Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Debata


Roztomiy�y kamracie Tyszoku

Napisza samto zgodnie ze polsk�m traksrypcj�m naszyj godki.

Rod �ech jes za krytyka mojij propozycji (bo to niy jes nic wiyncyj!) zapisu naszyj godki. Yno co jo sie niy zgodza na to, co te abecad�o jes "niywydarzone" - "niydok��czone" ale ja! Niy wymy�lo�ech nowych znak�w, yno wykorzysto�ech takie co ju� s�m we kodzie Latin2 (kaj jes i polskie abecad�o). To co niy by�y one u�ywane do zapisu naszyj godki (mo�e by�y, ale yno we Czeskij Republice) niy znaczy wcale, co skuli tego s�m ju� z�e. My�lo��ech ju� o tym do� pora lot i "czeskie" abecad�o mie najbarzij do zapisu naszyj godki podchodzi. Cho� faktym, co dodo�ech pora nowych znak�w i zmiyniy��ech spos�b zapisu. I niy chodziy�o sie yno coby naszo godka r�niy�a sie od polskij we pi�mie (to ty�), ale barzij chodziy�o mie sie o to coby straciy�o sie "mazurzynie" (seplyniynie) kiere wystympuje na p�nocy G�rnego �lonska (ka� granica na linji Piekary - Opole). Som miyszk�m na p�noc od G�r Tarnowskich i u mie sie "mazurzy". Przy zapisie polsk�m trakskrypcj�m sie tego niy do wyciepnon� (ucz�m nos we polskich szko�ach, jak mo sie czyta� jako g�oska).

Skuli tego ty� zast�mpiy��ech znak "�" znakiym "�". A sposob�w zapisu tyj g�oski, kieryj poza nasz�m godk�m �ech niy trefiy�, widzio� �ech ju� do� pora. I wszyskie s�m oparte na znaku "o". A bezcoch wybro� "�"? Kiej "co�ki �wiat" wiy co jes to miyndzy "o" a "e"? Znaku tego niy u�ywaj�m poza Niymcoma i Wyngroma �odne inksze nacje, a jak sie to godo na Wyngrach tego niy wiym. Na g�oska miyndzy "o" a "e" Angliki stosuj�m zapis "oe", we Skandynawii pisz�m to "ø", a we inkszych godkach �ech takij g�oski niy s�yszo�. Mo�e i mocie recht, co bydzie to szterowa� bajtl�w, kiej byd�m sie uczy� niymieckiego, ale bezto ty� musio�by to by� inkszy znak od "�" i ty� od "�" (ze polskim ty� mog�m by� problymy). Jak mocie jako dobro propozycjo, kiero mie�ci sie we kodzie Latin2 to dejcie mie zna�.

Nastympny znak co W�m sie niy podobo to "�", kiere we �odnym ze s�owia�skich godek (a przynajmnij tych co je znom) niy wystympuje. Na razie (bo to jes yno propozycjo) zastympuje u mie g�oski "dz" i "d�". Czeski, morawski i s�owacki s�m kupa twardsze i tam niy ma takij g�oski (jes yno "d"). Polski ("dz") ani niymiecki ("ts") zapis tyj g�oski mie sie niy widzi bo to s�m dwuznaki, kierych chca unikn�n� przi zapisie naszyj godki.

Wszysko to jes bezto, co �aci�skie abecad�o (22 znaki) niy nadowo sie do zapisu s�owia�skich godk�w. Ekstra alfabet pod taki zapis wymy�ly� we IX wieku �w Cyryl, kiery posze� ochrzci� Wielko Morawa. Opar go na greckim abecadle (24 znaki), kiere rozszerzy� do ka� 30 znak�w, ale tego jes dalij ma�o na potrzeby s�owia�skich godek. My akuratnie s�m ze "zachodniego kryngu kultury europejskij" bezto muszymy oprzi� abecad�o na alfabecie �aci�skim. We polskij godce naliczy��ech 36 g�osk�w (a niykiere s�m zapisywane na pora sposob�w, jak: "�" - "u", "ch" - "h", "rz" - "�"). We naszyj godce g�osk�w jes wiyncyj, a zapisywanie tyj samyj g�oski na pora sposob�w niy mo synsu. Polski alfabet mo 32 znaki, a poru znak�w niy do sie wykorzysta� we naszyj godce (przinajmnij jo ich jeszcze niy trefiy�, a do� du�o jezd�a po �wiecie), g��wnie chodzi o "�" i "�". Czeski alfabet mo 44 znaki i ty� wszystkich niy do sie we naszyj godce wykorzysta�. Byda poleku tuplikowa�: "�" - twarde "a", "�" - twarde "e", "�" - twarde "i", "�"- twarde "o", "�" - twarde "u", "�" - twarde "y", "�" - po�redni miyndzy "u" a "o" (u nos na opach), "�" - miynkie i kr�tkie "d" podobne do polskiego "dz" ale urwane, "�" - miynkie i kr�tkie "t" podobne do polskiego "�" ale urwane.

Niy pr�buja upodobnia� naszyj godki do czeskiygo. Naszo godka (wbrew tymu co Poloki godaj�m) jes barzij zbli�ono do morawskiygo ni� polskiygo (niy god�m sam o tym co jes dziosioj, po 70 latach "repol�nizacji", na �lonsku s�ycha�, yno o tym jak naszo godka richtik wyglonda�a, bez polskich i niymieckich nalecia�o�ci). Poloki (np. Miodek) godaj�m co we naszyj godce zachowo� sie "pi�kny staropolski j�zyk", ale to niy jes prowda. Naszo godka rozwija�a sie kole polskiygo (a niy z nim) a na �lonsku do XVIII wieku urzyndowym by� czeski (fakt, co by� pisany tak jak dzisioj polski). Abecad�o, kiere ka� 150 lot nazot opracowali Czesi, jes nojlepszym abecad�ym (do dzisioj dnia) na zapis s�owia�skich godk�w. Korzystaj�m ze niego Czesi, S�owacy, Morawianie, S�owy�cy, Sorbowie (�u�yce), Kroaci, Bo�niacy, a ty� ludy Ba�t�w (Litwini i �otysze). Jes on ty� traktowany jako podstawa do traksrypcji cyrylicy na �aci�ski alfabet. Ko�do nacjo ustawia�a se go sama do swoich potrzeb, ale zasady s�m takie same: �odnych dwu i wyncyj znak�w (Czech�m sie to ju� niy uda�o, bo niy wiedz�m jak zapisa� "ch" coby je odr�ni� we godce od "h", a odr�niaj�m to i to sie s�yszy), konkretnie opracowane zmiynkczanie i utwardzanie g�osek (z tym ty� s�m problymy). Opr�cz tego zapis "czeski" dowo ty� pewiyn efekt psychologiczny, tj. niy ko�dy Polok mo�e go swobodnie przeczyta� i bezto przestowo traktowa� naszo godka jak gwara polskiego jynzyka.

Co do zapisu czeskij, czy morawskij godki za pomoc�m polskiego alfabetu, to do Wiosny Lud�w taki zapis by� stosowany, a nawet jes zachowano dokumyntacjo: "Protokolarz Miasta Wo�niki" ze XV-XVII wieku. I m�m do niego dostymp. Jeszcze pora lot nazot teksty pisane tak traktowane by�y jak "teksty polskoj�zyczne", dzisioj ju� naukowcy godaj�m, co s�m to teksty "pisane w j�zyku u�ywanym na danym terenie przez �wczesnych mieszka�c�w". Tak �e tyn (polski) spos�b zapisu czeskiego i morawskiego by� ju� przerobiany.

R�nica miyndzy "gwar�m" a "jynzykiym" jes p�ynno. Przi uk�odaniu podstaw naszyj godki opar �ech sie na "gwarze piekarskij", bo tak mie w doma uczyli. Ale ju� sie starom bra� pod uwaga i inksze gwary naszyj godki. Yno jes jedyn problym.

Przi zapisie jynzyka musi by� jedyn zapis na jedno s�owo, a niy jak dzisioj, co polsk�m traksrypcj�m ko�dy se pisze jak mu sie to widzi i jes pieronowy chaos.

Jak sie to udo to uratujymy naszo godka od �mierci, na co j�m skoza�a telewizjo (to jes prawdziwo przyczyna, a niy zapis. Telewizjo i radio sie sucho!). I cyn�m za to mo�e by� stracynie sie poru gwar tyj naszyj kochanyj godki. Ale co jes lepij po�wiynci� - co�ko godka, czy pora jij farb�w. Pozatym tak trza ustwi� pisownia, coby da�o sie ja r�nie czyta� we r�nych czyn�ciach naszego �lonska, a i poza nim ty�. Wiynksze mo�liwo�ci do tego dowo abecad�o "czeskie" jak "polskie".

Jo niy m�m wykszta�cynio we tym kiyrunku, ani sie ty� za fest niy interesuja tym jak trza uk�oda� godka i co ona mo mie�. Niy m�m ty� na to za du�o czasu. Jo kupa czasu spyndzom na ce�cie (Czechy, S�owacjo, Czeski �lonsk, Morawy, Polski �lonsk, Polska czy Niymce) i tych godk�w musio�ech sie uczy�. A trocha talyntu do tego m�m. I dowo to kupa wiyncyj jak studjowanie "Atlasu" - wyboczcie, ale to jes prowda. Zapis a godka zaw�dy sie r�ni�m. Bezto ty� pr�buja "wrazi� kij we mrowisko" coby jako� ruszy� sprawa unormowanio naszyj godki i zainteresowa� tym fachman�w. Ale niy powinni to by� ludzie kszta�cyni na polonist�w - bo tak jes u�o�ony program, coby ciepn�n� im klapka na oczy. A ma�o kiery umi sie wybi� ponad program. Pozatym, z tego co sie orjyntuja to �odnyj rzeczy niy popchn�n do przodku fachman, bo ich ucz�m, co jes to "niymo�liwe", abo za kosztowne. Jo, jak �ech ju� piso�, �ech jes elektrykorz - elektronik - informatyk. Robia we Magistracie i od poru lot pisza ksion�ki i artyku�y o historii �lonska, bezto ty� m�m dostymp do r�nych starych dokumetn�w (po polsku, �lonsku, czesku, �acinie czy niymiecku), kaj s�m r�ne "pr�by" zapisu naszyj godki. My�lo��ech niydowno o studiach historycznych, ale niy chca se zablokowa� mojego punktu widzynio na pewne sprawy (wybro��ech fest niytypowy spos�b opisywanio historii - bez �odnych komyntarz�w - chyba co trza co sprostowa�). M�m siostra pol�nistka i godo��ech z ni�m o moij propozycji zapisu naszyj godki. Nawet jij sie to widzi bo jes barzij fonetyczno jak polsko.

Co do opieranio naszyj godki na miyndzynarodowym systymie zapisu fonetycznego (kaj jes ponad 120 znak�w, kiej nom a�e tyla niy trza), niy mo to wiynkszego synsu. Nom do synsownego i porzodnego zapisu naszyj godki trza ka� kole 40 znak�w opartych na �aci�skim abecadle (moim znaniym nojlepiyj "czeskich", ale to jes moje zdanie). Nojlepij coby te znaki by�y wybrane z kodu Latin2 (wyboczcie, co to robia pod sia, jako informatyk - ale dzisioj ma�o kto ju� pisze na maszynie, kiero zast�mpiy�y k�mputry i sam jes nojszypcij wstawi� znaki z inkszych godek, kiej ich trza). Na kodzie Latin2 pracuje co�ko Europa Cyntralno, kaj i my s�m.

Jak wymy�licie lepszo propozycjo, kaj sie strac�m dwuznaki, i kaj bydzie wiadomo od razu kiero g�oska jes miynko, a kiero twardo, to poprza ja co�kiym sercym. Ale tego na polskim ani na niymieckim alfabecie niy do sie zrobi�. Ju� �ech pr�bowo�.

PS.

Wyboczcie co dopiyro terozki odpisuja, ale by� �ech we Sandomierzu za chrzesnego, a to do� kawo�ek i bez k�mputra. Potym mio��ech urwanie gowy we robocie (koniec roku i skon� trza wyk�mbinowa� piyni�ndze na rachunki), a czasu yno styk�o coby se odebra� poczta (nawet �ech jij niy czyto�). Dzisioj �ech jes po nocce (zawio�o n�m gmina i do 5 rano trwa�a akcjo coby wydosta� ludzi zasutych miyndzy g�rk�ma) wypiy��ech pora kaw i wykurzy� pora cygaryt i m�m nadzieja, co jako� do k�nca dnia wytrzymia i niy obudz�m mie za� we nocy na nastympno akcjo. Bezto siedza przed k�mputrym i pr�buja odrobi� wszyskie zaleg�o�ci. Terozki jes po dwanostyj 22.12.2001, a wy�la to ka� pod wiecz�r. A przi okazji Weso�ych God�w i coby n�m we przisz�ym roku sprawa unormowanio pisowni naszyj godki posz�a kupa do przodu. (a niy jes wa�ne jak ustawiymy abecad�o).

Acha, jeszcze jedno

M�m nadzieja, co sie niy bydziecie na mie boczy� jak ciepna to we kecie majlowyj razym ze Waszym tekstym.

Piotr Kalinowski (Pioter von Woischnik)

Piotr99@box43.gnet.pl


Roztom�y kamra�e Ty�oku

Napi�a samto "�esk�mi" litr�ma.

Rod �ech jes za krytyka mojij propozycji (bo to �y jes nic w�ncyj!) zapisu na�yj godki. Yno co jo �e �y zgo�a na to, co te abecad�o jes "�ywyda��ne" - "�ydok����ne" ale ja! �y wymy�lo�ech nowych znak�w, yno wyko�ysto�ech tak� co ju� s�m we ko�� Latin2 (kaj jes i polskie abecad�o). To co �y by�y one u�ywane do zapisu na�yj godki (mo�e by�y, ale yno we �eskij Republice) �y zna�y wcale, co skuli tego s�m ju� z�e. My�lo��ech ju� o tym do� pora lot i "�esk�" abecad�o m� nojba�ij do zapisu na�yj godki podcho�i. Cho� faktym, co dodo�ech pora nowych znak�w i zm��y��ech spos�b zapisu. I �y cho��o �e yno coby naszo godka r���y�a �e od polskij we pi�m� (to ty�), ale ba�ij cho��o m� �e o to coby strac�o �e "mazu�y�e" (seply�y�e) k�re wystympuje na p��nocy G�rnego �l�nska (ka� granica na linji P�kary - Opole). Som m�k�m na p��noc od G�r Tarnowskich i u m� �e "mazu�y". P�y zapi�e polsk�m trakskrypcj�m �e tego �y do wy�epn�n� (u��m nos we polskich �ko�ach, jak mo �e �yta� jako g�oska).

Skuli tego ty� zast�mp鳿ech znak "�" znak�m "�". A sposob�w zapisu tyj g�oski, k�ryj poza na��m godk�m �ech �y tref�, wi�� �ech ju� do� pora. I w�ysk� s�m oparte na znaku "o". A bezcoch wybro� "�"? K�j "co�ki �w�t" w� co jes to m�n�y "o" a "e"? Znaku tego �y u�ywaj�m poza �ymcoma i Wyngroma �odne ink�e nacje, a jak �e to godo na Wyngrach tego �y w�m. Na g�oska m�ndzy "o" a "e" Angliki stosuj�m zapis "oe", we Skandynawii pi��m to "ø", a we ink�ych godkach �ech takij g�oski �y s�y�o�. Mo�e i mo�e recht, co bydzie to �terowa� bajtl�w, k�j byd�m �e u�y� �ym�ck�go, ale bezto ty� mu�o�by to by� ink�y znak od "�" i ty� od "�" (ze polskim ty� mog�m by� problymy). Jak mo�e jako dobro propozycjo, k�ro m��i �e we ko�� Latin2 to dej�e m� zna�.

Nastympny znak co W�m �e �y podobo to "�", k�re we �odnym ze s�ow��skich godek (a p�ynajmnij tych co je znom) �y wystympuje. Na ra�e (bo to jes yno propozycjo) zastympuje u m� g�oski "dz" i "d�". �eski, morawski i s�owacki s�m kupa tward�e i tam �y ma takij g�oski (jes yno "d"). Polski ("dz") ani �ym�cki ("ts") zapis tyj g�oski m� �e �y wi�i bo to s�m dwuznaki, k�rych chca unikn�n� p�i zapi�e na�yj godki.

W�ysko to jes bezto, co �a�i�skie abecad�o (22 znaki) �y nadowo �e do zapisu s�ow��skich godk�w. Ekstra alfabet pod taki zapis wymy�ly� we IX w�ku �w Cyryl, k�ry po�e� och��i� W�lko Morawa. Opar go na greckim abecadle (24 znaki), k�re roz�e�y� do ka� 30 znak�w, ale tego jes dalij ma�o na pot�eby s�ow��skich godek. My akurat�e s�m ze "zachodn�go kryngu kultury europejskij" bezto mu�ymy op�i� abecad�o na alfabecie �a�i�skim. We polskij godce nali�y��ech 36 g�osk�w (a �yk�re s�m zapisywane na pora sposob�w, jak: "�" - "u", "ch" - "h", "rz" - "�"). We na�yj godce g�osk�w jes w�ncyj, a zapisywa�e tyj samyj g�oski na pora sposob�w �y mo synsu. Polski alfabet mo 32 znaki, a poru znak�w �y do �e wyko�ysta� we na�yj godce (p�inajmnij jo ich je��e �y tref�, a do� du�o jez�a po �w��e), g��w�e cho�i o "�" i "�". �eski alfabet mo 44 znaki i ty� w�yskich �y do �e we na�yj godce wyko�ysta�. Byda poleku tuplikowa�: "�" - twarde "a", "�" - twarde "e", "�" - twarde "i", "�"- twarde "o", "�" - twarde "u", "�" - twarde "y", "�" - po�redni m�n�y "u" a "o" (u nos na opach), "�" - m�nk� i kr�tk� "d" podobne do polsk�go "dz" ale urwane, "�" - m�nk� i kr�tk� "t" podobne do polsk�go "�" ale urwane.

�y pr�buja upodob�a� na�yj godki do �esk�go. Na�o godka (wbrew tymu co Poloki godaj�m) jes ba�ij zbli�ono do morawsk�go ni� polsk�go (�y god�m sam o tym co jes �i�oj, po 70 latach "repol��izacji", na �l�nsku s�ycha�, yno o tym jak na�o godka richtik wygl�nda�a, bez polskich i �ym�ckich nale�a�o��i). Poloki (np. Miodek) godaj�m co we na�yj godce zachowo� �e "pi�kny staropolski j�zyk", ale to �y jes prowda. Na�o godka rozwija�a �e kole polsk�go (a �y z nim) a na �l�nsku do XVIII w�ku u�yndowym by� �eski (fakt, co by� pisany tak jak �i�oj polski). Abecad�o, k�re ka� 150 lot nazot opracowali �e�i, jes nojlep�ym abecad�ym (do �i�oj d�a) na zapis s�ow��skich godk�w. Ko�ystaj�m ze �ego �e�i, S�owacy, Moraw��e, S�owy�cy, Sorbowie (�u�yce), Kroaci, Bo��acy, a ty� ludy Ba�t�w (Litwi�i i �oty�e). Jes on ty� traktowany jako podstawa do traksrypcji cyrylicy na �a�i�ski alfabet. Ko�do nacjo ustaw�a se go sama do swoich pot�eb, ale zasady s�m tak� same: �odnych dwu i wyncyj znak�w (�ech�m �e to ju� �y uda�o, bo �y w���m jak zapisa� "ch" coby je odr���i� we godce od "h", a odr���aj�m to i to �e s�y�y), konkret�e opracowane zm�nk�a�e i utwar�a�e g�osek (z tym ty� s�m problymy). Opr�� tego zapis "�eski" dowo ty� pew�n efekt psychologiczny, tj. �y ko�dy Polok mo�e go swobod�e p�e�yta� i bezto p�estowo traktowa� na�o godka jak gwara polsk�go jynzyka.

Co do zapisu �eskij, �y morawskij godki za pomoc�m polsk�go alfabetu, to do W�sny Lud�w taki zapis by� stosowany, a nawet jes zachowano dokumyntacjo: "Protokola� M�sta Wo��iki" ze XV-XVII w�ku. I m�m do �ego dostymp. Je��e pora lot nazot teksty pisane tak traktowane by�y jak "teksty polskoj�zyczne", �i�oj ju� naukowcy godaj�m, co s�m to teksty "pisane w j�zyku u�ywanym na danym terenie przez �wczesnych mieszka�c�w". Tak �e tyn (polski) spos�b zapisu �esk�go i morawsk�go by� ju� p�erobiany.

R�nica m�n�y "gwar�m" a "jynzyk�m" jes p�ynno. P�i uk�oda�u podstaw na�yj godki opar �ech �e na "gwa�e p�karskij", bo tak m� w doma u�yli. Ale ju� �e star�m bra� pod uwaga i ink�e gwary na�yj godki. Yno jes jedyn problym.

P�i zapi�e jynzyka mu�i by� jedyn zapis na jedno s�owo, a �y jak �i�oj, co polsk�m traksrypcj�m ko�dy se pi�e jak mu �e to wi�i i jes p�ronowy chaos.

Jak �e to udo to uratujymy na�o godka od �m�r�i, na co j�m skoza�a telewizjo (to jes praw�iwo przy�yna, a �y zapis. Telewizjo i rad� �e sucho!). I cyn�m za to mo�e by� stracy�e �e poru gwar tyj naszyj kochanyj godki. Ale co jes lepij po�w�n�i� - co�ko godka, �y pora jij farb�w. Pozatym tak t�a ustawi� pisow�a, coby da�o �e ja r���e �yta� we r��nych �yn��ach na�ego �l�nska, a i poza nim ty�. W�nk�e mo�liwo��i do tego dowo abecad�o "�esk�" jak "polsk�".

Jo �y m�m wyk�ta�cy�o we tym k�runku, ani �e ty� za fest �y interesuja tym jak t�a uk�oda� godka i co ona mo m��. �y m�m ty� na to za du�o �asu. Jo kupa �asu spyn��m na ce��e (�echy, S�owacjo, �eski �l�sk, Morawy, Polski �l�sk, Polska czy �ymce) i tych godk�w mu�o�ech �e u�y�. A trocha talyntu do tego m�m. I dowo to kupa w�ncyj jak studjowa�e "Atlasu" - wybo��e, ale to jes prowda. Zapis a godka zaw�dy �e r����m. Bezto ty� pr�buja "wrazi� kij we mrowisko" coby jako� ru�y� sprawa unormowa�o na�yj godki i zainteresowa� tym fachman�w. Ale �y powin�i to by� lu�� k�ta�cy�i na polo�ist�w - bo tak jes u�o��ny program, coby �epn�n� im klapka na o�y. A ma�o k�ry umi �e wybi� ponad program. Pozatym, z tego co �e orjyntuja to �odnyj �e�y �y popchn�n do p�odku fachman, bo ich u��m, co jes to "�ymo�liwe", abo za ko�towne. Jo, jak �ech ju� piso�, �ech jes elektryko� - elektronik - informatyk. Rob� we Magistra�e i od poru lot pisza k��n�ki i artyku�y o historii �l�nska, bezto ty� m�m dostymp do r��nych starych dokumytn�w (po polsku, �l�nsku, �esku, �a�inie czy �ym�cku), kaj s�m r��ne "pr�by" zapisu na�yj godki. My�lo��ech �ydowno o studjach history�nych, ale �y chca se zablokowa� mojego punktu wi�y�o na pewne sprawy (wybro��ech fest �ytypowy spos�b opisywa�o historii - bez �odnych komynta��w - chyba co t�a co sprostowa�). M�m �ostra pol�nistka i godo��ech z ��m o moij propozycji zapisu na�yj godki. Nawet jij �e to wi�i bo jes ba�ij fonety�no jak polsko.

Co do op�ra�o na�yj godki na m�n�ynarodowym systym� zapisu fonety�nego (kaj jes ponad 120 znak�w, k�j nom a�e tyla �y t�a), �y mo to w�nk�ego synsu. Nom do synsownego i po��ndnego zapisu na�yj godki t�a ka� kole 40 znak�w opartych na �a�i�skim abecadle (moim zna�ym nojlep�j "�eskich", ale to jes moje zda�e). Nojlepij coby te znaki by�y wybrane z kodu Latin2 (wybo��e, co to rob� pod �a, jako informatyk - ale �i�oj ma�o kto ju� pi�e na ma�y�e, k�ro zast�mp�y k�mputry i sam jes noj�ypcij wstawi� znaki z ink�ych godek, k�j ich t�a). Na kodzie Latin2 pracuje co�ko Europa Cyntralno, kaj i my s�m.

Jak wymy�li�e lep�o propozycjo, kaj �e strac�m dwuznaki, i kaj by�� w�domo od razu k�ro g�oska jes m�nko, a k�ro twardo, to pop�a ja co�k�m sercym. Ale tego na polskim ani na �ym�ckim alfabecie �y do �e zrobi�. Ju� �ech pr�bowo�.

Piotr Kalinowski
« zur�ck zur Rubrik Debata

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]