Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Reakcje


Ziemia wyzyskana

Terytorium przyznane Polsce po wojnie inaczej by�o traktowane w propagandzie, a inaczej w praktyce

W PRL kilkakrotnie tryumfalnie og�aszano pe�n� i ostateczn� integracj� ziem zachodnich i p�nocnych z reszt� Polski. Ale szwy ci�gle jeszcze nie mog� zosta� usuni�te, tak�e w III RP. Z�o�ona Unii Europejskiej propozycja zr�nicowania okresu, po kt�rym eurofarmerzy b�d� mogli kupowa� polsk� ziemi� (7 lat dla ziem zachodnich i 3 lata dla pozosta�ych), przywo�a�a stary podzia� na Polsk� bardziej i mniej polsk�.

MARIUSZ URBANEK

....
Niedoko�czony Poczdam
103 788 km kw. na p�nocy i zachodzie Polska otrzyma�a w 1945 r. w Poczdamie. Nie mo�na by�o wtedy m�wi�, �e to kara dla Niemc�w za wywo�anie wojny, bo natychmiast musia�oby pojawi� si� pytanie, dlaczego prawie po�owa przedwojennego terytorium Polski na wschodzie (179 649 km kw.) b�dzie teraz w innym pa�stwie. U�ywano wobec tego argumentu o powrocie na prastare ziemie piastowskie.

Pocz�cie nowej Polski nie by�o jednak do ko�ca udane. Przyw�dcy mocarstw oddali pa�stwu polskiemu ziemie wzd�u� Odry i Nysy �u�yckiej oraz cz�� Prus Wschodnich tylko pod zarz�d. Ostateczne ustalenie granicy mia�o nast�pi� dopiero podczas konferencji pokojowej. Taka konferencja nigdy si� nie odby�a i na jej brak powo�ywano si� przez kolejne 45 lat. Ameryka�ski sekretarz stanu James Byzner ju� w 1946 r. przypomnia�, �e ziemie na wsch�d od Odry i Nysy wcale nie zosta�y Polsce oddane ostatecznie. W rok p�niej George Marshall zaproponowa� umi�dzynarodowienie �l�ska, �eby jego bogactwa mog�y s�u�y� ca�ej Europie. Nast�pnej wiosny mieszka�cy wielu wsi na zachodzie nie przyst�pili do zasiew�w w obawie, �e jesieni� nie oni b�d� zbiera� plony. W referendum 1946 r. w repatrianckich gminach wi�kszo�� ludzi na pytanie: czy jeste� za granic� na Odrze i Nysie, odpowiedzia�a nie. ...

POLITYKA, NUMER 06/2002
http://polityka.onet.pl/artykul.asp?DB=162&ITEM=1076137&NR=2335-2002-06
« zur�ck zur Rubrik Reakcje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]