Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Ko�ci� Sw. Walentego w Bieruniu Starym, woj. Sl�skie

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Ko�ci� drewniany Sw. Walentego w Bieruniu Starym woj. Sl�skie wybudowano w latach 1623 - 1626, w czasie wojny 30-letnie. Pan tej ziemi z Rodziny Promnitz, jako �e by� ma�oletnim (Seyfried II Promnitz) w zast�pstwie wytypowano do zarz�dzania t� ziemi� Jana Ulrich Schaffgotscha, reprezentuj�cego stron� katolick� cesarstwa austriackiego tamtych czas�w.

Bieru� Stary, miasteczko Pan�w Wolnego Pa�stwa Pszczy�skiego le�a�o na granicy trzech wielkich mocarstw: Rosji, Austri i Prus. Dlatego przy cz�stych najazdach przygranicznych, rabunkach - rabowano, pl�drowano, niszczono i podpalano. Stale te� miejscowi wierni, na w�asny koszt, odbudowywali, remontowali, chronili ten zabytek.

Ostatnie po�ary tego 350-letniego ko�cio�a by�y w 1971 roku - przez z�� instalacj� elektryczn�, a drugi po�ar p�niej spowodowany przez chorego podpalacza.

Po�ar w 1971 roku zniszczy� ca�y dach i sufit. Dzi�ki ofiarnego ratunku ca�ego miasteczka ocala�y prawie wszystkie figury i zabytki opr�cz sufitowej polichromii.

Inwentaryzacj� konserwatorsk� wykona� na zlecenie parafi Bieru� zesp� konserwatorski z Katowic - in�. W. Suckert, potem brali udzia� in�. K.Kindler, Kud�a i Schneider.

Zachowano star� budow� geometri wi�zania storczykowego dachu, jak przed 350 latach -dusz� ko�cio��w drewnianych o wysokich dachach (patrz rysunki konstrukcyjne).

Drwale z okolic Polskich Tatr z Chy�ny przygotowali drewno z drzewa iglastego. Belki wykonali cie�le ze Skawiny - Ficek i Pawelka. Rysunki wst�pne, techniczne i nadz�r budowlany z ramienia parafi - ks dr Jerzy Nyga i brat Eugeniusz. Budowniczymi byli m.in. cie�le Rapacz i Knechta - ludzie z tej ziemi, robili jak wielu innych, dla wiernych, dla potomnych, dla tradycji swoich przodk�w. I miejscowa poetka Helena Cichy swym wk�adem, pisz�c wierszyk na ten temat, jak inni w�o�y�a sw�j wk�ad: „... a ten przybytek z drewna wzniesiony, przetrwa� i burze i wojen nawa�y, cho� jest tak kruchy i ma�y, ju� nieraz chyli� si� ku ruinie, lecz na tym miejscu wybranym nie zginie..”.(Fragment z „G�rny Sl�sk w barwach czasu”) Tak broni� swoi swojego, dzie�o ojc�w, dla chwa�y Naszej Europy, do kt�rej wchodzimy z podniesionym czo�em.

Bogactwo �l�skiej natury i jej dziedzictwo kulturowe wraz z tymi, kt�rzy je piel�gnuj�, stanowi narodowe bogactwo tej ziemi, zar�wno lokalnie, dla tej ziemi, jak i dla Europy r�wnocze�nie.To w�a�nie bogactwo, przez ko�ci�ki szczeg�lnie podkre�lone od wiek�w, stanowi�ce kalejdoskopow� r�norodno�� kulturow� jest cz�ci� sk�adow� i g��wnym elementem naszej w�asnej to�samo�ci, identyfikacji w zjednoczonej, regionalnej Europie, od czas�w istnienia na tej ziemi chrze�cija�stwa.

Zgodnie z zasad� Europy Nostra - pozw�lmy prze�y� tym cudom stworzonych przez Stw�rc� Pana i nas samych - do nast�pnych stuleci.

Pozw�lmy tym samym �ywi� nadziej�, �e Europa pomo�e w kontynuacji tej unikalnej tradycji i kultury na Sl�sku, w szczeg�lnym okresie - w wej�ciu do trzeciego Tysi�clecia.

Z powa�aniem,

�ycz�c zdobycia uznania Europy Nostra Awards 2000 dla obu drewnianych ko�ci�k�w

Cz�onek Europa Nostra
Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742

Monheim/Rh, den 15.1.2001

sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de
w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek
Silesia-Info:
www.Slonsk.com
www.EchoSlonska.com« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]