Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur terra et germinet Salvatorem.

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih ta pies’n’ towarzyszoua noom, bajtloom, przez couki Adwynt we porannyh Roratah. Hodzynie na nie boouo piyrszym dzieciyncym zobowioonzaniym i zadaniym uofiarowanym dlo nadhodzooncego Dziycioontka. A nadhodziouo Uoono dugo i poleku. 

Po ekstra naszykowanyh przy bocznym Uoltorzu dloo Niego shodkah. Stopiyn’ po stopniu, shood po shodzie, jako ta dziecioontkowo figurka z rospostartymi roonczkami, przez sztyry niydziele. Korzdo s’nih uoznaczoono boua jednom s’wiycom w advyntkranzie, kery wisiou nad balaskami przed guoownym Uoltorzym.

Z niyciyrpliwos’cioom czekali my, arz Mihou - nasz kos’cielny za poomocoom dugego knytla z nawiniyntym na jego koon’cu woskowym knootym do zapolanio s’wiyc na Uoltorzu, zapoli je nareszcie wszystke.

Znaczouo to, rze Dziecioontko przydzie jurz w tyn tydziyn’. Koon’czou sie czas uoczekiwanio na Nie. Bo jak s’lezie Uoono z uostatniego shoda, to Je ministranty pouorzoom we Rzuoobku, miyndzy Maryjoom i Joozefym i wtynczos bydzie Wilijo, na kero tak dugo noom przyszuo czekac’.

A s’nioom Dziecioontko, dloo nos maszkyty i gyszynki pod hojinkoom, nagroda za adwyntowe postanowiynia, wszystke dobre uczynki i czyste dzieciynce serduszka . Ale nojprzood boou Adwynt i Roraty.

Dziyn’ w dziyn’, zaniym Uojciec szou do roboty, budziou Mie i przypominou te dzieciynce postanowiynie i zagrzywou dobrym suowym, cobyh przy niym wytwou. Pryndko trza sie boouo umyc’, uodzioc’ i uopatulic’ przed mrozym.

Mama ino jeszcze naloua do szolki ciepuego teju, coby sie uozgrzoc’ uod s’rodka, bo poza pierzynoom bou jeszcze z rana w izbie zioomb. A po szybah w uoknah mroz’ne wycinanki, skrzoonce sie uobroski, jakos’ dziwnie poszarpane. Latarka do rynki i z Oumoom, kero zowdy hodzioua na piyrszo mszo, dowej przez s’wiyrzy s’niyg - na Roraty.

Uojciec - racjoonalizator, sprawiou mi latarka jak na tamte czasy piykno i nowoczesno. Couko boua metalowo, na wzoor tyh lampioonow, kere Gospodorze nosiyli u nos przy baldahimie.

Ino zamiast szklanyh szybek, miaua uoona je zrobioone ze przez’roczystyj klisze, po ryntgynowskih zdjyn’ciah, na keryj namalowane bouy adwyntowe symbole i s’wioonteczne uobrozki.

Zamiast s’wiycki miaua uoona mauo byrna z taszynlampy, w ronczce na dole wsadzoone trzy uokroongue bateryjki, a przy palcu knipser, kerym szuo nia zas’wiycac’. Do dzisioj wspoominoom, jak za piyrszym razym, kej rzeh s’nioom przyszou na Roraty, wszystke dzieci miauy jurz pozas’wiycane s’wiycki w swojih latarkah, a ksioondz Rzurek - mody wtynczos kapeloonek, kery sie Roratami uopiekowouw, zapytou czy moom zapouki? Po prowdzie pedziou rzeh - rze niy moom. Porwou sie i poleciou do Zokrystyje i po hwilce przyleciou ze sztrajhelcami, coby mi joom zapolic’.

A Jo wtynczos - knips ... i latarka zas’wiycoono! Uojca pohwolou za pomys’loonek i grajfka w robocie. A doo mie sie ino uos’miou, skirz tego rze`h Go zrobiou za Wojtka.

Noo ale przeca niy uo dzieciyncyh szpasah hca tu Woom uosprawiac’! Na staros’ Cowiek sie jurz niy koontroluje. Skleroza dziauo. Hciou rzeh tym tytuym po uacinie przypoomniec’ to, rze niy trza znac’ zapisu jakis’ godki, coby w niyj godac’ a nawet s’piywac’. „Rorate coeli ...” jest na to nojlepszym przykuadym. To co`h uod bajtla s’piywou i tak jak wszyscy umiou na pamiyn’c’, ale ino foonetycznie, a przynajmniyj na poczoontku niy do koon’ca jeszcze rozumiou, to`h dziepiyro po latah znod i zrozumiou dziynki zapisowi i tumaczyniu w „Skarbcah”, „Skarbczykah” czy „Droogah do Nieba”.

Szuo by pedziec’, rze w mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih piyrszym jynzykym, kery my poznowali za dziecka po Jynzyku Serca, bou jynzyk uniwersalny, europyjski - Uacina. Jynzyk, kerego Uojcowizna lerzy bardzo daleko, suyszeli my niy ino uod s’wiynta, ale jego dziauanie culi my u nos z bliska i na codziyn’.

Potym dziepiyro przyhodzioou czas na jynzyk oficijalny, urzyndowy. Roz to bou Niymiecki, roz Polski. Tego uczyli w szkouah. A jeszcze niyskorzi trza sie boouo uczyc’ jynzyka wpuywoow - Big Brothera. Jo sie uczou ruskego, bo taki boou wtynczos wshodni kerunek wpuywoow i w ta stroona szuo couke przyhlybstwo. No i tam boou wshodni Big Brother.

Moja Cera uczooua sie angelskego i francuskego, ale kerunku wpuywoow niy umi wyczuc’. Niy wiy co Ji sie przydo, hoc’ w jednym i drugym jynzyku nawet s’piywo. Jak Jo po uacinie „Rorate coeli ...”. Tyla, rze Uoona rozumi, co s’piywo.

W interesie zrozumiynio przez wszystkih tres’ci kere sie godo i s’piywo, nawet w Liturgji zrezygnowano z jynzyka europyjskego i uod wiekoow globalnego - Uaciny, na rzecz jynzykoow narodowyh. Coby S’loonzokoom przyblirzyc’ polsko i rusko literatura, Makula tumaczy joom i wystawio po s’loonsku.

Jynzyk Serca, tyn nojpiyrwszy w rzyciu korzdego dziecka na S’loonsku, coby boou przez bajtli zrozumiauy i coby umiauy Uoone go dobrze wypedziec’, przeczytac’, a nawet wys’piywac’ jak bydzie trza, musi byc’uczoony w szkouah uod malutkos’ci. I czas nojwyrzszy to zrozumiec’ i zaczoon’c’ robic’.

Zaczoon’c’ niy ino godac’, ale Go zapisowac’ i w Niym czytac’! Bo inaczyj w tyj edukacyjnyj wyndroowce, Uoon - Jynzyk Serca - Jynzyk S’loonski, dotoond ino godany, dali bydzie przeszkodoom i barijeroom dloo naszyh dzieci i wnukoow. A przeca EDUKACJO mo by�’ teroski lykym na wszystke nasze horoby!

Byle to boua nareszcie EDUKACJO S’LOONSKO !

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]