Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Historia


Wolny handel ( abo ?)

Wielko Brytania , Hameryka i Komunistyczno Rosja kaisik kole 1943 a mozno juz konsek wczesniyj zaczli gynau myslec o podzielyniu Niymiec . Sebrouech sam pora "ideow" , kere wtedy bouy rozpatrywane bez te czi mocarstwa . Mysla co o tym temacie za wiela niy idzie snalysc kai indziyj bezto tysz sam o tym pora zdan odymie . Mozno kery to konsek inaczyj widzi , jak ja , to zapraszom sie sam z nami podzielic swoim zdaniym . Czytouech kedys w naszyj niyzastompionyj Jaskolce Slaskiej artikel pt "Duch Wersalu?" (numer z lipca 1996 r.) w kerym boua nawet mauo mapka Eurpy na keryj wedug planu Theodore`a Kaufmana niy bouo juz panstwa Niymiec a graniczouy tam ze sobom Holandia , Polska i Czechy . Plan tyn bou z roku 1941 .Wele tego planu panstwo i narod niymiecki miauy byc roz na zawsze weg ze historii i prziszuosci Europy i Swiata . Wiymy , co az tak zle niy bouo, ale bouy i inksze plany i mysla co cza se sam uswiadomic co dzisiejszy wyglond Europy po czynsci tysz je rezultatym inkszych projektow o kerych zarozki sam spomna . W penym stopniu lonczy sieto tysz ze sprawami Slonska , bo przeca Slonsk i w tym Gorny Slonsk przeszuy w cztyrdziestym piontym roku cos co jeszcze na duge lata bydzie nom dawac o sobie znac . No tosz zaczynom konsek chronologicznie "jechac z tym koksym" . We USA juz w 1942 r. godauo sie o propozycjach podzielynia Niymiec na 3 , 5 , abo 7 panstw , kere by bouy suwerynnymi panstwami . Propozycje te bouy nawet dyskutowane w gronach ekspertow . Powstaua komisja , kero zajmowaua sie problymami , jake na prziszuosc powojynno przewidywauy gowy politykow . Prezydynt Roosevelt tysz bou naiprzod za podzielyniym Niymiec na pora suwerynnych panstw, kere ale by musiauy byc bez rechtu na jakes formy militarnyj dziaualnosci , czyli inaczyj - planowano boua coukowito demilitaryzacja Niymiec .

18 X 1943 r. odbouy sie nawet we Moskwie rozmowy miyndzy ministrym spraw  zagranicznych USA (Cordell Hull) i Molotowym. Molotow niy sprzeciwiou sie takim projektom . Nastympno data o keryj cza sam spomniec to 18 XI 1943 r. czyli "Teheran" . Roosevelt dalyj obstowou kole podzielynia Niymiec na pora czynsci; 

1) Niymcy Polnoc-zach. /Szlezwik-Holsztyn , polnoc. Saksonia i Nadrynia Polnoc. West./
2) Saksonia /+ Turyngia/
3) Hesja /+ Nadrynia Palatynat/
4) Niymcy Polud. /Bajery , Bad.Wirt./
5) Roosevelt postawiou tysz idea stref miyndzynarodowych ; 
-)Zaguymbie Ruhry i Saary , 
-)Kilonia i Hamburg ze terynym , kery sie miou ciongnonc przi kanale od Bautyku do M.Polnocnego .

Nastympno propozycja to boua propozycja , kero przedstawiou Churchill . On proponowou zrobic na poludniu Niymiecko Federacja Naddunajsko . Do tego godou o Niymcach Zachodnich i o Prusach Wschodnich . W 1944 r. Stalin we rozmowach z Churchillym , kery sie odbouy we Moskwie , chciou zrobic z Wyngrow , Czechow i Polski linia proradzieckich panstw , kere by sie poradziouy pouonczyc -inaczyj , na prziszuosc planowou rozbudowa komunistycznego imperium . Spomna sam tysz o tym , co we USA w komisji , kero boua odpowiedzialno za sprawy podziau Niymiec , kole spomnianego sam juz ministra spraw zagranicznych USA (Cordel Hull) byli jeszcze minister do spraw wojny (Henry Lewis Stimson) i minister finansow (Henry Morgenthau). Morgenthau proponowou nawet oddzielynie na wschodzie , zachodzie i polnocy terynow , czyli inaczyj prziuonczynie ich do inkszych panstw (np do Polski Prusy Wsch. , konsek Slonska Dolnego i couki Gorny Slonsk ) . To co by sie miauo ostac , to z tego proponowou zrobic dwa panstwa (Niymcy Poludniowe i Niymcy Polnocne) . 

W 1944 r. (IX) w Quebec godali o tym planie Churchill i Roosevelt i nawet podpisali taki plan - potym musieli z niego zresztom zrezygnowac . W Jaucie (4 - 11 II 1945 r.) stanouo na tym , co "Zjednoczone Krolestwo , ZSRR i Stany Zjednoczone bydom miec w Niymcach wuadza nojwyzszo . W ramach takich uprawniyn zrobiom kroki, kere uwazajom za poczebne do uczimania na prziszuosc pokoju i bezpieczynstwa". Mozno na tym skoncza o podziale Niymiec a zaczna terozki o Slonku , kery zresztom przeca bou wtedy czynsciom Niymiec , i o tym jak to planowane bouo wuonczynie Slonska do Polski . Alianty proponowali naiprzod Polsce kole konska Prusow Wsch. tysz Slonsk Opolski. Zachodnio granica miaua donsc do Odry. 

Churchill bou miyndzy stronom polskom (rzond w Londynie) i rosyjskom (radzieckom) za posrdnika abo mediatora , kery zresztom niy miou lekkego chleba przi tyj robocie . W Teheranie Churchill , tak czi inaczyj (ale) pogodziou sie z zondaniami Stalina , a Roosevelt wolou godac o granicach dopiyro po wojnie . No ja, czyli Stalin wyszou sam (jak by tysz na to niy paczec) z noiwiynkszom "wygranom". Ganc ajnfach idzie pedziec , co Slonsk przipod Polsce za teryny , kere Stalin wuonczou z przedwojynnyj Polski do ZSRR . W 1944 r. stouo, co Polska (wedug planu Morgenthaua ) dostonie Prusy Wsch. , czynsc Slonska Dolnego i Gorny Slonsk . Dalyj miauo byc o tym godane na konferyncji pokojowyj . Tela ze strony amerykonskyj . Stalin , a i Churchill , "widzieli" w Polsce Gdansk z dosc wielkim wybrzezym i couki przemys slonski . Dodac sam idzie , co i Francuzom bouo to na rynka - jak zawsze Francja boua za jak nojmynszymi Niymcami na wschodzie. Czyli generalnie zachod i wschod miauy juz obraz przinaleznosci wschodnich ziym Niymiec, w tym przeca i Slonska , na czasy powojynne . 

Problym powstou dopiyro jak ZSRR wylazua z ideom wschodniyj granicy Polski na Nysie. Panstwa zachodnie bouy wstanie widziec Slonsk Opolski w Polsce, ale terozki ZSRR  proponowou (wciskou) i Dolny Slonsk Polsce . W Jaucie jeszcze dokuadnych granic do konca niy ustalyli. Rzond londynski (polski) chciou do Polski Prus Wsch. i Gornego Slonska do Odry, ale postawiou warunek, co z tych terynow sie wysiedli wszyskich Niymcow. Churchill zas przedstawiou piynciopunktowy plan;
1) Polski rzond powiniyn zaakceptowac tzw linia Curzona za podstawa do dalszych rokowan ze ZSRR. 
2) Wschodnio granica Polski uzalezniaua a raczyj uwzglyndniaua by przidzielynie Polsce Prusow Wsch . (ale bez Krolewca) , Gdanska i Gornego Slonska do Odry .
3) Do Polski przesiedlone bydom Poloki, kere miyszkali na ziymiach, kere bydom terozki w ZSRR.
4) Niymiecke miyszkancy terynow kere przidom do Polski bydom wysiedlone .
5) Couki tyn plan bydzie zaakceptowany bez wszyske czi mocarstwa.

Stauo sie ale blank inaczyj , stali postawiou zachod przed faktami dokonanymi. 26 VII 1944 r. PKWN "zgodzioua sie " na linia Curzona. Churchill zrobiou drugo propozycja w sprawie granic;
1) Polska uzno linia Curzona za granica na wschodzie.
2) Wspolny rzond polski (PKWN + rzond londynski)

I za to Polska dostaua by Gdansk , konsek Prusow Wsch. i wzionua by pod administracja teryny na wschod od Odry. Szef rzondu londsynskego , po smierci Sikorskiego , Mikolajczyk niy przistou na to i na koniec (15 X 1944) usuyszou od Churchilla take suowa: "Jo terozki umywom rynce . Jak dugo my sie w ta sprawa angazowali to terozki sie wycofiymy ... Wy niy som`scie zodnym rzondym, bo niy poradzicie podjonc decyzji. Wyscie som niyspokojne duchy, kere chcom zdymolowac Europa. Widzicie ino wasze biydne, ograniczone i egoistyczne interesy. Byda terozki apelowou do inkszych Polokow i twierdziou, co rzond lubelski funkcjonuje wspaniale. Oni bydom prawowitym rzondym. Od wos argumynty som ino zbrodniczom probom zniweczynia zgody miyndzy aliantami, skiz waszego liberum veto .Jak mocie zamiar pokonac Rosja , to to je waszo sprawa . Niykedy zdowo mi sie , co je zech w domu wariatow. Niy wiym eli rzond brytyjski bydzie wos dalyj popiyrou."

No i Poloki zaczli sie oswojac z wizjami zachodu granic Polski , a Mikolajczyk podou sie do dymisji . Po tym mogymy terozki przensc do "Poczdamu" . 17 VII 1945 r. w Poczdamie trefiyli sie trzi mocarstwa po to coby dogodac sie w tym w czym sie niy szuo dogodac bez chycynia sie za rzeczy zwionzane ze Slonskym , na kerym administracja juz brou w swoje rynce rzond lubelski . Suma sumarum zachod miou pretynsje do Stalina , do od niego polityki faktow dokonanych , ale niy poradziou (abo niy chciou) za wiela wskorac . Na koniec nazywauo sie , co odroczono ostateczne decyzje o zachodniyj granicy Polski do czasu wielkyj konferyncji pokojowyj , w kero i tak zodyn za fest niy wierzou . W poczdamie Wielko Brytania i USA sprzeciwiauy sie jeszce granicy Polski na Odrze i Nysie, za kerom bou Stalin i marionetkowy rzond lubelski. 31 VII 1945 r. juz ale "dzwiyza sie zawiyrauy" - zadecydowali , co wysiedlynie bydzie sie odbywac humanitarnie i w porzondku (co zresztom bouo ino poboznym zyczyniym i nigdy niy znoduo miejsca ) . 

Poczdam (od 17 VII do 2 VIII 1945 r.) stou sie ino formuom a raczyj "kompromisym", kery dowou Stalinowi w coukyj mocce aspektow wolno rynka. W tym synsie Stalin bou tym , kery nojwiyncyj wygrou w tyj coukyj geszichcie. Od tego czasu zelazno kurtyna podzieloua Europa a Slonsk niydosc, co uciyrpiou noiwiyncyj w coukyj swojyj geszichcie, to jeszcze miliony Slonzokow skozane bouy na banicja . tela moich "krykow" o "wolnym handlu", kery stou sie i handlym o Slonsk. Coroz wiyncyj lot dzieli nos od tych czasow w kerych Slonsk w wielkyj polityce potraktowany zostou jak szpilkarta w pokerze miyndzy wschodym i zachodym . 

Dzisiej cza nom paczec coby pokojowo i z rozsondkym prziczyniac sie do zrobiynia ze Slonska juzas kraju takego jakim bou wczesniyj - pounym tolerancji , dobrobytu i perspektyw na prziszuosc do Slonzokow . Jak to szafnonc z takim balastym , kery zostawioua nom geszichta ? Na te pytanie odpowiadac se muszymy codziynnie krok po kroku i mysla co nosz rozsondek i dobro wola majom sam nojwiynksze znaczynie na tyj cescie . Ale pocza nom tego tysz przeca i z drugyj strony . Co Wy na to ? Zegnom sie jak zawsze moim blank ajnfachowym 

Pyrsk !

I mysla co niy za fest zech sam Wos wynudziou . Na tyn ostatni koniec cosik co wyczytouech kedys w jednyj fajnyj ksionzce o Slonsku a co tak samo fajnie mondre je po polsku jak i po niymiecku . 

Uwierz w szczesliwa przisszlosc Slaska
na odrodzenie narodu swego .
Niech nic nie wzruszy Ci tej wiary
mimo wszystko , co wydarzalo sie .
Zachowaj sie pod kazdym wzgledem
jak gdyby od ciebie wszystko zalezalo ,
przeznaczenie i rozwoj slaskich spraw
i odpowiedzialnosc na Tobie spoczela.

Du sollst an Schlesiens Zukunft glauben ,
an Deines Volkes Auferstehung ,
la� diesen Glauben Dir nicht rauben ,
trotz allem , allem , was gescheh`n ,
und handeln sollst Du so ,
als hinge von dir und Deinem Tun allein
das Schicksal ab der schlesisch`n Dinge
und die Verantwortung w�r Dein .

(J.Fichte , 1762 - 1814)

A do Wos Pierony narichtowou to wszysko jak zawsze we Slonzokow godce. 
Acha - widza juz po fakcie , co tyn konsek dou w ostatnim numerze Echa som autor tumaczynia . Ale niych bydzie , przeca to je richtik mondry konsek .

Szwager
« zur�ck zur Rubrik Historia

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]