Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Echa chorego ducha g�rno�l�skiego komitetu republika�skiego

Odezwa za odezw� sypi� si�, aby lud g�rno�l�ski polski przed przy��czeniem do Polski „ratowa�” i gro��ce niebezpiecze�stwo polskie usun��. Pod has�em tem odbywa�y si� wybory do konstytuanty niemieckiej - pod has�em tem odbywa�y si� wybory do pruskiego sejmu. Rz�dowcy uszcz�liwili lud �l�ski „terrorem czerwonym”, w ko�cio�ach uszcz�liwiano lud nasz „terrorem czarnym”, i ka�dy pracuje w dobrej wierze, aby lud by� szcz�liwy. Wszyscy ci, s� to obce �ywio�y, kt�rzy nic nie szcz�dz�, aby tylko lud polski wypar� si� swej ojczyzny, aby wypar� si� ojczystej mowy. Korzystaj�c z biedy i niedoli tego ludu, korzystaj�c z nieo�wiaty, buduj� na niewoli �l�skiego narodu polskiego przysz�o�� pruskiego pa�stwa. Zadaniem rz�dowc�w jest, aby z dotychczas ugn�bionych robotnik�w naszych zrobi� dobrych prusak�w po polsku m�wi�cych. Jakie �rodki do tego u�ywaj�, to im jest oboj�tne, gdy� podlenie nie jest szlachetne. ...


Plotki o G�rnym Sl�sku

Kiedy kwestja �l�sko-polska sta�a si� �yw�, rozpocz�to walk� o dusz� �l�zaka. System polega� na tem, aby zjedna� sobie olbrzymie masy ludu polskiego i razem z nim powi�za� coraz to wi�cej pal�c� kwestj� �l�sko-polsk�. Rz�d niemiecki mimo rewolucji rozpocz�� chytry kurs polityczny, aby utrzyma� przy boku swoim bogat� t� ziemi� i narzuci� kierunek �l�sko - niemiecki do rozwi�zania sprawy �l�skiej w pomy�luym duchu niemieckim.
Zaiste, dawniej uwa�ano nas w ca�em pa�stwie niemieckim nie za obywateli, tylko za poddanych klasy drugiej w raju niemieckim. Je�eli �l�zak poszed� w �wiat daleki do stron niemieckich, to tam ju� po mowie poznano, �e pochodzi „aus Polakei” i uwa�ano go za cz�owieka jeszcze ciemnego. ...


Lloyd George o G�rnym �l�sku

Odmawia on Polsce prawa do G�rnego �l�ska. - Powiada, �e ludno�� polska przyby�a stosunkowo niedawno na G�rny �l�sk.

Londyn, 16 maja
Na pi�tkowym posiedzeniu Izby gmin wyg�osi� Lloyd George d�u�sz� mow�, po�wi�con� sprawie g�rno�l�skiej. Agencya Havasa og�osi�a nast�puj�cy komunikat z tego posiedzenia:
Lloyd George odpowiadaj�c w izbie gmin na zapytanie w sprawie G. �l�ska, o�wiadczy�, �e G. �l�sk od wiek�w nie jest polski i �e nie mo�na cofa� si� o 600 lat wstecz, a wi�c z punktu widzenia historycznego Polska nie ma prawa do �l�ska. Jedyn� podstaw� jej ��dania jest okoliczno��, �e w tym kraju jest liczna ludno�� polska, kt�ra przyby�a stosunkowo niedawno, aby pracowa� w kopalniach. Lloyd George przypomina nast�pnie traktat wersalski i rezultaty plebiscytu. O�wiadcza, �e zdaniem komisarza angielskiego i w�oskiego nale�y da� Polsce okr�gi, w kt�rych ludno�� jest w przyt�aczaj�cej wi�kszo�ci polsk�, a Niemcom okr�gi, w kt�rych wi�kszo�� jest niemieck�. Punkt widzenia komisarza francuskiego jest odmienny. ...

przys�a�:

Piotr KalinowskiDokumynty epoki IVAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO