Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 

 


Auch wir m�ssen uns alles sagen...

Die deutsche Minderheit auf der Suche nach ihrer Identit�t

Die Beauftragte des Oppelner Woiwoden f�r die deutsche Minderheit, Danuta Berlinska, hat in einer Publikation zum Thema "Die deutsche Minderheit auf der Suche nach ihrer Identit�t" Mnieiszo�� niemiecka w poszukiwaniu tozsamosci, Opole, 1999), die heutige mentale Befindlichkeit der Oberschlesier aus ihrer Sicht dargestellt.
Es ist eine Publikation, die zwischen wissenschaftlicher Redlichkeit - es ist Berlinskas Doktorarbeit - und politischer Stellungnahme schwankt. Als gutlesbare Lekt�re bietet sich das vierhundertseitige Werk-mit einem wissenschaftlich gewichtigen Text kaum an, doch der Umschlag des Buches zielt, mit einer witzigen Zeichnung von Boleslaw Polnar, auf ein breiteres Leserpublikum. ...

Renata Schumann


Rozmowa z najstarsz� c�rk� Herberta Czai, Christine

- Po �mierci Pani ojca nap�ywaj� kondolencje z ca�ych Niemiec. Czy nadesz�y z Polski?
- Z Polski przyszed� woreczek z ziemi� - przys�ali go mieszka�cy rodzinnego Skoczowa pod Cieszynem i kilka kamieni z jego ukochanych Beskid�w. W�o�yli�my to do trumny ojca.
- Jeszcze niedawno w polskiej prasie nazywano go „nowym f�hrerem odwetowc�w", „folksdojczem", „Polako�erc�". Zarzucano mu, ze jest rzecznikiem powrotu Niemiec do granic sprzed 1937 roku.
- Wok� ojca naros�o wiele mit�w i pom�wie�. Nigdy, a m�wi� to z ca�� odpowiedzialno�ci�, bo przez wiele lat by�am jego najbli�szym Wsp�pracownikiem, nie powiedzia� jednego s�owa, kt�re obra�a�oby godno�� Polak�w. ...


Upadek kultury na G�rnym Sl�sku

Swi�ta, �wi�ta z nadziej�, i po �wi�tach 2001

W okresie przed�wi�tecznym jad�c wzd�u� g�rno�l�skiej krainy podziwiamy jej pi�kn� biel szaty �nie�nej, tu najszybciej zimowej. Przyozdobione ogrodowe choineczki przed zagrodami migaj� spod �nie�nej ko�derki puchu, jak by nam jak kiedy� gwiazda betlejemska torowa�a drogi wielkiej nadzieji. Tu�, tu� ju� �wi�ta, najmilsze, w rodzinie, w�r�d przyjaci�. Z wielkim zapa�em, animuszem jak za dawnych lat dzieci�cych w oczekiwaniu na najpi�kniejsze dni roku, do tego na G�rnym Sl�sku! Ju� nawet przyzwyczajeni do wielkich kapitalistycznych reklam-�wiecide�ek na drogach g��wnych, nie wabi� nas na szcz�cie, i to dzi�ki Bogu, nie odrywaj�c nas od cholernie zat�oczonych samochodami najwi�kszego kalibru. ...

Peter Karl Sczepanek


Unbekanntes Oberschlesien

Oberschlesien ist und bleibt - auch mehr als zehn Jahre nach der Wende - aus der Sicht der Bundesdeutschen ein fernes Land am Ende Europas. Man hat diese einst deutsche Region, in der heute eine deutsche Minderheit versucht sich zu behaupten, aus dem Auge verloren. Wenn man aber polnische Ver�ffentlichungen liest, scheint es, man kehre beim Thema - deutsche Minderheit in Polen - zur ideologisierten Vereinfachungen aus den Zeiten des totalit�ren Regimes zur�ck, als es Deutsche in Polen nicht geben durfte. ...

Maria B. Mutuschek


Wroc�aw - Breslau, jedna rajza

Nasze miasto, a jakie cudze

17 (i 18) maja 2001 r. by�em z przyjacielem z Rybnika w stolicy �l�ska - Wroc�awiu. Wroc�aw - w�a�ciwie mi nieznany -jakie� publikacje i kr�tkie przejazdy, takim dla mnie jeszcze trwa, ale pierwsze kroki zrobiono.
17 maj 2001 r. by� troch� dniem szczeg�lnym dla Wroc�awia.
W czasie, gdy delegacja Zwi�zku Ludno�ci Narodowo�ci �l�skiej z dr Jerzym Gorzelikiem przebywa�a w Strasburgu i przed Trybuna�em Praw Cz�owieka przedstawia�a swoje argumenty przemawiaj�ce za rejestracj� Zwi�zku ....

Ewald BieniaSchroeder w Cieszynie

Austriacy Cieszyn (Teschen) traktowali wyj�tkowo. Na pocz�tku XX w. By�o to - po Wiedniu - najszybciej rozwijaj�ce si� miasto I-szej Unii Europejskiej - Habsburgowej.
Na wsp�czesnej fotografii (Juni 2001) jeszcze blysko pi�knem 3-pi�trowa kamiennica w rynku (druga od lewej) Eduard’a August’a Schroer‘a. - uczonego i ekonomisty (po przebudowie 1911r.) 

Jest to teraz najpi�kniejszy fragment rynku w Cieszynie. ...

EB(S)


Europejskie drogi w Polsce, na Sl�sku i domowinie Plessia

Dobre drogi prowadz� zawsze do rozwoju, ale jak Polska ma osi�gn�� dalszy rozw�j, gdy drogi jej, z jednej strony by�y w op�akanym stanie a po drugie jest ich za ma�o.
Najcz�ciej s� to drogi, pozosta�o�ci po rozkwicie infrastruktury przemys�owej na G�rnym Sl�sku z ko�ca XIX wieku. Drogi Tyskie nie mo�na tu por�wnywa�,bo te� s� najnowsze i najlepsze w Polsce, z najlepszym po��czeniem na ca�� Polsk� - promieni�cie w ka�dym kierunku. A wraz ze Sl�skiem ...

Peter Karl Sczepanek


„Germanizmy" - a Unia Europejska

Pani Maria Pa�czyk z Radia Katowice jest autork� program,u - rywalizacji pt. „Po naszymu, czyli po �l�sku". Rozpocz�ty spontanicznie przed laty, w tym roku mia� 10-t� edycj�.
Rywalizacja polega na ustnym przedstawieniu swojego tekstu w dialekcie - j�zyku �l�skim, ale uwaga! z pewnym ograniczeniem. Tzw. germanizmy s� niech�tnie widziane i niepozwalaj� na zaj�cie czo�owego miejsca. Jury konkursowe, w�a�ciwie niezmienne od 10-ciu lat w sk�adzie: polonista prof. Uniwersytetu Wroc�awskiego Jan Miodek, dalej prof. polonista prof. Uniwersytetu Opolskiego i senator pani Dorota Simonides ...

Ewald Bienia


EUROPA ?

MigluisAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO