides szczeg�lnie zabiegaj� by „germanizm�w" - nie by�o w tekstach.

Laureatka tegoroczna z powodu u�ycia jakby germanizm�w w swoim tek�cie, w roku ubieg�ym zosta�a przez w.w. juror�w cofni�ta na drugie miejsce i nie by�o nagrody. Ale pani magister romanistyki Betina Zimo�czyk z Rybnika �atwo nie zrezygnowa�a z 25 tysi�cy z�otych (samochodu „Italiano") i w tym roku (2001) przedstawia tekst narodowo-katolicki, wyra�nie te� od�egna�a si� od germanizm�w (szranku itp.) oraz wtr�caj�c negatywmn� opini� na temat Unii Europejskiej - w pe�ni zadowoli�o profesor�w, polonist�w, central� wszechpolsk�. W sali Domu Muzyki i Ta�ca w Zabrzu odczytano te� list arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia, a do programu musia�a by� kapela warszawsko i lwowsko.

Natomiast pan Tadeusz Wojacki emeryt kolejowy magister ekonomii z Ko�czyc Ma�ych na ziemi cieszy�skiej kiery za� godo� piykn�m gwor�m o fojermonach co chcieli kupi� sikowka, a po dotacja pojechali do Kajzera Josepha do Wiednia - to od tej polskij tr�jcy: Miodek, Simonides, Kutz - chyba za kara, �e przipomnio� te stare dobre czasy - dopiyro III-ci miejsce dosto�. Dlo mnie, to On by� najlepszy!

Co to s� germanizmy, o czym �wiadcz�?

Germanizmy te� Italjenizmy itp. w moim rozumieniu to wszelkie przejawy wy�szo�ci tamtych Kultur nad inn�, a objawia� si� mog� nie tylko w s�ownictwie ale w technice, nauce, kulturze, sztuce itd. Okey?

Germanizmem jest wi�c te� „Mercedes", AUDI, Volkswagen, Kolej magnetyczna. Germanizmamui s� te� opery, operetki, msze, oratoria itp. utwory napisane przez Tw�rc�w z kr�gu kultury niemiecko-j�zycznej.

Jest np. o�tarz Wita Stwosza w Krakowie.

A polonizmy - Pan Tadeusz? „Litwo ojczyzno moja..."? Syrena - mog�aby by�, ale jej ni ma. Mo�e „Polonez" (korea�ski)? Wi�c jak to jest panie, pani profesorowie Miodek, Simonides .... z t� Europ� i tymi germanizmami je�d��cymi po polskich drogach?

To be, or not to be - w Europie?

XI - 2001
Ewald Bienia
« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]