Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Reakcje


RUCH AUTONOMII �L�SKA

„G�rno�l�ski Okr�g�y St�”

G�rny �l�sk w XXI stuleciu - perspektywy rozwoju
Opole, 9 luty 2002

Miejsce: 
Wydzia� Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego ul. Drzyma�y 1a, 45-342 Opole

Program: 

 • 10.00 - Rozpocz�cie

 • 10.10-11.00 - Cz�� wyk�adowa dotycz�ca poni�szej tematyki:

 1. Ocena dekady 1990-2000 i obecnej sytuacji G�rnego �l�ska, obejmuj�ca nast�puj�ce aspekty:

 1. integracja spo�eczna (na ile owocne okaza�y si� d��enia do stworzenia z spo�eczno�ci G�rnego �l�ska faktycznej wsp�lnoty regionalnej)

 2. edukacja i kultura (problem tzw. edukacji regionalnej, promocja warto�ci zwi�zanych z g�rno�l�skim dziedzictwem kulturowym i tworzenie nowych warto�ci kulturowych)

 3. decentralizacja pa�stwa na p�aszczy�nie politycznej i ekonomicznej

 1. Obecne szanse i zagro�enia dla regionu

 2. Proponowane kierunki dzia�a�

 3. Mo�liwo�ci wsp�pracy reprezentowanych ugrupowa� i �rodowisk

Kr�tkie referaty wyg�osz�:

 • Hubert Beier (Towarzystwo Spo�eczno-Kulturalne Niemc�w - DFK)

 • Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii �l�ska)

 • Jerzy �mia�ek (Zwi�zek G�rno�l�ski)

 • 11.05-12.00 - Dyskusja Panelowa

 • 12.00-12.15 - Przerwa

 • 12.20-13.40 - Dyskusja Panelowa

 • 13.45-13.55 - Podsumowanie

 • 14.00 - Zako�czenie

swoje uczestnictwo zapowiedzieli przedstawiciele dwunastu organizacji regionalnych

Wi�cej informacji udziela:
Bart�omiej �widerek (koordynator projektu): 0601 308 567

Ruch Autonomii �l�ska - Zarz�d G��wny
Plac Wolno�ci 7, 44-200 Rybnik
Tel/fax: 0-prefix-32 4237 822
www.raslaska.org e-mail: biuro.ras@raslaska.org

REAKCJE PRASY

Rzeczpospolita 11.02.02 Nr 35,
www.rp.pl/gazeta/wydanie_020211/kraj/kraj_a_2.html

Sercem za autonomi�

�l�sk potrzebuje wsp�lnej platformy politycznej, kt�ra b�dzie reprezentowa� interesy regionu wobec Warszawy - uznali obraduj�cy w Opolu uczestnicy I G�rno�l�skiego Okr�g�ego Sto�u.

W sobotnim spotkaniu zorganizowanym przez Ruch Autonomii �l�ska wzi�li udzia� przedstawiciele dziesi�ciu najwi�kszych organizacji regionalistycznych, w tym Towarzystw Spo�eczno Kulturalnych Niemc�w wojew�dztw opolskiego i �l�skiego.

- Jeste�my tu po to, by zrobi� co� dla tej ziemi. Nie interesuje nas, czy do naszego autobusu b�dzie kto� wsiada� lew�, czy praw� nog� - powiedzia� przewodnicz�cy Zwi�zku G�rno�l�skiego Jerzy �mia�ek. Do wsp�pracy nikogo z obecnych nie musia� przekonywa�.

- Dzia�aj�c przez lata obok siebie zmarnowali�my pewien kapita� - m�wi� Jerzy Gorzelik z RA�. O potrzebie wsp�lnych dzia�a� m�wili tak�e przedstawiciele Mniejszo�ci Niemieckiej. - Nasze spotkanie jest prawdziwym prze�omem w dotychczasowych kontaktach pomi�dzy organizacjami �l�zak�w z wojew�dztw opolskiego i �l�skiego. Czas najwy�szy, aby�my o sprawach podzielonego dzi� przez polityk�w z Warszawy G�rnego �l�ska m�wili jednym g�osem - apelowa� radny sejmiku opolskiego Hubert Beier.

W dyskusji cz�sto powracano do problemu autonomii. Oklaskami przyj�to wypowied� Leona Swaczyny z Rudy �l�skiej, kt�ry domaga� si� przywr�cenia autonomii w postaci obowi�zuj�cej po pierwszej wojnie �wiatowej na polskiej cz�ci G�rnego �l�ska. ...

Zadowolenia z wynik�w obrad i towarzysz�cych im rozm�w kuluarowych nie kry� lider RA� Krzysztof Kluczniok. - B�d� nast�pne spotkania. Otrzyma�em deklaracje zar�wno ze strony opolskiej, jak i �l�skiej Mniejszo�ci Niemieckiej o mo�liwo�ciach wsp�pracy w wyborach samorz�dowych.

Marek Szczepanik


Gazeta Wyborcza www.gazeta.pl

G�rno�l�ski Okr�g�y St�

Spis ludno�ci to pierwsza okazja, kiedy b�d� m�g� w rubryce narodowo�� wpisa�: �l�ska - m�wi� w sobot� Jerzy Gorzelik z Ruchu Autonomii �l�ska podczas G�rno�l�skiego Okr�g�ego Sto�u w Opolu. RA�, widz�cy G�rny �l�sk samostanowi�cy o swych najwa�niejszych sprawach, do rozm�w zaprosi� Zwi�zek G�rno�l�ski, kt�ry z kolei bazuje na etosie i tradycji tej ziemi, oraz zwi�zan� ze sw� ma�� ojczyzn� Mniejszo�� Niemieck�. Organizacje te spotka�y si� pierwszy raz. ��czy je jedno: chc�, �eby dobrze �y�o si� ludziom na �l�sku, by mogli kultywowa� stare dobre tradycje. - I o tym, co nas ��czy, m�wmy - z g�ry postulowa� Jerzy �mia�ek, prezes Zwi�zku G�rno�l�skiego. 
Kilka temat�w wywo�a�o dyskusj� zgromadzonych w sali Wydzia�u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Najwi�ksz� - planowany spis ludno�ci. Przewodnicz�ca Towarzystwa Spo�eczno-Kulturalnego Niemc�w na �l�sku Lidia Burdzik przyzna�a, �e Mniejszo�� Niemiecka postuluje, by wykre�li� z ankiet rubryk�: narodowo��. - Nie wszyscy b�d� mogli poda� prawd� i napisa� niemiecka, wynik wi�c b�dzie sfa�szowany - wyja�nia�a. Zapytana dlaczego, odpar�a: - Bo si� boj�. Nie chc� by� wytykani. Popar�a j� prowadz�ca dyskusj� prof. Joanna Rostropowicz (MN) z Uniwersytetu Opolskiego, kt�ra stwierdzi�a, �e osoby deklaruj�ce, i� s� Niemcami, wytyka si� palcami, nie przyznaje nagr�d, nie mog� te� awansowa�. ... 
Jeszcze dalej poszed� Jerzy Gorzelik z RA�: - Pierwszy raz b�d� m�g� w rubryce narodowo�� wpisa�: �l�ska i zach�cam do tego tylko tych, kt�rzy tak czuj�. Popiera� go Hubert Beier z MN, opolski radny wojew�dzki, deklaruj�cy wsp�prac� niekt�rych k� mniejszo�ci z RA�. ...
Wiele te� czasu po�wi�cono dyskusji o tym, jak uatrakcyjni� "�l�sko��" m�odym pokoleniom. Wszyscy zgodzili si�, �e musz� stworzy� siln� grup� walcz�c� o sprawy �l�ska. ...

Joanna Pszon


Nowa Trybuna Opolska www.nto.com.pl 

G�rny �l�sk ponad wszystko

Zebrani na Wydziale Teologicznym UO dzia�acze stwierdzili, �e jedno�� �l�ska to tylko kwestia czasu.

W sobotnim spotkaniu zorganizowany przez Ruch Autonomii �l�ska, zatytu�owanym g�rno�l�ski okr�g�y st�, uczestniczyli mi�dzy innymi przedstawiciele Zwi�zku G�rno�l�skiego, Towarzystwa Spo�eczno - Kulturalnego Niemc�w - DFK i Sali Silesia Chrze�cija�ska Korporacja Akademicka MN.
Dyskusje poprzedzi�y kr�tkie referaty. Jerzy Gorzelik, cz�onek zarz�du RA�, wytyka� brak promocji kultury �l�zak�w.
- �l�sko�� sprowadzono do ludowo�ci o cepeliowskim posmaku okre�laj�c mianem prowincji wszystko, co poza Warszaw� - stwierdzi�. - A niejeden st�g mo�na by usypa� ze s�omy, kt�ra wystaje z but�w warszawskich elit.
Gorzelik zapewnia�, �e mimo sprzeciwu Warszawy dojdzie do zjednoczenia.
- Swego czasu korona brytyjska by�a silnym mocarstwem, a jednak trzyna�cie stan�w si� oderwa�o - m�wi�. - Mo�e czas na opolskie parzenie herbaty? - kontynuowa�. - Trzeba m�wi� wsp�lnym g�osem. Do tego potrzebna jest nam odr�bna si�a polityczna - w�asny parlament. Powinno nam dzisiaj towarzyszy� has�o: G�rny �l�sk ponad wszystko.
- Niemcy i Polacy podpu�cili nas, �eby�my si� prali - wt�rowa� mu jeden z zebranych, Leon Swaczyna. - Teraz chcemy, �eby oddali nam nadan� dobrowolnie, a nie wywalczon�, autonomi� sprzed wojny.
- �l�sk powinien by� jedno�ci� w historycznych granicach z historyczn� stolic� w Opolu - m�wi� Krzysztof Kluczniok, przewodnicz�cy RA�. - Zastanawiam si�, kto i jak zmanipulowa� spo�eczno�ci� tak, �e powsta�y dwa wojew�dztwa. ...

Katarzyna Kownacka, Miros�aw Olszewski


Ze Slonskigo Forum
www.echoslonska.com/forum/viewtopic.php4?topic=120&forum=17

Sprawozdanie z "G�rno�l�skiego Okr�g�ego Sto�u" kt�ry odby� si� dnia 9. lutego 2002 w auli Wydzia�u Teologicznego UO w Opolu

W spotkaniu udzia� wzi�li przedstawiciele Zwi�zku G�rno�l�skiego, Towarzystwa Spo�eczno-Kulturalnego Niemc�w DFK, Ruchu Autonomii �l�ska, wielu innych ugrupowa� regionalnych oraz osoby niezrzeszone.

"Okr�g�y St�" kt�ry sie odby� mo�na traktowa� jako dobry pocz�tek wsp�pracy ugrupowa� regionalnych.
Wszystkie obecne tam ugrupowania wyrazi�y potrzeb� i wol� wsp�pracy, gdy� region nie ma silnej reprezentacji w strukturach w�adzy centralnej na czym wydatnie cierpi� jego interesy.
Problem ten szczeg�lnie zaakcentowa� Hubert Beier (Towarzystwo Spo�eczno-Kulturalne Niemc�w - DFK) oraz Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii �l�ska).
Ten drugi wymieni� te� fakt, i� 80% inwestycji zagranicznych w Polsce skupia sie w W-wie oraz przedstawi� szereg innych zagro�e� dla �l�ska i �l�sko�ci takich jak:
- asymilacja (poprzez polonizacj�),
- zaburzenia w to�samo�ci regionu ze wzgl. na obecny podzia� administracyjny,
- dezintegracja �rodowiska �l�skiego,
- wyja�owienie intelektualne (poprzez emigracj� inteligencji do W-wy lub na zach�d),
- tragiczne pomys�y reformy gospodarki (wygaszenie gospodarki r�wnoznaczne z jej likwidacj� lub utrzymanie tego co jest jako swego rodzaju skansenu),
Niemniej jednak przedstawi� r�wnie� proponowane dzia�ania zapobiegawcze:
- propagowanie kultury �l�skiej,
- zjednoczenie si� ugrupowa� regionalnych i "m�wienie wsp�lnym g�osem",
- wymuszenie post�pu prac nad ustaw� mniejszo�ciow� (kt�ra obecnie le�y gdzie� w sejmie RP),
- powstanie na G�rnym �l�sku wyra�nej si�y politycznej, gdy� ugrupowania og�lnopolskie nie reprezentuj� naszych interes�w.

Kolejnym, wa�nym tematem dyskusji by�a sprawa rozbicia G�rnego �l�ska na 2 wojew�dztwa. Na szczeg�ln� uwag� zas�uguje fakt, i� bardzo du�o krytycznych g�os�w pochodzi�o od os�b z "opolszczyzny".
Dyskutowano nad potencja�em poszczeg�lnych wojew�dztw i ca�ego regionu. Zaakcentowano zaobserwowan� prawid�owo�� dzia�a� centralnych lokuj�c� inwestycje na terenie woj."�l�skiego" na obszarach tradycyjnie nie�l�skich (okolice Cz�stochowy).
Wszystkie obecne ugrupowania wyrazi�y potrzeb� konsolidacji regionu w jego historycznych granicach i zapobiegania powstawaniu podobnych "nowotwor�w" w przysz�o�ci. W obecnej sytuacji politycznej proponowano r�wnie� wsp�prac� ponad podzia�ami (tu administracyjnymi).

Dog��bna dyskusja dotyczy�a spraw edukacji regionalnej. Wykazano tu szereg niedopracowa� i niedoskona�o�ci jednak�e, jak si� wydaje jest wola wsp�pracy w tym kierunku.
Bardzo dobrze, bo edukacja regionalna jest niezwykle wa�nym elementem tworzenia to�samo�ci regionalnej m�odego cz�owieka.

Nie oby�o si� bez rozwa�a� nad powszechnym spisem ludno�ci RP, a konkretnie nad rubryk� "Narodowo��".
Pani Lidia Burdzik ze Stowarzyszenia Kulturalnego Niemc�w woj. "�l�skiego" wyrazi�a opini�, i� odpowied� na to pytanie na pewno nie b�dzie miarodajna, gdy� cz�� ludzi prawdopodobnie b�dzie si� ba�a wpisa� prawd� w tej imiennej ankiecie.
Podobne obawy wyrazi� J.Gorzelik przy czym nie omieszka� doda�, i� spis ten jest r�wnie� doskona�� okazj� zaakcentowania istnienia Narodu �l�skiego. Sam te� namawia� do przemy�lenia tego zagadnienia i wpisywania narodowo�ci �l�skiej.
Niestety panu Jerzemu �mia�kowi (ZG) pomyli�a si� narodowo�� z obywatelstwem i w swojej wypowiedzi zdeklarowa�, i� ankiet� wypisze zgodnie z obowi�zuj�cym prawem RP (sic!).

Rozmowy w kuluarach na pewno dotyczy�y znacznie szerszego spektrum temat�w. Pojawi� si� np. problem kodyfikacji j�zyka �l�skiego, jako pr�ba uratowania go przed zanikiem (spolszczeniem).
R�wnie� problem sprowadzenia j�zyka �l�skiego jedynie do zastosowa� kabaretowych, brak literatury - szczeg�lnie tej "z wysokiej p�ki".

Nale�y zauwa�y�, i� by�o to dopiero "og�lne spotkanie rozpoznawcze". Wed�ug deklaracji pierwsze z cyklu.
Cho� nie brakowa�o dyskusji szczeg�owych w kilku tematach, to jednak da�o si� wyra�nie zauwa�y� potrzeb� spotka� tematycznych.
Wykazano wol� i potrzeb� dalszych rozm�w i to ju� rozm�w na konkretne tematy.
Zaproponowano intensywne prace, by nale�ycie przygotowa� si� do wybor�w samorz�dowych.

Okaza�o si�, �e wsp�praca jest potrzebna i mo�liwa.
Spotkanie to mo�e okaza� si� momentem prze�omowym historii �l�ska. Mo�e, o ile "bydymy robi� a niy ino goda�".

Johann


 

 


« zur�ck zur Rubrik Reakcje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ HUMOR ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2001 ]  [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO