Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


kodyfikacjo �lonskij godki

Potrzebujemy j�zyka !

Nasza mowa wymiera. Jak m�wi czasami prof. Miodek, „wycofuje si�”. Mo�na j� jeszcze us�ysze� na terenach wiejskich, zdala od centr�w kulturalnych, raczej od ludzi starszych wiekiem. M�odzi mieszka�cy miast, ludzie lepiej wykszta�ceni, cho� przewa�nie jeszcze nie�le j� rozumiej�, nie chc� si� ju� ni� pos�ugiwa�.
Dla wielu ludzi nie znaj�cych mowy �l�skiej z domu, gdzie u�ywa�o si� jej w spos�b naturalny, lub s�abo j� pami�taj�cych, m�wienie po �l�sku oznacza po prostu m�wienie byle jak� „wsiow�” lub slangow� polszczyzn�. Wielokrotnie spotka�em Polak�w, kt�rzy wyczuwaj�c m�j �l�ski akcent, by� mo�e chc�c mi zrobi� przyjemno��, starali si� m�wi� do mnie, jak im si� wydawa�o, po �l�sku. W istocie m�wili byle jak� polszczyzn�, wplataj�c w ni� par� znanych z kabaret�w niemiecko brzmi�cych s��w, ca�e mn�stwo polskich wyra�e� slangowych a tak�e co nieco wulgaryzm�w. ...

J�zek Kulisz


Roztomiy�y kamracie Tyszoku

Napisza samto zgodnie ze polsk�m traksrypcj�m naszyj godki.
Rod �ech jes za krytyka mojij propozycji (bo to niy jes nic wiyncyj!) zapisu naszyj godki. Yno co jo sie niy zgodza na to, co te abecad�o jes "niywydarzone" - "niydok��czone" ale ja! Niy wymy�lo�ech nowych znak�w, yno wykorzysto�ech takie co ju� s�m we kodzie Latin2 (kaj jes i polskie abecad�o). To co niy by�y one u�ywane do zapisu naszyj godki (mo�e by�y, ale yno we Czeskij Republice) niy znaczy wcale, co skuli tego s�m ju� z�e. My�lo��ech ju� o tym do� pora lot i "czeskie" abecad�o mie najbarzij do zapisu naszyj godki podchodzi. Cho� faktym, co dodo�ech pora nowych znak�w i zmiyniy��ech spos�b zapisu. I niy chodziy�o sie yno coby naszo godka r�niy�a sie od polskij we pi�mie (to ty�), ale barzij chodziy�o mie sie o to coby straciy�o sie "mazurzynie" (seplyniynie) kiere wystympuje na p�nocy G�rnego �lonska (ka� granica na linji Piekary - Opole). ...

Piotr Kalinowski


Panie Kalinowski

Niy biercie mi tego za z�e, ale opowo�a sie W�m pedzie�, i�e to, jage�cie do sprawy podeszli, je trocha (coby niy pedzie�: blank) niewydarz�ne. Dejcie mi zwolo, �e W�m wy�wietla, czamu to tak miynia.
Po piyrsze:
Blank sztucznie wymy�locie nowe znaki. Ko�dy rzeczyznawca-fachman widzi na piyrsze obe�drzynie, i�e g��wnie Wom o to idzie, �eby w pi�mie �l�nsko rzecz sie odr�nia�a jak nojbardzi od polszczyzny literackiyj . Postrz�d ligwist�w sie to nazywo: �wiad�me rozpodobnienie. Niych sie odr�nio (!), ale tam, kaj sie i w godce r�ni. Takie znaki jak "�" abo "�" ino myl�m, bo dy� po co pisa� "�", pod wiela m�my "�", abo "�", kiej momy "d�". Co�ki �wiat miyni bez "�" d�wiynk pomiyndzy "e" a "o", ino kamrat Kalinowski se wymy�li�, i�e takie "�" pierzi�sko fajnie wygl�ndo na miejscu "�". �l�nzoki, wierza, chc�m na pi�mie widzie� swoja godka. K�mu sie cni za egzotyk�m, niech sie uczy godki "bantu". ...

Grzegorz Wieczorek 
("Tyszok")


Inksze opinie

www.orw.poznan.pl/Orw/Archiwum/20001019/index.html

 • W�adys�aw Luba�
  To�samo�� regionalna w j�zyku (na przyk�adzie polszczyzny �l�skiej)

 • Jerzy Bartmi�ski
  J�zykowy obraz �wiata jako podstawa to�samo�ci narodowej

 • Tomasz Wicherkiewicz
  To�samo�� mniejszo�ci j�zykowych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Aleksander W. Miko�ajczak
  MI�DZY LATINIATAS A CYRILLIANITAS - NA ROZDRO�U EUROPEJSKIEJ TO�SAMO�CI

znojdno�:
Piotr KalinowskiNa tymat
�l�nskij godki

1. P�mys z “o” podkry�l�nym �od do�u niy jes nowy. Taki zapis stosowa�a ty� p. Sim�nides w swoim “S�owniku gwary �l�skiej”. Antek, terozki ale Cie niy rozumia. Tak �e� wojowo� �o to, �eby nasze abecad�o by�o przistosowane do k�mputer�w i SMS-�w, a potym prop�nujesz n�m podkry�l�ne �od do�u “o”, kierego, jak sie obawi�m, niy ma w �odnym zestawie znak�w! Prop�nuja na razie ograniczy� si� do tych znak�w, jakie s�m w str�nie kodowyj LATIN2, bo tego zestawu znak�w u�ywaj�m wszyskie okoliczne nacje i na k�mputery z takim zestawym znak�w bydziymy skozani. (Cho� p�no� szykuje si� nowy standard, tzw. UNICODE, w kierym p�no� s�m wszyskie znaki, jakie ino se idzie wymy�le�!)

J�zek KuliszAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO