Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Z cyklu: upadek kultury na G�rnym Sl�sku

Swi�ta, �wi�ta z nadziej�, i po �wi�tach 2001

W okresie przed�wi�tecznym jad�c wzd�u� g�rno�l�skiej krainy podziwiamy jej pi�kn� biel szaty �nie�nej, tu najszybciej zimowej. Przyozdobione ogrodowe choineczki przed zagrodami migaj� spod �nie�nej ko�derki puchu, jak by nam jak kiedy� gwiazda betlejemska torowa�a drogi wielkiej nadzieji. Tu�, tu� ju� �wi�ta, najmilsze, w rodzinie, w�r�d przyjaci�. Z wielkim zapa�em, animuszem jak za dawnych lat dzieci�cych w oczekiwaniu na najpi�kniejsze dni roku, do tego na G�rnym Sl�sku! Ju� nawet przyzwyczajeni do wielkich kapitalistycznych reklam-�wiecide�ek na drogach g��wnych, nie wabi� nas na szcz�cie, i to dzi�ki Bogu, nie odrywaj�c nas od cholernie zat�oczonych samochodami najwi�kszego kalibru.

Najpierw trzeba kupi� choineczk� na targowisku - o dziwo te donicowe o 10 i 20 DM dro�sze ni� w Niemczech! Tak to z Holandii, Danii czy Kaukazu import, do Polski? Choinki sprowadzaj� pomimo 25% ludno�ci kraju zatrudnionych jest w rolnictwie, gdzie jak si� jedzie, wida� wiele nieu�ytk�w, p�l z przed laty. Przed telewizorem po zmaganiach i gor�czce przed �wi�tecznej co� dla oka chcia�o by sie popatrzy�,a tu co chwil� reklamy pask�w zdrowia, spiral zdrowia, magnes�w zdrowia, ostatnich ameryka�skich wynalazk�w z cenami czwartej cz�ci miesi�cznej pensji.

Czytaj�c pras� z pierwsz� stron� ogromnych zdj�� �amania si� op�atkiem, zn�w w nadzieji na lepsze, tak po chrze�cija�sku, dla wszyskich. Zn�w na drugiej, obrazy grozy le��cych bezdomnych z notatk� obok, i� ju� do �wi�t ponad 100 os�b zamarz�o w okowach tego pi�knego ale i srogiego �niegu. Pomimo, �e na trzeciej stronie listy dziesi�tek punkt�w pomocy i zdj�cia zbiorowych jad�odajni dla ubogich, atmosfera dzieci�cego charakteru tych dni jak by coraz to bardziej blad�a.

Nie wdawajcie si� w nurt grozy, popatrzcie na nasze obfito zaopatrzone Markety - to tu ju� od po�owy listopada �wi�tujemy, s�uchaj�c skocznych kol�d Bo�onarodzeniowych - zach�caj� nas przyjaciele do wspomnie� dzieci�cego raju. Obraz nam si� rozja�nia, gdy czytamy programy kol�dowe ch�r�w, ale to dla nas musztarda po obiedzie - od 6 do 31 styczna by�y terminy. Tak przed�u�aj� sobie na Sl�sku i chyba te� w Polsce najlepsze chwile w roku - a� do 3 miesi�cy �wi�t! Za� z importu polscy z Ameryki bigbitowcy poorganizowali sobie telewizyjne spektakle robi�c w stylu i�cie ameryka�skim z kol�d przy ich podskokach, aran�acjach ich bigbitu wielkie „szopki” �atwego, si� przypominania, bo z zagranicy. Jedynie S�owiki z Poznania czy urocza i utalentowana c�rka Anny Jantar - Natalia Kukli�ska w polskiej sztuce sakralnej, na estradzie jest �wietnym przyk�adem nowej wspania�ej generacji - na eksport, pokaza� Europie!

Jedynie nowy rz�d, gdzie ju� nie ma �adnego Sl�zaka, chojnie rzuca worki podark�w - d�ug�w na ka�d� osob� w Polsce po 2700 z�, by sp�aci� rosn�ce dziury bud�etowe - 90 mld z�. Rzucanie winy na poprzednik�w, to jak wice kr���ce jeszcz przed 20-u laty. Miny przy takich okazjach przed-�wi�tecznych entuzjazt�w zn�w oczywi�cie zmarkotnia�y. Do tego niekt�rzy w stylu ameryka�skim starego Al Capone chc� nowego podzia�u d�br, sami sobie toruj�c drogi pistoletami maszynowymi Ka�asznikowa - i to w najruchliwszych ulicach Warszawy w opancerzonych sklepach jubilerskich. Na odsiecz posz�a katowicka prasa, pokazuj�c czytelnikowi najdro�sze sklepy �r�dmie�cia, a tym samym pokazuj�c �wiatu, chyba ze Wschodu - �e my te� mamy!

Gdy Sl�zacy maj� swego Jerzego Kutza z jego tematyk� �l�skich film�w, tak wielk� podobn� przys�ug� robi� Lwowiacy dla Polak�w. Ich wdzi�ki wymowy „�” z archiwalnych film�w zn�w wprowadzaj� w stan euforii patriotycznej, „chej my pany na Wschodzie”. Tak z zaciekawieniem czekali�my na nowe filmy „Ogniem i mieczem” czy „Pana Tadeusza” Hofmanna i Wajdy. Wi�cej prawdy, brutalnych scenek na tle romantycznych par marze�, uspokaja Polaka w Kownie czy Lulek Dolnych, ale my chcemy do Europy, ale z czym? Czy tak mamy pokaza� siebie, by z g�ry nas si� mieli ba�, ci nowi, z wi�ksz� nie da si� ukry� kultur�. Dla Sl�zaka tematy te by�y obce, bo w ro-manty�mie wykuwano tu �elazo, walczyli kilofem i �opat�, nie szabelk� za Wasz� i nasz� Wolno��. To Nobli�ci �l�scy, najwi�ksza zdobycz tej ziemi, winni by� wskazywani jako wzorzec pracy i pilno�ci.A tu nowa generacja musi si� szkoli�, jak walczy� z s�siadem, podgryza� by wyr�wnywa� poziomy i jak przechytrza� gdy chce nas Europa. Jednak prasa pr�buje trze�wiej spojrze� na prawd�.

I Ko�ciuszk� ju� widz� jako zawadiak�, walcz�cego w rauszu, podchmielonego i za pieni�dze. Z bajkami powie�ciopisarskimi Sienkiewicza, wielkiego J.Pi�sudskiego z jego nami�tno�ciami do p�ci s�abej i odwrotnie, �wity jagiello�skiej u �w.Jadwigi, nie tej �l�skiej oczywi�cie. Nowe powiaty, wojew�dztwa �cigaj� si� na Sl�sku jaki tu jeszcze orze�ek, jedynie z pi�rem w lewo lub prawo odchylony identyfikuje ich to�samo��. A ich prostota ma pokaza�, �e my jak za Mieszka, jeszcze nie czytatyj i nie pisatyj jeste�my. Jedynie herb w swych prostotach ma na polu „bitwy” jak w 990 roku nas identyfikowa�, kto po jakiej stronie ma walczy�. Historyczne same przemianowania „Sl�ska” jest na wskro� poj�ciem walecznym, nacjonalistycznym polskim. To razi, gdy o pogodzie si� m�wi dla Sl�ska a potem dla „Dolnego - pranie m�zgu i wmawiania. Sam „Sl�sk ma k�opoty z przynoszonymi wojewodami w kapeluszu, czy z ziemi� �ywieck�, czuj�c� si� dalej jako Galicja, nie chc�c s�ucha�, co im D�browa G�rnicza ma do rz�dzenia. A polityczne nowe utworzone partie „Przymierza Ma�ych Ojczyzn” to dalsza walka, a nie spok�j w �l�skich DOMOWINACH. To tylko par� przyk�ad�w prawdy o nowych dziwol�gach czy idolach, kiedy� mocno lansowanych, by wtedy urabia� charakter nowego obywatela. Czy czasy si� zmieni�y, tak kapitalizm, globalizm prawda, ale metody i motywacja ta sama - pranie m�zg�w dalej od przedszkola, zawsze kosztem innych, kt�rym dor�wna� nie mo�na, wi�c uszczupla� innych by swoje aktualne, cz�sto demagogiczne, cele wciela�. W tym wszystkim Sl�zak na Sl�sku jeszcze bardziej zamyka si� w sobie, przestaje reagowa� na niedole, czekaj�c na lepsze jutro, kt�re zawsze kiedy� przychodzi�o. Ten Adwent 2001 by� nadziej�. Swi�ta zn�w przyjd�, a z nimi te nadzieje na lepsze.

Tak wi�c do Europy z nowym typem chrze�cijanina, krainy jeszcze wielkich kolejek do spowiedzi przed�wi�tecznych, czy z typem patrioty, nacjonalisty, kiedy w EU robi si� wi�cej internacjonalnie ( przyk�adowo w Nadrenii �yje 80 narodowo�ci - czy mo�na to sobie wyobrazi� w Polsce?). Czym dzi� zaimponowa� mo�e Polska w Europie? Ten Sl�sk, kiedy� bogaty, ku�ni� wielkich ludzi, dzi� „zipi�cy”, rozdrapywany dalej, szarpie si� w swym nowym otoczeniu. Jak tu do Europy, gdy Sl�sk straci� swe imi�, pr�nego, bogatego. Jedynie swoj� bogat� histori� mo�e �wieci� przyk�adem jak w tolerancji wiekowej mo�na przetrwa� wiekami, w symbiozie swych dobrych pan�w, ludzi nauki i czynu. Cieszy, gdy Betina Zimo�czyk z Rybnika, Sl�zaczka roku 2001 w „gotce”, zdo�a�a innym udowodni�, �e mowa g�rno�l�ska to bogactwo s�owia�skiej, czeskiej i niemieckiej mowy w trilateralnej zasadzie tolerancji �l�skiej, w jej bogatej historii. Tylko tym czynnikiem razem z Polsk�, w partnerstwie z s�siadami i regionami mo�na si� pokaza� �wiatu. Jedynie w gotowo�ci do historycznej Europy region�w, z wielkim baga�em do�wiadcze� tej krainy mo�na si� r�wna� z innymi ju� w tej Europie. Nic jeszcze nie stracone, w drzemi�cych jest wiele jeszcze mocy - kto j� tylko od nowa wskrzesi?

A tymczasem wielka zima zn�w jak grom przysz�a na G�rny Sl�sk, z nowymi kl�skami w zanadrzu, drogami odci�tymi od innych. W swoim kotle walczy� trzeba dalej, jak w tyglu naro�nika narod�w, wed�ug wzorcowego dla nas ks dr Emila Szramka. Nadzieja jest wielka, r�wnie� ta po�wi�teczna 2001 roku.

Peter Karl Sczepanek
6.1.2002

Peter Karl Sczepanek Monheim/Rh
Holzweg 40
40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742
e-Mail: sczepanek@gmx.de

in der Rheinischen Post: www.rp-online.de
Silesia-Info: (search: Sczepanek)
www.rp-online.de
www.slonsk.de
www.EchoSlonska.com
www.Silesiana.gmshome.de


 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO