Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


List do c�rek w Ameryce

Obie moje c�rki zadajecie mi podobne pytanie dotycz�ce tak zwanego III Powstania �l�skiego z 1921 r. »Dlaczego wasz dziadek, kt�rego przecie� dobrze zna�y�cie, bra� udzia� w tym powstaniu, kt�re ja nazywam “bratob�jcz� walk�”, czy te� “lokaln� wojn� domow�«?
Wed�ug Was, musia� przecie� te� wiedzie�, tak jak ja, czy Wy teraz, �e to powstanie by�o G�rno�l�zakom absolutnie niepotrzebne. Po co wi�c do niego poszed�?
Po pierwsze, nie ka�dy bior�cy w nim udzia� po stronie polskiej, znalaz� si� w jego szeregach ochotniczo, ze swej w�asnej dobrej woli. Ci, kt�rzy brali w nim ochotniczy udzia� lub byli wr�cz jego wsp�organizatorami jako cz�onkowie POW (Polskiej Organizacji Wojskowej), te� mieli swoje racje ukszta�towane przez polsk� pras� lub czasem, cho� rzadziej przez ksi�y b�d�cych polskimi patriotami. ...

Henryk Sporo�


Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska

Cz�� III - Okres plebiscytowy (1919 - 1921)

Po wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku i przej�ciu w�adzy w Prusach przez SPD zrezygnowano z prewencyjnej cenzury prasy. Cz�� polskoj�zycznej prasy g�rno�l�skiej (szczeg�lnie po wybuchu powstania wielkopolskiego), zw�aszcza zwi�zanej z Ko�em Polskim, za��da�a oderwania G�rnego �l�ska od Prus i przy��czenie go do Polski. Za has�em tym posz�a r�wnie� prasa centrowa (Katolik) i cz�� prasy niezale�nej (Gazeta Opolska). Jednak ju� 10 XII ca�a prasa g�rno�l�ska wydrukowa�a odezw� dzia�aczy Centrum w sprawie samodzielno�ci G�rnego �l�ska, opatruj�c j� swoimi komentarzami. 12 XII w prasie polskoj�zycznej znalaz�o si� ju� jednak dementi tej odezwy podpisane przez Naczeln� Rad� Ludow� Wydzia� �l�ski. ...

Piotr KalinowskiWolny handel
(abo ?)

Wielko Brytania , Hameryka i Komunistyczno Rosja kaisik kole 1943 a mozno juz konsek wczesniyj zaczli gynau myslec o podzielyniu Niymiec . Sebrouech sam pora "ideow" , kere wtedy bouy rozpatrywane bez te czi mocarstwa . Mysla co o tym temacie za wiela niy idzie snalysc kai indziyj bezto tysz sam o tym pora zdan odymie . Mozno kery to konsek inaczyj widzi , jak ja , to zapraszom sie sam z nami podzielic swoim zdaniym . Czytouech kedys w naszyj niyzastompionyj Jaskolce Slaskiej artikel pt "Duch Wersalu?" (numer z lipca 1996 r.) w kerym boua nawet mauo mapka Eurpy na keryj wedug planu Theodore`a Kaufmana ...

SzwagerAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO