Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Jest to przesz�o�� albo przysz�o��

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Ko�ci� drewniany Sw. Anny w Ole�nie

Ko�ci� drewniany Sw. Anny w Ole�nie, zabytek klasy zerowej, z jego makiet� obok makiety Wie�y Eiffla zdobi�y z Europy - �wiatow� wystaw� w Nowym Jorku.

Ko�ci� �w.Anny, sanktuarium metropolitarne woj.Opolskiego jest miejscem pielgrzymek z Polski, Czech, Moraw, S�owacji i Ukrainy, nie tylko, �e jest najpi�kniejszy ale i przemawia tu duch czasu, minionego i przysz�ego - Christus heri hodie semper - Jubilaeum A.D.2000.

Legendy o pierwszym ko�ci�ku si�gaj� XIII wieku wraz z „Opowie�ci� o R�y” - obecnie kszta�t ko�cio�a z pi�cioma po��czonymi kapelami zbudowanymi przez mistrza ciesielskiego Marcina Snopka w 1670 roku - tworz� kszta�t r�y. Z ma�ej kapeli z 1444 roku rozbudowano w 1518 roku ko�ci�, nale��cy dzi� do najpi�kniejszych w Polsce, kt�rego konsekracj� dokona� sam biskup wroc�awski Jan Thurzo von Bethlehem Falva, Pan Wolnego Pa�stwa Pszczy�skiego. Na �yczenie biskupa Jana i jego brata Alexego, magnata z W�gier, jeden z uczni Wita Stwosza, artysta rze�biarz mistrz Jan wykona� w 1517 roku gotycki tryptyk „Wielka Swi�ta Rodzina” - z 32 postaciami w p�askorze�bie. Obok stoi figura obrazuj�ca Sw. Ann� Samotrzeci�:Anna, c�rka �w. Maria z Dzieci�tkiem Jezus. Jest ona patronk� tego ko�cio�a od XIII wieku.

W 1994 roku skradziono ten o�tarz!

W tym roku 2001, do lipca, zrekonstruuje go profesor Akademii Sztuk Pi�knych we Wroc�awiu, dr Gerard Koch, rze�biarz i konserwator.

W roku 2000, Roku Jubileuszowym odnowiono wszystkie pi�� o�tarze. Renowacj� t� wykona�a firma Bull z Kro�nicy woj. Opolskie.Oczyszczono wszyskie �ciany pi�ciu kaplic z intensywnej farby. Uczynili to miejscowi rzemie�lnicy metod� piaskow�.Ko�ci� Sw. Anny jest stale remontowany, pokrywany jest gontami systematycznie, ka�dego roku jedna kapela. Koszty s� du�e, a pieni�dzy �adnych nie otrzymuj�. Robi� i op�acaj� to sami wirni tej parafii, dla siebie, dla nast�pnych, dla utrzymania tradycji.

Bogactwo �l�skiej natury i jej dziedzictwo kulturowe wraz z tymi, kt�rzy je piel�gnuj�,

stanowi narodowe bogactwo tej ziemi, zar�wno lokalnie, dla tej ziemi, jak i dla Europy r�wnocze�nie. To w�a�nie bogactwo, przez ko�ci�ki szczeg�lnie podkre�lone od wiek�w, stanowi�ce kalejdoskopow� r�norodno�� kulturow� jest cz�ci� sk�adow� i g��wnym elementem naszej w�asnej to�samo�ci, identyfikacji w zjednoczonej, regionalnej Europie, od czas�w istnienia na tej ziemi chrze�cija�stwa.

Zgodnie z zasad� Europy Nostra - pozw�lmy prze�y� tym cudom stworzonych przez Stw�rc� Pana i nas samych - do nast�pnych stuleci. Pozw�lmy tym samym �ywi� nadziej�, �e Europa pomo�e w kontynuacji tej unikalnej tradycji i kultury na Sl�sku, w szczeg�lnym okresie - w wej�ciu do trzeciego Tysi�clecia.

Z powa�aniem,
�ycz�c zdobycia uznania Europy Nostra Awards 2000 dla obu drewnianych ko�ci�k�w
Cz�onek Europa Nostra Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742

Monheim/Rh, den 15.1.2001

sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de
w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek
Silesia-Info:
www.Slonsk.com
www.EchoSlonska.com« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]