Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Historia


Waszyngton - Casablanca - Quebec - Moskwa
i dalej: Teheran - Moskwa - Ja�ta

Polityczno - wojenne gry

Poczdam 1945 - ugruntowanie totalnego 
zidiocenia XX wieku

W matematyce dwa plus dwa r�wna si� cztery. Profesjonalni historycy maj� tu pewne k�opoty, gotowi zawsze budowa� pomniki dla aktualnej w�adzy, tworzone s� narodowe czy raczej nacjonalistyczno- szowinistyczne mity. W umys�ach dyktator�w zasady matematyki przybieraj� nieraz zupe�nie nowe wymiary, tak np. u generalissimusa Stalina w dyrektywie do polskich podopiecznych by�o: "gdy Armia Czerwona jest po waszej stronie - macie tak� si��, �e je�li powiecie, �e dwa razy dwa daje szesna�cie (nawet) - wasi przeciwnicy to potwierdz�" - cytat, 'Polska i Europa w planach Stalina' - Richard C. Raach - str. 104 W-wa 1997r.

Jak wi�c w�a�ciwie jest z t� Histori�? Czy wi�c nie zajmowa� si� Histori�? Czy wi�c nie szuka� Prawdy? Bo�e bro�! - sz�ste przykazanie japo�skie nakazuje: "Studiuj�c przesz�o�� - poznajesz tera�niejszo��".

Powy�sze rozszerzaj�c, za prof. prof. Topolskim, Chlebowczykiem, innymi wska�� "Historyk ma prawo - nawet obowi�zek - rozpatrywa� r�wnie� niezrealizowane alternatywy rozwojowe - czy lepiej; zbiory takich alternatyw. Dzieje - to bowiem ci�g mo�liwo�ci zrealizowanych jakkolwiek maj�cych szanse realizacji".

Podejmuj�c temat; Norman Davis w swojej pracy pt. 'Europa' - wyd. Krak�w 1998 str. 956 pisze tak: cytuj� "Przyszli historycy musz� zatem traktowa� trzy dziesi�ciolecia jakie dziel� sierpie� 1914 (wybuch I-wszej wojny �wiatowej - p. a.) od maja 1945, jako okres w kt�rym Europa postrada�a zmys�y. Totalitarne okropie�stwa komunizmu i faszyzmu, dodane do okropie�stw wojny totalnej daj� niepor�wnywalny niczym rejestr �mierci, nieszcz�cia i upodlenia".

Z t� konstatcj� mo�na si� zgodzi� je�li dodamy w odpowiednich miejscach jeszcze Stany Zjednoczone Ameryki i r�wnie� nie b�d� to trzy dziesi�ciolecia a cztery, co najmniej! Tu odwo�am si� jeszcze do St. Mackiewicza, kt�ry zdecydowanie stwierdza �e, historia publikowana sta�a si� w�a�ciwie paplanin�. Odpowiedni cytat; "Uk�ad Ja�ta�ski stanowi� o bankructwie hase�, kt�re g�osi�a Anglia i Ameryka w czasie tej wojny, Karcie atlantyckiej i innych podobnych paplaninach" - CAT - Historia Polski wyd. PLUS. (Stanis�aw Mackiewicz w latach 1954-55 premier i minister spraw zagranicznych Rz�du R. P. w Londynie), Karta atlantycka 12 sierpie� 1941 r. F. D. Roosevelt i W. Churchill - Atlantyk "Prince of Wales" - Nowa Funlandia.

Trafna to opinia, a wcze�niejsze stwierdzenia N. Davisa uwa�am za uproszczenie i ograniczenie, bo to przecie� upodlenia nie sko�czy�y si� w roku 1945, mo�e dopiero w 1956, czy w�a�ciwe 1989-1991 - Zjednoczenie Niemiec, wycofania wojsk sowieckich z W�gier, Czechos�owacji - zapowied� wycofania wojsk ZSRR z Polski; a my�l�, �e b�d� to dopiero lata przyj�cia W�gier, Czech, S�owacji, Polski - Shlonska do struktur Unii Europejskiej, a to wymaga spe�nienia okre�lonych wymaga�. W Polsce np. nadal nie ma zgody w�adzy post - PRL i niekt�rych warstw spo�ecze�stwa na ustawienie pomnik�w w Katowicach, Bytomiu, Bielsku, O�wi�cimiu - wywiezionym i praktycznie zam�czonym w ZSRR dziesi�tkom tysi�cy g�rnik�w - niewolnik�w i innym mieszka�com �l�ska i Podbeskidzia.

Nie ma te� zgody na powr�t innych wyznacznik�w kultury na �l�sku: np. pomniki Schuberta, Haasego - w Cieszynie, podobnie w Katowicach... itd, itd. Dot�d nie stan�li przed Trybuna�em w Hadze oprawcy z �ambinowic, Jaworzna, Zgody - �wi�toch�och�owic, ostatnio - Jedwabne, Radzi�owa, Wizny... chocia� ofiarami by�y r�ne nacje.

Wracaj�c jeszcze do Ja�ty - nie mo�na te� si� godzi� na wy��czenie od odpowiedzialno�ci za wszelkie okropno�ci wojny i lat p�niejszych najwa�niejszych polityk�w ameryka�skich, w tym szczeg�lnie wielokrotnego prezydenta Roosevelta z jego gabinetem wojennym. Despota ze Wschodu (ZSRR), J�zef Stalin wykorzystywa� cynicznie inspiracj� i adoracje, kt�re w tym czasie sk�adali alianci w perygrynacjach do bo�ka wojny i komunizmu.

"Ameryka" steruje Europ�

Rozstrzygni�cie polityczne I-szej wojny �wiatowej - po pokonaniu armii niemieckich i austriackich g�ownie przez przyby�e zza oceanu wojska ameryka�skie - dokona�y si� w podparyskim Wersalu i to bez udzia�u Amerykan�w, na ich w�asne "�yczenie", Decyzje tam podj�te - podyktowane przez Francuz�w przy wsp�udziale koronowanej Wielkiej Brytanii nie zadawala�y nikogo ju� od pocz�tku, oczywi�cie pow�d do oczekiwa� sprawiedliwego potraktowania mia�y Niemcy potem Austria i W�gry oraz Tureckie Imperium. Tak si� jednak nie sta�o mimo wcze�niejszych ameryka�skich zapewnie�. Sami Francuzi zabiegali o granic� na Renie i jeszcze "co�" wi�cej, w czym hamowali ich Brytyjczycy. Oni za� nie mogli przebole� samozatopienia internowanej floty niemieckiej w Scapa Flow w Wielkiej Brytanii (21.06.1919). Narzucony traktat, Niemcy musia�y podpisa� 28 czerwca 1919 roku. Czym obci��ono Niemcy patrz: Das Versailler Diktat - ARNDT - 1999. Podobnie pot�nie okaleczono Austri� - W�gry w oddzielnych traktatach.

Polacy - g��wny beneficjent wysi�ku wojenno-politycznego, niemiecko-shlonsko-austriackiego, pokonanie Rosjan pod Tannenbergiem - sierpie� 1914, 5 sierpnia 1915 - Niemcy usuwaj� Rosian z Warszawy, 5 listopad 1916 proklamowano uroczy�cie w Warszawie i Lublinie akt cesarzy Niemiec i Austro-W�gier - Wilhelma II i Franciszka J�zefa - powo�anie Kr�lestwa Polskiego, p�niej odp�ac� zorganizowaniem "powsta�" polskich na �l�sku - 1920 i 1921 rok - podobnie wcze�niej w Pozna�skiem.

Sowiecka Rosja ze swoim komunizmem od 1917 roku odsuni�ta od gier politycznych w Europie b�dzie musia�a przysta� na warunki polskie 18 marca 1921 roku w Rydze. Amerykanom pozostane rola mediatora - regulowanie obci��e� wojennych Niemiec - oraz rola konsumenta zysk�w za dostarczone materia�y - sprz�t wojenny (g��wnie Francji). Ta rola USA gdy Senat ameryka�ski nie ratyfikowa� Traktatu Wersalskiego by�a wygodna dla rz�d�w ameryka�skich. Pocz�tek lat 30-tych - 1932 rok prezydentem zostaje F.D. Roosevelt.

Od�ywa problem �ydowski. �ydzi poszukuj� swego miejsca w Europie, Ameryce, Palestynie? Maj� sw�j "europejski" j�zyk jidysz, w Polsce "kamienice"; lecz Brytyjczycy nie wywi�zuj� si� z obietnicy utworzenia pa�stwa �ydowskiego w Palestynie. Ameryka�ski prezydent z zazdro�ci� obserwuje za� Brytyjsk� dominacj� na morzach i oceanach i pot�g� kolonialn� Wielkiej Brytanii. Niemcy powoli otrz�saj� si� z upokorze� i biedy wojennej. Ale ju� wiosn� 1933 roku w Londynie i New York-u ukazuj� si� plakaty i has�a "BOYCOTT ALL GERMAN GOODS", "JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY". Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy Niemieckiej - stycze� 1933. Wok� pe�no innych podobnych demagog�w - Mussolini, Pi�sudski, Stalin, Benesz, Gra�y�ski, Roosevelt ... z tym �e Hitlerowi brakuje ju� na pocz�tku sztuki dyplomacji i samokrytyki, samoograniczenia dzia�a�. Dyplomata Rosevelt "zabezpieczony" oceanem wykorzysta ka�dy b��dny krok postawiony w Europie czy to przez Hitlera, Churchill'a... m.in. kosztem Wielkiej Brytanii.

Amerykanie w stanie wojny z Japoni� i Niemcami znalaz�y si� formalnie w po�owie grudnia 1941 roku, chocia� ju� wcze�niej wydatnie wspomaga�y Wiel. Brytani� i ZSRR (Lend-Lease). Roosevelt przygotowuje te� rozwi�zania polityczne korzystne dla Stan�w Zjednoczonych, kt�re b�dzie stopniowo realizowa� mi�dzy innymi kosztem Wielkiej Brytanii.

Pocz�tek dzia�a� politycznych to Konferencja Waszyngto�ska 1 stycznia 1942 r.

26 pa�stw podpisa�o Deklaracj� Narod�w Zjednoczonych nawi�zuj�c do zagadnie� zawartych w Karcie Atlantyckiej og�oszonej 14 sierpnia 1941 r. Ca�e si�y alianckie maj� by� u�yte do walki przeciwko pa�stwom tzw. Osi - Niemcy, Italia, Japonia. Wykluczono seperatystyczny pok�j z Niemcami.

Casablanca 14 stycze� 1943 rok. Bezsprzecznie stosunek do wojny Hitlera, zosta� przez Aliant�w zachodnich okre�lony ju� 14. stycznia 1943 r. w Casablance gdzie Roosevelt i Churchill przy ograniczonym udziale Francuz�w; Giraulda i de Gaulla zdeklarowali bezwarunkow� kapitulacj� Niemiec i ich sprzymierze�c�w, usztywniaj�c postanowienia Konferencji Waszyngto�skiej.

W Casablance do zgromadzonych dziennikarzy Roosevelt powiedzia�:
"Premier Churchill i Ja zdecydowali�my, �e zadowoli nas tylko bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, Italii i Japonii".

Churchill udawa� zaskoczenie t� wypowiedzi� i nie protestowa�. Zaskoczeni byli wojskowi gen. gen. George S. Patton Dwight D. Eisenhower. Wymienieni - ��cznie z Churchillem nie wiedzieli, �e opracowany ju� zosta� plan zmia�d�enia Niemiec, kt�rego g��wnym autorem by� sekretarz skarbu Henry Morgenthau. Gor�cymi zwolennikami tego�: podsekretarz stanu Harry Dexter Withe, Bernard Baruch - doradca Roosevelta, Alger Hiss - z departamentu stanu i inni.

Na Casablanc� odpowiada niezw�ocznie doktor Paul Joseph Goebbels - o�wiadcza mocno, zebranym w Berlinie przyw�dcom partii: "Poniewa� wrogowie Niemiec zdecydowali zniewoli� nasz nar�d, wojna sta�a si� walk� o przetrwanie narodu w kt�rej �adna ofiara nie jest zbyt du�a".

Alianci nie chc� wi�c rozwi�za� rozejmowych, przekre�laj� te� mo�liwo�� tworzenia si� szerokiej opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech. Pami�tajmy, �e w Wielkiej Brytanii od 10 maja 1941 roku przebywa Rufolf Hess z misj� dot�d utrzymywan� w tajemnicy. Opozycja hitlerowska te� istnieje o czym za�wiadcza szeroki udzia� w p�niejszym (20 lipca 1944 rok) nieudanym a zako�czonym wyj�tkowymi represjami zamachu na Hitlera zorganizowanym przez hr. von Stauffenberga. Wymuszone samob�jstwo feldmarsza�ka Erwina Romm'la, tragiczny los Wilhelma Canarisa, Dietricha Bonhoeffera i innych. "Os�awione" Volksgerichty pod prezydentur� krwio�erczego nazisty Rolanda Freislera przera�aj� jeszcze dzisiaj. Tylko w 1944 roku skaza�y ��cznie na �mier� oko�o 4000 przeciwnik�w re�imu. Wyroki wykonywano natychmiast. Tak by�o te� z rodze�stwem Scholl - Hans i Sophie - studentami w Monachium cz�onkami "Weisse Rose" jeszcze w 1943 roku.

Pomnik w Aschaffeuburgu po�wi�cony rodze�stwu Scholl 
fot. E. Bienia

Wypowied� Goebbelsa to zapewne te� jaka� forma odpowiedzi na szczeg�ln� nagonk� antyniemieck� w Stanach Zjednoczonych, kt�r� rozpocz�� tam publicysta �ydowski Theodore N. Kaufman - wyda� w 1941 roku ksi��k� Germany Must Perish - Niemcy trzeba na zawsze zniszczy�, z dok�adnym planem - sterylizowa� 48 mln. itd. itd. (sic). Ten Kaufman ze swoim planem szeroko rozpowszechnionym, spotyka si� z sympati� i aprobat� u prezydenta Roosevelta i jego otoczenia. Jest to tam lektura prawie obowi�zkowa. Rooselvet wywodzi si� przecie� z bogatych holenderskich �yd�w - Sefardyjczyk�w.

W �a�cuszku wzajemnych dzia�a� mog�a by� wi�c - konferencja w Berlinie - Wannsee 20. stycznia 1942 roku - gdzie okre�lono ostateczne rozwi�zanie kwestii �ydowskiej.

�ydzi i Niemcy wi�c jakby wzajemnie gotuj� sobie wyniszczenie.

Sk�d taka nienawi�� i kto ma tutaj si�ga� po korzy�ci?

My�l� �e, szczeg�lnie po pierwszej wojnie �wiatowej by� ju� czas na rozwi�zanie pokojowe a niedotrzymanie przez Wlk. Brytani� - premiera angielskiego Balfour'a - obietnicy utworzenia w Palestynie pa�stwa narodowego �yd�w wielkim nieszcz�ciem Brytania mia�a za to jeszcze jedn� koloni� chocia� okre�lon� jako terytorium mandatowe. (Balfour jest te� wsp�odpowiedzialny za podzia� �l�ska taki jaki mia� miejsce po polskim "powstaniu" na �l�sku w 1921 roku.)

Tu ma�a refleksja: Jak z konkurencji mi�dzy dwoma wybijaj�cymi si� ponad przeci�tno�� narodami mo�e wyrosn�� tyle nienawi�ci?

„K�aniam si� duchom niemieckiej kultury” napisa� Adam Michnik redaktor naczelny wielkiego pisma codziennego w Polsce – Gazeta Wyborcza – 30 czerwiec 2000 rok – Michnik przyznaj�cy si� do swego �ydowskiego pochodzenia. Ten w�tek zostawiam badaczom problemu, po�wi�caj�c jeszcze tylko kilka zda� dla okresu, mi�dzywojnia – je�li to w og�le mo�na mi�dzywojniem nazywa�!, mo�na raczej I–sz� zimn� wojn� XX wieku?

Koniec lat 30–tych to okres kiedy zdecydowanie Traktat Wersalski – Dyktando Wersalskie nie zdaje egzaminu. Rozlegaj� si� woko�o g�osy domagaj�ce si� jego rewizji ale prowizorki na og� zawsze trzymaj� si� d�ugo.

Potencja� niemiecki i Polska z pot�n� mniejszo�ci� narodow� (Ukrai�cy, �ydzi, Niemcy – �l�zacy) tworz� potencjalne �r�d�a konflikt�w – jeden z dowod�w to, �e Sovieci 17/18 wrze�nia 1939 roku z polskiego piek�a – obozu – Brezy Kartuskiej uwalniaj� 3500 Niemc�w i 1600 Ukrai�c�w – na 5786 przetrzymywanych. Norman Davies pisze o Polsce �wczesnej „Orientacja polityczna kr�g�w rz�dz�cych by�a bezwzgl�dnie nacjonalistyczna – Bo�e Igrzysko – Historia Polski. Mniejszo�ci narodowe w Polsce 31% ludno�ci. Polska po Wersalu obros�a w r�ne dodatki terytorialne i wewn�trzne podzia�y, kt�re ni� nieustannie wstrz�sa�y. Ani Polska, ani Niemcy nie posiada�y takiego wentyla bezpiecze�stwa jakim dla Wielkiej Brytanii czy Francji by�y kolonie rozsiane po ca�ym �wiecie. Potencja� ludno�ciowy za� r�s�. Z Europy si� emigruje – g��wnie do Stan�w Zjednoczonych, ale „...Amerykanie w ko�cu lat 33–39 przyj�li zaledwie oko�o 100 tys. �yd�w i to „zdrowych” a mog�cych si� wykaza� mo�liwo�ci� samoutrzymania, zaw�d – pieni�dze. Prawie co drugi m�g� by� zawr�cony do Europy z Ameryki – chocia� nie mia� dok�d wraca�, �ydzi ze Wschodu tzw. Aszkenazyjczycy emigruj�c do Ameryki nazywani byli „ho�ot�” (...) „przes�uchiwani byli przez tych arystokratycznych �yd�w, jak gdyby byli przest�pcami” – cytat H. Kardel – Hitler za�o�ycielem IZRAELA? wyd. FULMEN – POLAND. Ka�demu patrzono w z�by i os�uchiwano serce. Do Palestyny za� wyje�d�ali g��wnie m�odzi �ydzi...

S�siedztwo Rosji – wtedy ju� ZSRR zawsze by�o gro�ne i to zar�wno dla Polski jak i Prus – Niemiec.

Nowy York - Wyspa �ez – budynki emigracyjne

Wracaj�c do totalnej wojny XX wieku – Rok 1943 jest rokiem kl�sk Hitlera w Rosji. Jest to pocz�tek ko�ca Hitlera.

Najpierw 31 stycznia nast�puje kapitulacja w Stalingradzie – gen. von Paulus pokonany przez mr�z i Rosjan ubranych w kufajki – do niewoli wzi�o prawie 100 tys. �o�nierzy – w drodze zgin�o kilkadziesi�t tysi�cy, wr�ci�o z niewoli 6 tysi�cy z gen. Paulusem!

W tym miejscu, uwaga; interesuj�cym by�oby por�wnania los�w powojennych – wzi�tego do niewoli przez Soviet�w gen. von Paulusa w 1943 roku i przebywaj�cego z w�asnej woli u Brytyjczyk�w Rudolfa Hessa od 1941 roku.

Wojna na Wschodzie – Najwi�kszy gracz; J�zef Stalin–D�ugaszwili–Gruzin, postrzegany czasem ta� jako syn zrusyfikowanego polskiego hrabiego. Ten despota komunistyczny w ZSRR od po�owy lat 20–tych – po Leninie, po pocz�tkowych sukcesach Niemc�w na terenie ZSRR, od 1943 roku zaczyna przejmowa� inicjatyw� wspomagany przez Roosevelta ogromnymi dostawami sprz�tu wojennego, 5 lipca pocz�tek najwi�kszej bitwy pancernej pod Kurskiem – zako�czona zwyci�stwem Armii Czerwonej 23 sierpnia. Stalin ju� wie, �e mo�e stawia� warunki Zachodowi tym bardziej �e, Ameryka ma jeszcze szeroki front walki z Japoni�.

Stalin dyplomatycznie korzysta z przezornie zawartego z Japoni� paktu o nieagresji, jeszcze 13 kwietnia 1941 roku. Od 6 maja 1941 roku jest te� Przewodnicz�cym Rady Komisarzy Ludowych – samomianowanie czyli przed atakiem Hitlera na ZSRR – 22 czerwiec 1941 r., jak chc� niekt�rzy badacze – uprzedzaj�c atak soviecki na Niemc�w.

Sukcesy Armii Czerwonej dla Roosevelta nie s� jednak sygna�em do korekty dotychczasowych zapatrywa� na dalsze prowadzenie wojny i rozwi�za� powojennych. Wprawdzie chcia�by takich Churchill – np. w kwestii l�dowania Aliant�w, na Ba�kanach, to jednak zapatrzony w Stalina, Roosevelt absolutnie nie zgadza si�, pozwalaj�c Stalinowi szerokim frontem wchodzi� do Europy.

Do najwa�niejszych spotka� gdzie zapada�y polityczne decyzje dotycz�ce wojny i jej nast�pstw zaliczy� mo�na:

Spotkanie w Quebec – I–sze, 14 sierpie� 1943 – Roosevelt – Churchill. Kolejne bardzo wa�ne spotkanie w Moskwie ministr�w spraw zagranicznych; A. Eden – Wlk. Brytania, G. Hull – Stany Zjednoczone, W. Mo�otow– uzgodnili wtedy ide� podzia�u Niemiec na wiele obszar�w – 19 pa�dziernik 1943 rok.

23 listopada 1943 r. w Kairze spotykaj� si� jeszcze F.D. Roosevelt, W. Churchill i Gang Kai–szek. Jest to spotkanie poprzedzaj�ce pierwsz� konferencj� na najwy�szym szczeblu.

28 listopada 1943 roku odby�o si� w Teheranie pierwsze spotkanie Wielkiej Tr�jki – Stalin, Roosevelt, Churchill.

W atmosferze pr�by zamachu na Roosevelta ze strony Niemc�w narodzi�a si� wielka przyja�� Roosevelta do Stalina. Stalin nak�oni� Roosevelta do zamieszkania w budynku ambasady sovieckiej i do dzisiaj pozostaje tajemnic� ile rozm�w oddzielnie odbyli Stalin z Rooseveltem. Spotkanie po cz�ci zamieni�o si� w narady dwa plus jeden. Churchill by� cz�sto raczej informowany o tym co w mi�dzyczasie ustalono. Wprowadzenie si� Amerykan�w do ambasady sovieckiej odebrali Anglicy jako „koniec nierozpocz�tej konferencji”. 2 grudnia – w ostatnim dniu trwania �adnego porozumienia nie ustalono, ale dla Stalina by�o to korzystne, mia� zgod� Roosevelta na dzia�anie w Polsce i Republikach Ba�tyckich. Churchill tak jak na pocz�tku wojny m�g� zaledwie �ebra� o pomoc ameryka�sk�, teraz podobnie �ebra� o mo�liwo�� realizacji cho�by szczeg�lnie niewygodnego dla Stalina planu l�dowania na Ba�kanach. Tego planu nie chce jednak Roosevelt. L�dowanie sprzymierzonych na Ba�kanach kra�cowo zmieni�oby obraz wojny i sytuacj� powojenn� w Europie. Przyj�to jednak plan l�dowania p.n. „Overlord” we Francji, na maj 1944 rok.

O atmosferze rozm�w, o nastawieniu do wojny �wiadcz� dyskusje na temat ile nale�y wystrzela� Niemc�w; gdy Stalin m�wi� o wystrzelaniu 50 tysi�cy oficer�w i naukowc�w niemieckich a przy prote�cie Churchilla, prezydent Roosevelt „koryguje” na jakie� 49 tys., obecny tam�e syn Roosevelta, Eliot utrzymuje w wymiarze stalinowskim, zreszt�; Stalina – Soviet�w wcale nie zadawala�a liczba 50 tys. – oni realizowali has�o pisarza, �yda rosyjskiego Ilji Ehrenburga: „Zabij” z wezwaniem „dzie� w kt�rym nie zabi�e� przynajmniej jednego Niemca, jest dniem straconym (Piotr Madajczyk – Przy��czenie �l�ska Opolskiego do Polski – str. 88) „Wen du in Laufe des Tages einem Dautschen nicht getotet has, ist dein Tag verloren” u.s.v. – Wojna cz. I Ilja Ehrenburg kwiecie� 1942 – marzec 1943.

I Morgenthau kupuje Churchilla

Prawdziwym jednak szokiem by�o ujawnienie planu Morgenthau’a – w�a�ciwie to Morgenthau’a – Roosevelta, bo by� on akceptowany przez prezydenta, kt�ry potem razem z Churchillem z�o�yli pod nim swoje podpisy. Roosevelt do wydanej ksi��ki – Germany is our problem – z przedstawionym planem – napisa� przedmow�! Najkr�cej o planie: Niemc�w nale�y wyt�pi�, zag�odzi�! Kraj rozda� s�siadom, reszt� zamieni� w ksi�stewka pasterskie, fabryki – przemys� zdemontowa� i wywie�� (...) „nur 60 Prozent der Deutschen konnten sich auf deutschen Lande arhalten, 40 Prozent werden sterben”. Plan zak�ada� te� sterylizacj� ludno�ci m�skiej, eksterminacj� narodu poprzez wprowadzenie wyniszczaj�cego niewolnictwa. 14 punkt�w planu podzielonych na podpunkty szczeg�owo okre�la „konstytucj� zag�ady”. Jest to co� tragicznego i mog�oby si� zdawa�, �e autorzy byli pensjonariuszami zak�adu psychiatrycznego, ale to najwy�sza w�adza mocarstwa – USA. Plan te� by� jakby ukoronowaniem wspomnianego ju� planu Kaufmana oraz publikacji Louis'a Nizer'a prawnika i publicysty �ydowskiego otrzymuj�c urz�dowo–pa�stwow� nominacj�.

Plan ten oficjalnie przedstawiono Churchillowi na II -gim spotkaniu w Quebec mi�dzy 10–16 wrze�nia 1944 r. Po pierwszym wzburzeniu, jednodniowych w�tpliwo�ciach, kt�re podobno pom�g� mu rozwia� jego doradca F. Lindemann – pochodz. �ydowskiego – alias Lord Cherwell, Churchill kupi� plan za po�yczki ameryka�skie, kt�rymi dysponowa� sam g��wny autor Henry Morgentha'u (junior), kt�ry od 1934 roku by� ministrem skarbu. 6,5 mld dolar�w dla Wielkiej Brytanii na prowadzenie wojny. Morgenthan by� zajad�ym wrogiem Niemiec, zreszt� nie wyj�tkiem w gabinecie i w�r�d grona doradc�w Roosevelta. Takim by� Sumner Welles w departamencie stanu, te� najbli�szy doradca minister H. Hopkins – postrzegany jako szpieg soviecki i inni.

Minister finans�w USA przy Rooseveltc’e – Morgenthau j. Jest tw�rc� planu, wg. Kt�rego ca�e Niemcy mia�y by� wy��cznie krajem rolniczo-pasterskim

Plan Morgenthaua.

Francji dawa� on Saar� i obszar po Mozel� i Ren. Zag��bie Ruhry z Westfali� po wywiezieniu przemys�u mia�a zosta� stref� mi�dzynarodow�.

Na p�nocy mia�o powsta� pa�stwo P�nocno-Niemieckie z Hamburgiem, Berlinem, Szczecinem, Ko�obrzegiem, S�upskiem, Dreznem, Boles�awcem po Legnic�. Reszta mia�a przypa�� Polsce.

Na po�udniu za� mia�o by� Po�udniowo-Niemieckie pa�stwo ze Stuttgardem, Norymbergi� i Monachium.

Wg. Planu Brytyjskiego z Teheranu 1943 – Nordstaat PreuBen mia�a opiera� si� na odrze po granic� z Czechami.

Radykalnym rozwi�zaniem sprzeciwia� si� sekretarz stanu Cordell Hull – zast�piony 30 listopada 1944 roku przez E.R.Stettinius'a. W spo�ecze�stwie ameryka�skim znalaz�y si� pewne grupy, kt�re odpowiedzia�y na publikacj� ksi��ki – Germany is aur problem – protestami. Spowodowa�o to szybkie wycofanie ich z ksi�gar�. Plan w niej zawarty by� jednak realizowany konsekwentnie do ko�ca – „a nawet d�u�ej”, a to r�wnie� przez stron� sovieck�, do kt�rych do��czyli Francuzi i Polacy. Modny w Polsce historyk N. Davis w swojej „Europie” (t�umaczenie Polskie – Krak�w 1998) zaledwie wspomnia� o Morgenthale w kontek�cie jego sprzeciwu – wsp�lnie z Churchilem – s�dzenie zbrodniarzy wojennych. Wyroki �mierci mia�y by� wykonywane bez s�du.

Kim by� (byli) Morgenthauowie? Henry (senior) by� aktywny w okresie I–szej wojny �wiatowej – m.in. ambasador ameryka�ski w Turcji, te� dzia�acz �ydowskich organizacji filantropijnych, m.in. by� w Polsce jako cz�onek komisji �ydowskiej w 1919 roku. Junior, te� Henry by� zaufanym Roosevelta – wybieranego 4–ro krotnie na urz�d.

Elementy planu M. by�y omawiane ju� w spotkaniu ministr�w spraw zagranicznych w Moskwie w pa�dzierniku 1943 roku, gdzie ju� dzielono Niemcy i przewidywano anektowanie znacznych po�aci z wyp�dzeniem ludno�ci – np. ze Shlonska.

Preludium Ja�ty – drugiego spotkania „Wielkiej Tr�jki”.

W drugim p�roczu 1944 roku w Moskwie odby�o si� szereg spotka� stanowi�cych jakby wzajemne badanie si� stron. Wprawdzie r�wnie� podobne spotkania mia�y miejsce i na Zachodzie – to ich ci�ar gatunkowy by� wyra�nie ni�szy, nie wnosi�y niczego istotnego do rozwi�za� powojennych. Decyzje wymusza� Stalin z jego Czerwon� Armi�.

W Moskwie wi�c 21 lipca 1944 roku z inspiracji Stalina ukonstytuowa� si� Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Edwardem Os�bk� – Morawskim.

26 lipca PKWN podpisa� porozumienie w sprawie granic – w tym na Odrze i Nysie. To wtedy, w lipcu Stalin wyznaczy� – na propozycj� Wandy Wasilewskiej – na granic� zachodni� w dolnym odcinku – Nys� �u�yck�, zamiast Nysy K�odzkiej. (Wasilewska te�, zostaj�c w ZSRR ze swym m�em Ukrai�cem, Lw�w zostawia po tamtej stronie). Tzw. Rz�d Londy�ski Polski uznany zosta� jako nie do zaakceptowania przez Stalina a te� niewygodny dla Zachodu. Premier Miko�ajczyk (nast�pca Sikorskiego) przybywa do Moskwy i 3 sierpnia rozmawia bezskutecznie ze Stalinem – potem (listopad) rezygnuje. Nast�pca – Arciszewski.

26 sierpie� 1944. Pary� jest wolny. Amerykanie defiluj� – Pola Elizejskie, �uk Tryunfalny.

9 pa�dziernik 1944. Do Moskwy peregrynuje kolejny raz W. Churchill. Z tego spotkania pozosta� obecnie s�ynny dokument, „procentowy” Churchilla dotycz�cy podzia�u strefy wp�yw�w na Ba�kanach.

Churchill proponuje: dla ZSRR – 90% wp�yw�w w Rumunii, 75% na W�grzech, 50% w Jugos�awii. Wielka Brytania za� 90% w Grecji.

Znaczek – fajka Stalina na podsuni�tej kartce oddaje �wczesne mocarstwowe dzielenie terytorium przez Brytyjczyka, kt�remu w tym wypadku zdawa�o si�, �e co� wytargowa� u Stalina. W tego typu dyplomacji zapewne upewnia�a go te� pewna okoliczno�� na kt�r� regularnie w swych przem�wieniach antybrytyjskich czasu wojny wskazywa� Hitler; „ten stary pijak Churchill”. Stalin by� jednak wytrawnym graczem i haczyk – fajka tymczasem mia� jednak prze�ama� lody. O „procentach” pisze te� biograf Churchilla, Alfred Liebfeld; Churchill – syn amerykanki z domieszk� krwi india�skiej nie stroni� ze swymi c�rkami! i synem od kieliszka. Lekarz osobisty – po latach – wskaza� jeszcze na narkotyki.

Po Churchillu rozmowy w Moskwie mi�dzy 2 a 10 grudnia prowadzi�a delegacja francuska z gen. de Gaull'em.

Stalin ostro rozlicza� de Gaulla za pocz�tkow� wsp�prac� Francji z Niemcami. De Gaulle kaja si� i zgadza na ��dania w sprawie podsuwanych rozwi�za� powojennych – uznanie PKWN, granicy na Odrze i Nysie, podporz�dkowanie pa�stw ba�tyckich, De Gaulle r�wnocze�nie chce granicy na Renie podobnie jak Clemenceau po I–szej wojnie �wiatowej, De Gaulle jest te� ust�pliwy w stosunku do spraw wewn�trznych Francji – dotyczy to komunist�w francuskich, 15 godzin rozm�w w ci�gu 8 dni (rozmowy nocne) doprowadzi�o w znacznym stopniu do uznania Francji jako pa�stwa ze statusem zwyci�zcy mimo wcze�niejszej kolaboracji Petaina. Uzyska�a Francja potem m.in. swoj� stref� okupacyjn� Niemiec i Austrii. Liczy�a te� na uzyskanie Saary, na stale. De Gaulle p�niej w latach 50 – 60–tych szczeg�lnie mocno domaga si� uznania granicy na Odrze i Nysie. Saara w 56 roku wr�ci jednak do Niemiec.

15 grudnia 1944 roku i W. Churchill popiera ��dania Stalina co do polskich granic. Brytyjczycy ust�puj� wi�c m.in. w sprawie Shlonska tak jak i w ostatniej chwili po I–szej wojnie �wiatowej – po plebiscycie i tzw. III powstaniu.

Tak – w skr�cie – przedstawia�y si� przetargi polityczne bezpo�rednio ostatnich miesi�cy przed planowanym spotkaniem w Ja�cie. Wida�, �e Stalin mocno trzyma decyzje w swoich r�kach, przygotowuj�c Armi� Czerwon� do ostatecznego natarcia przez Shlonsk i Pomorze na Berlin.

Ja�ta – b�aze�skie dra�stwo

To okre�lenie – mocne – i mnie przera�a, ale, potwierdzone i podj�te tam – w Ja�cie na Krymie – dalsze decyzje dzia�a� wojenno – eksterminacyjnych na najbli�sze – wtedy – dni, miesi�ce a nawet lata, przera�aj�. Dotyczy�y one mi�dzy innymi w znacznym stopniu mieszka�c�w Shlonska.

W Ja�cie mi�dzy 4 a 11 -tym luty 1945 roku zebrali si�, mo�na powiedzie� starzy znajomi – nie tylko z Teheranu, ale z kilku ju� wcze�niejszych spotka� i „zasiedli” do obrad. Franklin D. Roosevelt prezydent Stan�w Zjednoczonych – siedzia� cz�ciowo sparali�owany na w�zku inwalidzkim ju� od 4 marca 1933 roku – pocz�tek pierwszej kadencji prezydenckiej – a faktycznie od 1921 roku, dalej; Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii zarz�dzaj�cy �wcze�nie najwi�kszym mocarstwem kolonialnym �wiata, oraz; gospodarz – generalissimus J�zef Stalin – dyktator – przyw�dca Zwi�zku Sovieckiego. Pewien niedow�ad r�ki i niski wzrost, Stalin maskowa� np. butami z wewn�trznym wysokim obcasem. Dw�jk�, Roosevelt – Stalin ��czy�o wi�c dodatkowo co� szczeg�lnego z zakresu kondycji fizyczno–psychicznej.

Sam premier Winston Churchill ju� w czasie I–szej wojny �wiatowej I–szy lord admiralicji – minister wojny, r�wnie� nie wolny ale od pewnych na�og�w. W Ja�cie Churchill ma 70 lat, dogorywaj�cy Roosevelt 63 a przebieg�y Stalin 66. W Ja�cie duchem obecny by� te� gen. de Gaulle ze strony francuskiej a reprezentowany przez samego gospodarza – Stalina. Stalin jest r�wnie� reprezentantem Rz�du Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (premier Edward Os�bka – Morawski), kt�ry wcze�niej ukszta�towa� si� za pomoc� Wandy Wasilewskiej, prawej r�ki Stalina na Polsk�.

O co idzie w Ja�cie. Podzia� �up�w. Rzesza Niemiecka, kt�ra jest u schy�ku istnienia nie przedstawia�a w zasadzie wi�kszego zasobu terytorialnego i te� materialnego, ale totalny zab�r wszelkich warto�ci terytorialno–materialno–ludzkich, zosta� „zaklepany”. Niemcy pozbawione kolonii i znacznej cz�ci terytorium ju� w poprzedniej wojnie teraz zosta�y ca�kowicie zniewolone. W Ja�cie Strony zerkaj� te� na siebie w stron� ju� zaj�tych kolonii. Amerykanie maj� te� jeszcze problem wojny z Japoni�.

Churchill u Stalina w Moskwie w pa�dzierniku 1944. Przedstawia plan Morgenthana 
– wida� zadowolenie. Na prawo minister spraw zagranicznych Wiel. Bryt.-Eden

Berlin Wschodni 1965
Fragment lepiej zachowanej zabudowy foto: E. Bienia

�wi�towanie w Ja�cie, 4–12 luty 1945 rok
Niemcom wyre�yserowano na te dni szczeg�lny pokaz si�y i okrucie�stwa. W przeddzie�, niedziela 3 lutego Alianci zachodni zorganizowali pot�ny nalot bombowy na Berlin. Zrzucono 3 tysi�ce ton bomb - zgin�o prawie 30 tysi�cy os�b.

5. lutego, Polacy pod egid� Rz�du Tymczasowego R.P. w trybie tajnych ustale� z 21 i 26 lipca w Moskwie ze Stalinem zakomunikowali o przejmowaniu w�adzy administracyjnej na Shlonsku i w Prusach Wschodnich. Przy trzaskaj�cym mrozie i niezwyk�ym terrorze rozpocz�� si� eksodus ludno�ci miejscowej ze Shlonska, Pomorza, Prus Wschodnich. Na froncie ba�tycko-pomorskim uciekinierzy wpychani s� w Ba�tyk. Na Shlonsku w kierunku Czech i Saksonii. Do ewakuacji morskiej wykorzystywane s� wszelkie dost�pne jednostki p�ywaj�ce; i te najmniejsze jachty i bardzo du�e jednostki szpitalne.

Niemcy prowadz� ewakuacj� ludno�ci pod ostrza�em sowiecko-polskim i bombardowaniami alianckimi.

Ale ju� 30/31 stycznia '45 r. sowiecka ��d� podwodna S-13 (dow�dca Marinesko) dopada i zatapia statek ewakuacyjny "Wilhelm Gustloff" - ginie oko�o 9 tysi�cy! os�b, uratowano 1256. Ten sam S-13, 9/10 lutego wytropi� i pos�a� na dno inny statek szpitalny - "General von Steuben" - ginie 3600 os�b. Te "zwyci�stwa" sowieci �wi�tuj� do dzisiaj! Na wysoko�ci �eby zatopiony zostanie p�niej te� statek "Goya" - 6600 ofiar (16/17 apryl, L-3 Konowa�ow), Brytyjczycy te� nie chcieli by� p�niej gorsi i ju� 3 maja ich my�liwiec bombarduj�cy zaatakowa� i zatopi� wype�niony uchod�cami statek wycieczkowy Cap Arcona zakotwiczony w zatoce Lubeckiej. Statek oznakowany by� symbolami czerwonego Krzy�a. Zgin�o 7300 os�b!

(W por�waniu "Tytanik" - g�ra lodowa 1912 rok - 1503 ofiar).

Tymczasem trwaj� najkrwawsze walki o prze�amanie wa�u pomorskiego. Stalin zarz�dza te� wy�cig front�w do Berlina z dw�ch kierunk�w: pomorskiego - �ukow i Shlonskiego - Koniew.

Na drogach ucieczki – przymusowej ewakuacji i wyp�dze� tysi�ce zabitych, zmarzni�tych - kobiety, dzieci, starcy. Stalin chcia�by mie� Berlin zdobyty ju� na 1 maja. Alianci te� zbli�yli si� do Berlina, Pragi, Wiednia. Broni si� stolica Shlonska - Breslau (Wroc�aw). Zbli�a si� koniec konferencji w Ja�cie, Stalin "wskazuje" Churchillowi na Nys�, ale �u�yck�.

12. luty - sovieci wkraczaj� do Budepesztu, dzie� p�niej W�grzy kapituluj�.

Koniec konferencji w Ja�cie przypiecz�towano szczeg�lnie mocnym "akcentem", dokonuj�c 13/14 lutego trzech zmasowanych nalot�w na dzielnice mieszkaniowe i zabytkowe centrum stolicy Saksonii - Drezno. Churchill ze swoim marsza�kiem Arthur'em Harris'em - dow�dc� Bomber Command RAF, realizator planu Morgenthau'a w Wielkiej Brytanii r�wna miasta niemieckie z ziemi�.

Jego has�o to: "usuniemy niemieckie miasta jedno po drugim, tak jak usuwa si� z�by". Podczas takiego skalpelowania miasta Gladbeck zgni�li te� jedni z moich Urgrosseltern (...)

A Drezno by�o wype�nione przez prawie 1,25 miliona uchod�c�w - starcy, kobiety z dzie�mi - uciekaj�cych przez armi� czerwon�, wyp�dzonych przez Soviet�w i Polak�w ze Shlonska, Sudet�w...

Wieczorem 13. lutego pierwszy nalot tysi�ca bombowc�w brytyjskich i kanadyjskich obj�� ca�e �r�dmie�cie, podczas drugiego - nocnego, bombardowano pozosta�e dzielnice, trzeci odby� si� w po�udnie by uniemo�liwi� jak�kolwiek akcj� ratownicz�. Piek�o - inferno w Dre�nie oto toast �mierci dla miasta z okazji zako�czenia konferencji - spotkania "tr�jki" w Ja�cie.

Z relacji polskiego pilota - uczesnika rajdu na Drezno: Najpierw samoloty - przewodnicy "oznaczali" wznieceniem po�ar�w kwarta� miasta do bombardowania a potem otwiera�o si� luki bombowe i na miasto lecia�y bomby fosforowe, burz�ce i inne.

Na ulicach pali� si� asfalt, wody Elby (�aby), ani schrony przeciwlotnicze nie by�y w stanie uchroni� mieszka�c�w. Ogie� szala� kilka dni. Wojska sovieckie, w tym oddzia�y pomocnicze z�o�one g�ownie z m�odych kobiet szczeg�lnie agresywnie wpycha�y uciekinier�w w ogie� miasta. Ocala�ym grozi�a epidemia. Straty w ludziach si�gn�y 300 tysi�cy ofiar! Bomby Harrisa precyzyjnie omin�y natomiast drezde�skie fabryki i ci�gi kolejowe, pozostawione sowietom. Hitler by� bliski wypowiedzenia konwencji genewskiej dotycz�cej traktowania je�c�w wojennych, od czego odwi�d� go jednak admira� Donitz.

Morgentha'u i Stalin tryumfuj�. Podobne �wi�towania alianci urz�dzali i wcze�niej np. 20. kwietnia 1943 roku gdy lotnictwo alianckie "obchodzi�o" geburtstag Fuhrera. Niemcy spodziewali si� ataku na Berlin i tam ze Szczecina �ci�gn�li ca�� ci�k� artyleri� przeciwlotnicz�. Tymczasem 3000 samolot�w ameryka�skich po uzyskaniu tej wiadomo�ci polecia�o bombardowa� Szczecin. By�a noc - 23.30. Ca�e 45 minut wali�y si� na miasto ci�kie bomby krusz�ce i zapalaj�ce.

W �wietle po�ar�w samoloty my�liwskie ostrzeliwa�y ratuj�cych. Na samym tylko Starym Mie�cie zgin�o 20 tysi�cy ludzi. Niemcy nie pr�bowali nawet wyci�gn�� zabitych spod gruz�w. Na Szczecin by� potem jeszcze drugi pot�ny nalot 6. stycznia 1944 r. (50 lat p�niej koronowana Anglia funduje w Londynie Harisonowi okaza�y pomnik).

Od Ja�ty do ko�ca wojny w Europie, cho� nie do ko�ca tragedii min� jeszcze prawie 3 miesi�ce. Shlonsk z Podbeskidziem sk�ada �yw� kontrybucj� w postaci g�rnik�w i innych fachowc�w wywo�onych do ZSRR do niewolniczej pracy. Zdarza si� nawet i� uratowani od zag�ady wi�niowie O�wi�cimia popychani bagnetami w�druj� do wagon�w jad�cych na Wsch�d (ZSRR). (miesi�cznik "�l�sk" 1/39 - 1999 str. 52)

Drezno 1965, w g��bi – resztki Frauen Kirche
Foto E. Bienia

Nieludzkie potraktowanie mieszka�c�w Shlonska i Sudet�w (wyp�dzenie z zaw�aszczeniem maj�tk�w) pr�buje si� usankcjonowa� dekretami powojennymi Bieruta w Polsce i Benesza w Czechos�owacji.

Inne przyk�ady odwetu to np. urz�dzone w Cz�stochowie tu� po przej�ciu frontu wojennego pozosta�ym tam Niemcom ulicznego kamienowania.

Na terenie Francji, zajmowanych Niemiec (strefy okupacyjne), Belgii, USA, w Polsce i ZSRR powstaj� tysi�ce "oboz�w Morgentharu’a" dla Niemc�w (James Bacque - Other Losses. Toronto 1989). Demontowane fabryki - stocznie itp. transportowane s� do ZSRR, ale te� do Francji, a z nimi niemieccy fachowcy jako niewolnicy.

W Stanach Zjednoczonych propaganda antyniemiecka w najbardziej niewybredny spos�b atakuj�c Niemc�w zdobywa sobie uznanie najwy�szych czynnik�w pa�stwowych.

Nie tylko wspomniany ju� Kaufman czy Morgenthau, w roku 1944 ameryka�sko-�ydowski prawnik i pisarz Louis Nizer wyda� ksi��k� propagandow� "What to do with Germany" - co z Niemcami zrobi� nale�y. Tam ��da Nizer nie tylko masowych egzekucji dla najconalist�w - nazist�w, nie tylko dla oko�o 5000 najwy�szych NS-Beamte, sonder auch Fur etwa 150000 hohere und subalterne Postentrager in NS - Organisiatonen - sowie ebens - langliche Haftstrafen und konzentrationslager fur Handerttansende "schuldige Deutsche", Demontagen - die ganze Schwerindustrie sei Deutschen zu nehem - und radikale Umerziehungn fur den Rest der Deutschen "Wo die Deutschen hintraten, starb die Kultur ab", schrieb Nizer in seinen Busch, (Cpisze Nizer w swojej ksi��ce), das Roosewelt an seine Kabinettsmitglieder verteilen liess. Truman mit den Worten anpries:

"Jeder Amerikaner sollte es lesen" und Eisenhower hunderttansend - fachan Offizere verbreitete, wobei alle Stabsoffiziere dazu einen Aufsatz lieferu muBten! A swoim wojskom oznajmi�: "Uwaga! Wchodzisz do Niemiec. Koniec cywilizowanego �wiata!"

Drezno 1965 - ruiny zabytkowego centrum,
Foto E. Bienia

Pocz�tek nowego my�lenia - Churchill w Fulton

Zach�d od polityki totalnego wyniszczenia Niemiec odejdzie dopiero z ko�cem 1946 roku. Pierwszym sygna�em b�dzie mowa Churchilla w obecno�ci prezydenta Trumana 5 marca 1946 roku w Westmister College w Fulton w Stanach Zjednoczonych, a nast�pnie "mowa nadziei" ameryka�skiego sekretarza stanu Jamesa Byrnes'a 6 wrze�nia w Stuttgardzie, Byrnes nie zgodzi� si� na odebranie Niemcom Zag��bia Ruhry i Nadrenii, o co tak zabiegali Francuzi. Nie zgodzi� si� te� na pobieranie reparacji z bie��cej produkcji, zapowiedzia� te� pomoc dla Niemiec. Amerykanie zdali sobie wtedy spraw� z tego, �e Europa bez Niemiec to by�aby Azja od Pacyfiku do kana�u La Manche, z wyspami japo�skimi po jednej i brytyjskimi po stronie drugiej.

Wschodnia strefa Niemiec czeka� b�dzie na podobne mowy Gorbaczowa i Jelcyna jeszcze prawie p� wieku.

Epilog

Powy�szu skr�t nie zawiera okresu mi�dzy Ja�t� i kolejnym spotkaniem "Trzech" ju� w powojennej Europie - w Poczdamie. Zaprz�g zmienionej ju� wtedy "tr�jki" trzyma� nadal on - Stalin, przebieg�y na tyle, �e III-cie spotkanie zn�w zorganizowa� u siebie - najpierw by�a to ambasada Sowiecka w Teheranie, potem Ja�ta i teraz Poczdam zaj�ty przez Rosjan. Do ostatnich chwil tworzy te� fakty dokonane manipuluj�c np. granic� w rejonie Szczecina. Termin mi�dzy 17. lipca a 2. sierpnia gdy w Wielkiej Brytanii s� wybory a w USA finalizuje si� prace nad bomb� atomow�, r�wnie� nieszczeg�lny.

Po �mierci 12. kwietnia '45 Roosevelt'a, zast�piony przez wchodz�cego w wielk� polityk� niedo�wiadczonego Harry Trumana.

W czasie trwania konferencji i Churchill niespodziewanie przegrywaj�c wybory zostaje wymieniony na Clement'a Attlee. Wok� armia czerwona. Stalin pewny siebie nie traci czasu i nadziei na rozwi�zywania id�ce w kierunku opanowania organizacyjnego Niemiec po Ren, tym bardziej, �e Roosevelt jeszcze, obiecywa� te� sojusznik�w i swoich komunist�w w Pary�u, kt�rym te� by�o pilno do Renu. Amerykanie maj� jeszcze wojn� z Japoni�, ale jest oznaka nowej epoki - bomba atomowa - 16. lipiec 1945 rok - pierwsza udana pr�ba, czego te� prezydent Truman nie zaniedba wykorzysta� w tej wojnie, w demonstracyjno-okrutny spos�b.

Konferencja Poczdamska nie sta�a si� jednak konferencj� Pokojow� i �aden traktat pokojowy podpisany nie zosta�.

Zdumiewaj�cy parali� zachodu

Okre�lam tak okres od �mierci Roosevelta, kiedy sytuacja Aliant�w zachodnich w Europie by�a niez�a. Zajmowali ju� przecie� prawie po�ow� p�niejszej sowieckiej strefy okupacyjnej tzn.: Lipsk, Halle, Chemnitz, Schwerin, Wissmar, zostawili wcze�niej Prag� i spore po�acie Austrii sowietom.

Ust�pliwo�� i niezdecydowanie Trumana i decyzje D. Eisenhower'a oddaj� Berlin razem ze zw�okami Hitlera, Rosjanom. Truman zrezygnowa� ju� wprawdzie z us�ug Morgenthau'a ale tajna - wyj�tkowo represyjna doktryna w stosunku do Niemc�w - doktryna dla wojsk Koalicji ICS 1067 nadal obowi�zuje.

Churchil jako przewiduj�cy realista chcia� z wojskiem maszerowa� dalej, "�ciska� d�o� Rosjanom jak najdalej na wschodzie", w Berlinie i jeszcze dalej. Amerykanie byli zdecydowanie przeciwni, wype�niaj�c ustalenia nieboszczyka Roosevelta wycofuj�c si� p�niej z tych obszar�w, chocia� z wyj�tkowymi oporami sowieci pozwolili im p�niej zaj�� strefy okupacyjne Berlina. Idzie (kolejna?) zimna wojna - r�na od tej 1920-1939 - bo i strony i metody inne.

I jeszcze osobista refleksja

Jako kilkuletniemu dzieciakowi przysz�o mi – z mam�m, op�m i om�m - z przera�eniem obserwowa� i zachowa�o si� w pami�ci zdarzenie, gdy z pocz�tkiem lata 1944 roku przy pi�knej pogodzie z wysoko lec�cych srebrzystych samolot�w zacz�y spada� dos�ownie - na g�owy - miejscowo��; Go�kowice - God�w (Borowitza), tajemniczo gro�ne - r�wnie� srebrzyste, jak si� potem okaza�o, tylko, zapasowe zbiorniki paliwa z lot�w alianckich w rejon O�wi�cimia - Auschwitz, zak�ad�w chemicznych.

Dlaczego nie bombardowano w tym czasie infrastruktury obozu koncentracyjnego? pozostaje pytanie na kt�re do dzisiaj wielu szuka odpowiedzi. Ile zachowa� mo�na by�o istnie� ludzkich i przerwa� koszmar tego obozu.

Samolot�w bombardiera Harrisa brakowa�o te� do lot�w nad powsta�cz� warszaw�, zamiast tego by�y jakie� pokr�tne t�umaczenia. Ale Harrisowi koronowana Wielka Brytania w 1992 funduje w Londynie denkmal, za� w 1001 roku �ydzi skar�� Stany Zjednoczone pytaj�c "dalczego nie bombardowali�cie obozu w Auschwitz?".

Pyta� dotycz�cych ostatniej wojny mo�na postawi� wiele, ale niech pozostanie na tys. XX-te stulecie dla Europy to wiek okrutny, histori� trzeba pisa� od nowa w zgodzie z faktami tego okresu.

A Shlonsk? - nadal czeka, na godne miejsce w Europie!

Ewald Bienia
marzec 2001
« zur�ck zur Rubrik Historia

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO