Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Die Krumka Brot

Die beliebtesten St�cke von einem Laib Brot waren f�r uns Kinder der Anschnitt und das Ende. Wie nannten sie die Krumka. Diese war so gro� wie ein Oderkahn, wenn das Brot ein Wagenrad war oder bedeutend kleiner, wenn sie von einem l�nglichen Brot stammte. In der Familie achtete die Mutter genau darauf, da� jedes Kind in regelm��igem Turnus eine Krumka zugeteilt bekam. F�r �ltere Menschen mit einem schlechten oder gar k�nstlichen Gebi� war die Krumka ungenie�bar. Nur in Milchkaffee eingeweicht konnte man sie essen. F�r uns Kinder dagegen stellte sie, mit Schweinefett recht dick beschmiert, wom�glich noch mit Grieven bestreut, einen Leckerbissen dar. Die zahlreichen Einkerbungen an beiden Seiten der Krumka erleichterten das Abbei�en. Das Besondere an ihr waren die goldgelben Krusten, welche beim frischgebackenen Brot so recht zwischen den Z�hnen knirschten. Auch der einmalige Geruch des frischgebackenen Brotes lie� uns das Wasser im Munde zusammenlaufen. ...

Leopold Walla


SAGRADA FAMILIA,
czyli kr�tka rzecz o ojczy�nie

ANONS

Zawsze �yjemy na pograniczu. I jak si� okazuje w �rodku. Przestrze� bliska naszemu sercu jest w gruncie rzeczy przestrzeni� irracjonaln�. Warto�ci, kt�re powinny by� zawsze constans, maj� cz�sto charakter wielko�ci zmiennych. Ale cokolwiek powiedzie� w tym temacie zasada nieokre�lono�ci Heisenberga ma tu te� zastosowanie. Trudno uchwyci� punkt, ale wiadomo, �e jest to tam. Tam czyli gdzie? Czyli tu.Czyli gdzie? Jeste�my zwi�zani emocjonalnie z jakim� miejscem, z jakimi� warto�ciami. Niniejsza podr�, raczej liryczna (cho� nie brak w niej publicystyki) pr�buje z�apa� ten punkt w czasoprzestrzeni. Co oczywi�cie teoretycznie jest niemo�liwe. Tym punktem jest ojczyzna. Cokolwiek dla ka�dego z nas oznacza ten termin. A dla ka�dego co� innego. A dla ka�dego to samo. Nie wiemjak to si� dzieje, �e emocjonalnie bli�sza jest mi Praga i Ostrawa ani�eli Lw�w, czy Bia�a Podlaska. A z drugiej strony trzymam bardziej kciuki za zawodnikiem w bia�o-czerwonej koszulce z bia�ym orze�kiem na piersi ni� za zawodnikiem, czasem wida� to go�ym okiem - lepszym, odzianym w inne kolory. Zatem gdzie mentalnie jest m�j dom? Sto lat temu by�bym obywatelem pa�stwa pruskiego. ...

> Ikony �lonske I <

Krystian Ga�uszkaDr Leopold Walla

urodziy� sie w 1914 r. w Rydu�towach. Po sko�czyniu szk� w Rydu�towach i Rybniku sztudyrowo� weterynatjo we Lwowie. Skuli wybuchu II wojny nauka kontynuowo� we Wiydniu, kaj ty� w 1940 roku zrobiy� doktorat. Potym zosto� powo�any do Wehrmachtu. Dziynki swojimu fachowi mio� te szczyn�ci, �e ni musio� do �odnego szczyla�. Lata te opiso� p�nij w ksion�kach-broszurkach "Ein Ost-Oberschlesier wird Tierarzt" ("G�rnoslonzok zostowo weterynorzym"), "Ein Tierarzt aus Oberschlesien im zweiten Weltkrieg" ("G�rnoslonski weterynorz w II wojnie �wiatowej"). Po wojnie osiod we Wiesloch, wele Heidelbergu

LeChris