Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Waszyngton - Casablanca - Quebec - Moskwa
i dalej: Teheran - Moskwa - Ja�ta
Polityczno - wojenne gry

Poczdam 1945 - ugruntowanie totalnego zidiocenia XX wieku

W matematyce dwa plus dwa r�wna si� cztery. Profesjonalni historycy maj� tu pewne k�opoty, gotowi zawsze budowa� pomniki dla aktualnej w�adzy, tworzone s� narodowe czy raczej nacjonalistyczno- szowinistyczne mity. W umys�ach dyktator�w zasady matematyki przybieraj� nieraz zupe�nie nowe wymiary, tak np. u generalissimusa Stalina w dyrektywie do polskich podopiecznych by�o: "gdy Armia Czerwona jest po waszej stronie - macie tak� si��, �e je�li powiecie, �e dwa razy daje szesna�cie (nawet) - wasi przeciwnicy to potwierdz�" - cytat, 'Polska i Europa w planach Stalina' - Richard C. Raach - str. 104 W-wa 1997r. ...

Ewald Bienia


Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska

Cz�� IV - Do II Wojny �wiatowej

Po decyzji o podziale G�rnego �l�ska pomi�dzy Polsk� i Niemcy cz�� polskoj�zycznej prasy zako�czy�a swoj� dzia�alno��. Koncern Napieralskiego zrezygnowa� z wydawania "G�osu �l�skiego", a wkr�tce potem tak�e "Dziennika �l�skiego", za� zasi�g "Katolika" powoli ograniczany by� tylko do niemieckiej cz�ci G�rnego �l�ska. Podobne post�powanie zastosowa� r�wnie� koncern Korfantego, cz�� gazet tego koncernu zamkni�to, a pozosta�ym przeniesiono redakcje na polsk� stron� granicy i r�wnie� ograniczano ich zasi�g terytorialny. Wychodz�ce jeszcze w okresie plebiscytowym gazety niezale�ne (jak Gazeta Opolska) stara�y si� obejmowa� swoim zasi�giem ca�o�� G�rnego �l�ska, ale zadanie to by�o utrudnione przez prowadzon� w tym okresie wojn� celn� pomi�dzy Polsk� a Niemcami. ...

Piotr KalinowskiDownij na Shlonsku - Wratislavia, a John Quins Adams

Rowno dviesta rok�w tymu: „wszyndzie wida� to, �e jest to wielkie stare miasto r�wne wszystkim innym wielkim miastom", i dalej jest ju� znacznie gorzej - mniej wi�cej tak: „Breslau jest miastem brudnym i niezach�caj�cym do pilnych odwiedzin". Pytanie - czy temu mo�na by�o si� �wcze�nie dziwi�? Chyba nie za bardzo. Autor tych stwierdze� by� znakomitym obserwatorem i do�wiadczonym podr�nikiem. Znaczna liczba mieszka�c�w Breslau - oko�o 60 tysi�cy - do tego zapewne odpowiednio kilka tysi�cy koni jako �rodek komunikacyjno-poci�gowy, tudzie� byd�o, przy braku w�a�ciwej kanalizacji to obraz �wczesno�ci miasta. Kolej �elazna mia�a dopiero si� urodzi�. W Prusach pierwsza linia powsta�a w 1838 roku mi�dzy Berlinem i Poczdamem, ale ju� na koniec XVIII wieku by�o to prawie 5000 km. ...

Ewald BieniaAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO