Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Odr�bno�ci �l�skie - sk�d si� wzi�y?

To, �e �l�zacy s� specyficzn� grup� spo�eczn� zauwa�y� mo�na go�ym okiem. Jednak aby t� odmienno�� zrozumie� nale�y zwr�ci� uwag� na jej dwie, powi�zane ze sob� przyczyny: po�o�enie �l�ska i jego histori�.
Region ten od zawsze stanowi� pogranicze, najpierw kulturowe: s�owia�sko-germa�skie, nast�pnie narodowe: niemiecko-polskie, wreszcie - w ca�o�ciowym uj�ciu - pogranicze cywilizacji zachodnio i wschodnioeropejskiej. Tak�e rodzima ludno�� tej ziemi wykazuje cechy mieszka�c�w pogranicza.
Uzna� r�wnie� nale�y odr�bno�� los�w regionu. Potoczy�y si� one wprawdzie tu� przy polskiej miedzy, lecz zupe�nie inaczej. Od po�owy XIV do po�owy XX stulecia znajdowa� si� �l�sk w kr�gu kultury niemieckiej. ...

Kamil �ysik