Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Reakcje


Drogi Przijocielu CHRIS

Ko�dy list od Wos, to jak pod�adowani akumulatora. Serdeczne dziynki za tyn ostatni z dnia 14.12.2001 i za do�onczone dwa egzymplarze "ECHO SLONSKA".

Tyn cajtung �lonski mo�e mie� ciekawo przisz�o��, bo - jako to w li�cie piszecie - mo nojtralno oriyntacjo i obiektywnie podchodzi do spraw naszej DOMOWIZNY na kero Poloki ko�om goda� MALA OJCZYZNA.

Za�uja jyny, �e do tego pierzi�skigo INTERNETU ni mom dostympu. Ale, mom te� �yczliwych ludzi i to - a� w Krakowie. Przis�ali mi kolorowe wydruki z - www.skarbiec-slaski.itatis.pl.

Oczywi�cie - nie wszyjstko, co tamyk sie znojd�o zosta�o mi przis�ane, a jyny pora szkartek z II Familijnego Zjazdu Krzinkowicz�w z Klubu Slonskie Beranie - WISLA 2001. To mnie zbudowa�o - gynau, jak listy i do�onczane materia�y (kasety, cajtungi)- od Was.

A jeszcze bardzij raduje mnie fakt, �e ta moja pisanina - jak choby FYRCOK cz. VII i teksty do NOWIN - idom te� dalij do ludzi, kerym nasze �lonski sprawy le�om na sercu - poprzez INTERNET. To mnie buduje i mom se za co�.

Ale, tym wiynkszo jest moja �a�o�� skuli tego, �e som nie umia se tego obejzd�e�. Ani mojigo FYRCOKA cz. VII, ani tych tekst�w wys�anych do NOWIN, ani ... ani.

Bezto� tyn INTERNET to je cudowno rzecz, ale "�ywej" ksion�ki i tekstu wydrukowanego w gazecie nie zastompi. Uza� co sie tego INTERNETU tyczy, to "immer noch" za wiela ludzi dostympu do niego ni mo.

Mo�no kedy� bydzie to w cynie zwyk�ego telewizora. Jednak czas nie stoji w miejscu. Lot przibywo a zdrowio ubywo. NORMALNE. Bezto� musio�ech se te� troszka ponarzyka� ale - dej B0ZE jyny taki powody do narzykanio, kere majom u pod�o�a satysfakcyjo i rado��.Prowda piszecie o tym, �e "Slonsko Krzinka" to ni ma jedyno �lonsko eka w INTERNECIE. Tako� samo organ prasowy Ruchu Autonomii Sl�ska co mo tytu� "Jask�ka Sl�ska" tez mo sw�j www.raslaska.org (to je do kolegium redakcyjnego). Ale wele tego mo normalny adres na kery ko�dy mo�e wys�a� w�asne teksty tj. Redakcja "Jask�ka Sl�ska". Plac Wolno�ci 7. 44-200 RYBNIK.

Podwiela redaktorym naczelnym Jask�ki Sl�skiej by� za�o�yciel Ruchu Autonomii Sl�ska - Rudolf Ko�odziejczyk - toch by� sta�ym wsp�pracownikym tego miesiyncznika. Prawie w ko�dym numerze by�v moji teksty (fragmynty FYRCOKOW).Dziepiyrko, jak Rudolf Ko�odziejczyk zrezygnowo� z funkcyje naczelnego redaktora (do dzisioka nie wiym - czamu) to i pismo schudlo i zubo�a�o.Ale, Ruch Autonomii Sl�ska pozosto� tyn som co by� i nic sie nie zmiyniy�o, coby sie da�o festy zauwa�y�. Ostatnio te�ech wys�o� do Jask�ki Sl�skiej pora stron tekstu, bo jako to idzie poczyta� w za�onczonych wycinkach prasowych - joch je od samego poczontku nie jyny sympatykym RASl., ale i na cz�onka mnie przijmnyli.Ta moja nieskrywano sympatyjo do RAS1, nie kolidowa�a a� do tego ko�czoncego sie roku 2001 - z aktywnom dzia�alno�ciom w Towarzystwie Przyjaci� Sl�ska w Warszawie - kerego to towarzystwa by�ech te� wsp�za�o�ycielym.Od wiosny tego roku (2001), a - konkretnie - od powrotu z II Familijnego Zjazdu Krzinkowicz�w z Klubu Sl�skie Beranie - WIS�A 2001 - dostowo�ech odczu�, �e co� sie zepsu�o. Nie z mojij winy, te 5 tomik�w mojich ksion�ek z FYRCOKIYM w tytule - warszawskich Slonzok�w jako� nie �ga�o - i to przez co�ki piyrsze dziesiyncioleci dzia�alno�ci TPSl w Warszawie. Dziepiyrko tyn sz�sty FYRCOK zaczny� �ga� skuli tego �e mio� promocyjo w czasie ZJAZDU we WISLE i poszo� z inszymi do INTERNETU.

Wszyjstko skuli tego �e warszawski TPSl przesz�o w drugim dziesiyncioleciu dzia�alno�ci od CZ�OWIEKA ku INSZTYTUCYJOM. O tym �ech napiso� w artykule do Jask�ki Sl�skiej. Nie wiym, czy wydrukujom. Eli ja - to Wom skserowav numer przi�la. Eli ni - to przi�la skseroway" maszynopis. Choby jyny jako ciekawostka, jako to wierno�� filozofii od FYRCOKA mo�e po czasie zaszkodzi� tukej we Warszawie, a i w naszej DOMOWIZNIE, kandy �yje mocka ludzi co m�wi� a nie godajom. Bo goda� nie poradzom uza� nauczy� sie nie chcom, bo w szko�ach i urzyndach jyny sie m�wi. I tak dobrze, �e za godani nie karcom - jako to tymu zarozki po wojnie bywa�o. Som �ech to prze�y�.

Niejbardzi irytuje Slo�zok�w, co majom polskigo ducha w pojstrzodku fakt, �e FYRCOKI pisane som WONGLYM a ni O�OWKYM ani BLAJSZTIFTYM.

 

P.S.

Prawie w trakcie pisanio tego listu, wcis�a ml sie do ucha z radioka wiadomo��, �e Trybuna� Miyndzynarodowy nie przizno� nom NARODOWOSCI. Przizno� - nie przizno�, to i tak w mojij myntalno�ci G�rno�lonzoka nic sie nie zmyniy�o.

Ja to�, �eby ta wiadomo�� przifiurga�a z nieba na skrzid�ach Anio�a Str�a od G�rno�lonzok�w - to zaczon bych rozwo�a�, czy nie chca zawiela i w dodatku co� nieziymskigo. A tak powiym - jako by FYRCOK na to pedzio�: - knady� mom orzeczynio trybuna��w, bo i tak nasz G�rny Slonsk bydzie mio� dalij swoji miejsce na mapie Europy, dalij bydzie godo� a nie m�wi�, dalij bydzie dumny jak sie narobi - i ga�ba go bydzie za byczyni sie i wynokwiani pieron wiy czego, a przewa�nie stawiani pyta� - co, za co, od kogo i za wiela?

Ta odmowa prziznanio mom NARODOW0SCI SLONSKIJ jeszcze bardzij mobilizuje mnie do g�o�nego i jawnego manifestowanio swojij �lonskosci i do jeszcze wiynkszej dumy z tego tytu�u.

Nic nie jest wieczne a ci, co decydujom a tym - czy mon goda� na miejsce urodzynio OJCZYZNA czy HEIMAT mogom sie nawet sfajda�, to i tak dlo mnie G�rny Slonsk bydzie jyny DOMOWIZNA - co to - ani HEIMAT ani MA�O OJCZYZNA. I nie miysza� DOMOWIZNY z OJCOWIZNOM, bo OJCOWIZNA to 12 hektar�w od starzika z inwyntarzym i zabudowaniami. Uza� DOMOWIZNA - to co�ki G�rny Slonsk - ale tyn pokozany na za�onczonej mapce.

Jedno, co we cz�owieku zostowo na co�ki �yci, to som "ERLEBNISY" z dzieci�stwa. Dlo mnie by�y to prawie "ERLEBNISE" a nie "PRZEZYCIA", boch dzieci�stwo pinko� za Niymca a nawet - jak to godajom Poloki wczesnej m�odo�ci �ech doczeko� jako obro�ca Vaterlandu w szeregach wojok�w po "Wehrert�chtigungslagrze", kere to wojoki, co mia�y po 14 i 15 lot, broniy�y - do kupy ze Volkssturmowcami co mieli po 60 i wiyncyj lot - ostatnich pozycji na froncie. Do ostatka my wierzyli w obiecowano przez Hitlera "Wunderwaffe". Nie przisz�a. Przisz�o za to orani myntalno�ci, og�upiani, straszyni bebokami, a tak rychtyk, to bebokami byli ci, co straszyli.

Bezto� - eli by mi przisz�o orzekny� - wiela KOGO siedzi w mojim pojstrzodku - czy wiyncyj Niymca czy Poloka - to bych pado� NIYMCA, cho� Poloki zrobiy�y mnie mimo woli polskim oficerym. Ale wtedy toch ju� by� doros�y i na tela przesionknyty "swojiznom" - �ech nie wyrosny� na polskigo patrioty, boch nie by� we sztandzie w ciongu 24 godzin podmiyni� moja cywilizacyjo europejsko na bizantyjsko.

I cho� blisko 50 lot miyszkom we Warszawie, �lubno mom z Wilna, to tukej ani razu mi Poloki nie zaimponowa�y czym�, cobych umio� od nich ze wdziynczno�ciom przijo��.

Uza� to, co joch im oferowo� - to za pierona nie umia�o sie tukej przijmny�. Jedynie w mojij nojbli�szej rodzinie by�o wedle wzorc�w wyniesionych z rodzinnego domu - to znaczy - syna my wychowali jak sie nole�y, a wnuk sztudyruje we Wyrszym Syminarium Duchownym.

Jest pora Warszawiok�w, kerzi na mos palcami pokazujom, ale to jy- ny po to, �eby insi brali znos przik�od. W 1986 roku nawet telewizyjo zrobiy�a w mojim domu reporta�, co poszo� na co�ko Polsko.

Bezto� po tych wszyjstkich prze�yciach zosto�ech sobom, czyli G�rno�lonzokiym z g�rno�lonskim duchym w pojstrzodku, kery na miejsce swojigo urodzynio bydzie goda� DOMOWIZNA, jako i m�j starzik Francek urodzony w 1870 roku godali.

Eli czego (kogo) mi �ol skuli odmowy nom narodowo�ci �lonskij, to jyny tego, �e m�odzioki bydom zmuszone dalij przioblyka� uniformy z polskich magazyn�w i s�ucha� polskich komynd - abo nimieckich - eli wyjechali do Reichu. A jest ich ad pierona.

W czasach mojij kr�tkij praktyki nauczycielskij w Gos�awicach/Opole mio�ech w klasie 40-cioro uczni�w. Zosta�o 7-mioro. Reszta wyjecha�a do Niymiec. Bezto� i w mojij ksion�ce, co mo tytu� "300 DNI NA OBCZYZNIE" mom opisane - jakoch to sie spotyko� �nimi we weekendy podczas mojich wielomiesiyncznych nikiedy pobyt�w s�u�bowych w Niymcach, na co godajom "spotkanio autorski".

To by by�o natela. I ni mio�bych nic naprociw, eliby tyn list trefiy� na adres: redakcja@EchoSlonska.com

Z g�ymbokim szacunkiym i �yczyniami
wszyjstkigo, co nojlepsze w Nowym Roku 2002
�yczymy Wom i co�kij Waszej Rodzinie,
a tako� i redaktorom "Echo Slonska" - tego samego

�ycz� z Warszawy

Paciokowie - Rudolf, Krystyna, Andrzej z naszym klerykym �ukaszym
« zur�ck zur Rubrik Reakcje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ OFERTY ]  [ INDEX ]  [ FORMAT ]  [ ARCHIV ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO