Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Shlonsk - roztargane serce Europy

Kuratela polsko

My�lo�em, �e tym razem napisza kr�tko o Shlonsku, ale nic z tego. Tych problym�w m�my tu tak wiela, �e tego bajslu to se ju� tu ani niy u�wiadomiomy. "Warsiawa" dbo o to by do jednej sprawy trocha posklejanej dociepn�� zaroz pora nowych. "Dziel, miyszej, zabiyrej co sie do i ko� im (miyszka�com Shlonska) g�ymboko za to dziynkowa�", to przewodnia dyrektywa do polskij kolonii Ja�ta�skiej pod nazw� �l�sk.

Wytyczne �wiyntowanio - czyli obchody czego� tam

Tu napisza o jednym - tym najbli�szym co n�m szykuj�m - za nasze pini�dze - te "przyjaciele" z Warszawy.

Wszystko zaczy�o sie jak tyn �lepy starzec Hajda Wawrzyniec wito�? w Piekarach tego gen. Szeptyckiego na koniu w 1922 roku po tych polskich "powstaniach" na Shlonsku w wyroczni w Wersalu.

- Na Shlonku cieszy�skim "wej�cie wojska polskiego nast�pi�o w cicho�ci, bez wszelkiego powitania, Warta polska zluzowa�a wart� francusk� przed ratuszem. Delegat rz�du polskiego dr Boche�ski nie przemawia�" - odby�o si� to w Cieszynie ju� 10 sierpnia 1920 roku.

Teraz na maj (jaka� tam rocznica "powstania" polskiego - to za nasze! pini�dze takie warsiawscy �l�zacy - i nie tylko �ni - to za� nom tu chc�m przipomnie� "kto tu rz�dzi" - znalaz�ech w Dzienniku Zachodnim z 1-szego marca br. wypowied� pana J�zefa Musio�a tego autora co o s�dach powsta�czych i �l�zokach i jeszcze czym� takim piso�.

I chyba nic na to nie poradzymy, bo Pa�ac M�odzie�y w Katowicach i tak sie okozo�, �e to "Warsiawa" w Katowicach, my za to pono� m�my taki gmach �l�ski przi alejach - placu wolno�ci - w Krakowie. S�m pora razy �em tam by� na seansach w kinie "Wolno��" za studenckich czas�w. Dzisio nie wiym czy to jeszcze tak sie nazywo bo w Krakowie downoch nie by�.

Ale wr��my do Katowic i pana Musio�a z Warszawy.

M�m propozycjo: mo�e bych sie te� na co� przido�, bo miyszk�m w Jastrzymbiu jak miyszka�y Pana Ojce i braty, i m�m (mio�em) te� wsp�lnego znakomitego znajomego w Nowym Yorku kt�rymu po�wi�ci� Pan ca�y rozdzia� w swojij ksi��ce.

Po prostu, moga pom�c. Na przyk�ad: na studiach (technicznych) w Krakowie by� w tej samej grupce co Jo, te� Szeptycki (a prziznowo� sie po cichu do tamtego Sz. - taki by�y czasy) i ju� wtedy mi� flinta i te� czyrwono legitymacja PZPR - mo�e przez znajomo�� siod�by teraz na konia w Katowicach przed Pa�acym M�odzie�y? jak ni on to m�m inno propozycja - ale na razie j� zachow�m w tajemnicy.

Dali; mieli my tego wsp�lnego znajomego z Nowego Yorku - te� downego �hlonzoka - �wiy� Panie nad Jego dusz� - co sie nazywo� Frank Mocha, za dziecka Franciszek. Tylko tu mogymy mie� pewien k�opot bo z korespondencji kt�r� zachowa�em z Nim, co nieco inaczyj rysuje si� Jego pogl�d na sprawy Shlonska ni� by to wynika�o z pa�skich publikacji.

Sprawy Shlonska ten wielki dzia�acz polonijny w Stanach Zjednoczonych jak samo w sobie pisa�, autor publikacji i ksi��ek, a gdyby nie choroba, to mia� nawet zosta� ambasadorem Stan�w Zjednoczonych w Polsce - korespondowa� ze mn� do ostatnich dni �ycia. Pozwoli Pan, Panie Musio� �e troszeczk� zacytuj�:... "urodzi�em si� w roku 1921 (ko�o Raciborza), a co do m�odo�ci w Jastrz�biu ma Pon (to o mnie -EB) te� racj� by�a "radosna" a nawet wi�cej - raj na ziemi. Te m�ode lata opisa�em a� w trzech publikacjach. Opisa� je tak�e s�dzia dr J�zef Musio� w rozdziale "Spotkania" w ksi��ce Ludzie Tej Ziemi (�l�zacy) (wyda� j� MON)"... i dalej "Strasznie mnie zmartwi�a i OBURZY�A wiadomo�� o zburzeniu mojej starej szko�y, kt�r� te� przewidywa�em jako idealne muzeum - z tym pi�knym ogrodem w kt�rym zacny stary Pawelec dawa� mi i Anieli Gatnarczykowej lekcje niemieckiego przed wst�pieniem do gimnazjum. Czy� ci gorolle nic nie potrafi� uszanowa�? Napewno prezyd. Czy� by tak nie post�pi�... itd (30.VIII.1999) - tu kr�tkie wyja�nienie zabytkow� szko�e po generalnym remoncie (100 lat) "wyburzy�" prezyd. J. Ogieg�o i v-ce W. Frank przygotowuj�c teren pod stacj� benzynow� B.P. - Frank - tu nazwisko (pose�), przypadkowa zbitka s�owna. Szko�a w Jastrz�biu - Dolnym - styl pruski!

... W niedziel� w nocy 16 stycznia 2000! pisa� do mnie Frank Mocha w Nowym Yorku - cytuj�... " co do Traktatu (Dyktatu) Wersalskiego zgadzam si� z Panem, �e on by� niesprawiedliwy dla Niemiec, kt�rych wojska w czasie kapitulacji by�y i w Rosji i we Francji, ale tak si� niefortunnie sta�o dla dalszych stosunk�w polsko-niemieckich, ?e Polska by�a g��wnym jego benificjentem. te stosunki s� skomplikowane i tragiczne, trwaj� ju� 1000-lecie i mo�e jego koniec nareszcie je polubownie za�atwi. Mo�e w�a�nie Autonomia �l�ska (kt�ra tak Panu le�y na sercu) by�aby w stanie do tego doprowadzi� - i dalej - "Autonomia �l�ska jest ruchem kt�ry nie by� mi obcy ju� w latach mi�dzywojennych w Jastrz�biu, g��wnie z powodu traktowania �l�ska jako kolonii w kt�rej wszystkie kierownicze stanowiska zajmowali przybysze " z Polski". M�j Ojciec, zawiadowca (ale p.o.) by� wyj�tkiem bo by� fachowcem jakich Polska mia�o ma�o. Drugim wyj�tkiem by� kierownik szko�y, Pawelec, ale kr�tko, bo by� ju� stary... W gimnazjum w Rybniku nie by�o ani jednego profesora �l�ska, a w�r�d student�w ma�o, ale ci najlepsi. Ja m�wi�em po �l�sku i na�miewali si� ze mnie, "... ko�cz� cytowanie fragment�w d�ugiej korespondencji.

Wi�c Panie Musio�, �eby w miar� wiernie odtworzy� tamte wydarzenia nale�y znale�� jakigo �lepego Wawrzy�ca, Szeptyckigo jakby m�my trzeba te� kogo� za ksi�dza wikariusza generalnego Jana Kapic�, co powie Polok�m tak jak wtedy �eby chycili si� za robota i zaczyli dobrze gospodarzy� - mo�e s�m Arcybiskup od tych pomnik�w w Narodowej Katedrze? Do p�mocy idzie wzi��� te� re�ysera od familok�w co to zainterpretuje, a Pan Panie J�zefie wyci�gnie z sejfu s�dowego w Warszawie to dawno �l�sko Autonomia i n�m tu na �hlonsk prziwiezie jak wtedy. Francuzy sie domy�l�m same i jako fajno Statua Wolno�ci n�m na Annabergu postawi�m tak jak downi zrobiyli w Nowym Yorku dlo Amerykan�w. Bydymy se �yli jak Szkoci czy Katalo�czycy w Hiszpanii. Tela o �wiyntowaniu.

Od konkubinatu przy�dymy do separacji.

Trzeba to za�atwi� ta Autonomia cho�by my jeszcze na ta Unia Europejsko mieli dodatkowo pora lot poczeka� bo i tak w Warszawie nie wyrobi�m w czasie. W tej Polsce wschodniej co j� teraz spece od NATO nazywaj� WOODLAND to te kongresioki nadwi�lane i tak nie chc�m tej odmiany, oni to maj�m w genach jeszcze, i jakby im 5 sierpnia jeszcze w 1915 roku armie niemiecko-shlonsko-austriackie tych Ruskich nie wyci�li z BAPWABY i dali za Bug, a potym 5 listopada 1916 roku nie zrobili nowego Kr�lestwa Polskiego i razym za�piywali "Bo�e co� Polsk�" to Polacy ju� dzisio downo nie mieliby jynzyka w gymbie, a miyszkali by w kraju priwislanskim abo przi Uralu.

A teraz, zmiana przi stole - w�a�ciwie drobne uzupe�nienie.

1 lutego 2002 r. w Dzienniku Zachodnim wyczyto�em w Razem czy osobno? str. 14 w dyskusji redakcyjnej prof. Jacek W�dz (pochodz�cy z Ma�opolski) - rektor Uczelni Politycznej w Sosnowcu powiedzio�: - "Szans� jest decentralizacja o zmiennej geometrii, kt�r� zrealizowali Brytyjczycy.

... - Szkoci otrzymali nawet prawo bicia w�asnej monety, Walijczycy maj� tylko edukacj� i kultur�. U nas o takich rozwi�zaniach nikt nie chce s�ysze�". Dopisz� w rozumieniu tekstu - "u nas" - w Warszawie, Polsce - dla �l�ska, Pozna�skiego... Chce si� dopowiedzie� �e, prof., W�dz - to jest w�dz a nie kto� z towarzystwa Ersatz �lonzok�w w Katowicach abo Warszawie, mi�o�nik�w, ale shlonskich piniyndzy.

Wytyczne informowania - czyli monopol telewizyjny "warshawki"

Od pocz�tku marca 2002 "Warshawa", "obdarowa�a" Shlonsk i reszt� Polski wprowadzaj�c centraln� telewizj� jakby regionaln� TVP-3 likwiduj�c - redukuj�c t� namiastk� telewizji lokalnej kt�ra by�a, prawie do zera. Tak wi�c centralizm rozkwita - dyspozycje wydaje si� w Warshawie. Stwierdzam, kr�tko, Shlonsk potrzebuje w�asnej niezale�nej telewizji regionalnej i je�li ksi�dz Rydzyk ma - a ma swoje "Radio Maryja", to My Shlonzocy tym bardzi powinni my utworzy� swoja Telewizja Shlonsko "Anna" z antenami na G�rze �w. Anny a studiem w Gliwicach. Zanim SLD z Millerem zlikwiduje senat, to "nasi" senatorzy: Graczy�ski, Religa, Markowski, Wnuk - maj�m a i wiedz�m jak robi� kasa to my�la, �e z zapa�ym wezn�m sie do dzie�a. M�m ju� naprawda dobrych kandydat�w na dyrektor�w "Anny" - red. red. Czy�, Durczok - �adnych uzgodnie� niy m�m, i je�li nie wyra��m zgody - to przeprosz�m. te� gdyby tyn opolski Annaberg by� niedost�pny? to wiym �e u S�msiad�w s� te� "Annabergi" i przez satelita Astra to idzie tako Wolno Europa Shlonsko puszcza�. Styknie jak te senatory ruszom kasom i kom�rkami m�zgowymi, �apn�m za te �aptele - uaptele (telefony kom�rkowe) i sie roz dwa dogodaj�m - moga by� doradc�m - to wida�. Mo�e te� tako Telewizja Shlonsko "Anna" sz�oby zap�aci� z Brukseli jak jaki� Phahre. A niech ta Telewizjo "Anna" ca�ymi dniami pokazuje Shlonsk i Europa. Jak bydzie ju� po tym, referendum co premiery Miller z Kalinowskim maj�m w 2003 roku zrobi� i jakby by�o za ma�o za Europ�m to te� tako prosto kreska po 18 albo 19 po�edniku, abo kaj po�rodku idzie zrobi� - bydymy widzie� wiela to bydzie procynt "za" i "prociw", tak trocha jak w Ameryce miyndzy Stanami. Tak czy inaczyj to my�la, �e Francuzcy z Valerym Giscard d'Estaing- przewodnicz�cym Konwentu Unijnego podaruj�m n�m na ta okazja tako Autonomiczno Statua Wolno�ci na Annaberg, abo do Wroc�awia przywiez�m.

Wielkie spisowanie abo ma�y spisek

W Warszawie, po d�ugim odk�odaniu z powodu nas Shlonzok�w i Strasburga, by� mo�e? wymy�lili teraz taki drogi wielki spis. Na co sie to wszystko przido i jak to sie podo spisywanym, g�ownie idzie o natio - narodowo�� to socjolodzy wiedz�m najlepiej. Je�li jest jaki� mechaniczny wyrok Trybuna�u w Strasburgu - chocio� jest jeszcze mo�liwo�� odwo�ania do tak zwanej Wielkiej Izby w sk�adzie 17 s�dzi�w - dotyczy Narodowo�ci �l�skiej - w�a�ciwie Zwi�zku Ludno�ci Narodowo�ci �l�skiej. Najwiynkszo Izba to bydzie u Nas - ko�dy �l�nzok bydzie s�dzi�.

Mi sie zdaje �e, trzi razy ta�szo ankieta by�aby obiektywniejszo i gdyby j� po��czy� z referendum Unijnym to zosta�oby kawa� grosza w kasie. Ma�� jest te� prawdopodobne �eby narodowcy polscy zgodzili si� w telewizji przedstawi� programy wyja�niaj�ce jak okre�li� narodowo�� a nawet wyja�ni�, �e obywatelstwo nie jest r�wnoznaczne z narodowo�ci�!

Wi�c, z rocznym op�nieniem na 2002 rok mi�dzy 21 maj - 8 czerwca mo by� spis ludno�ci i wszystkigo co jeszcze shlonzok�m zosta�o. S�yszo�ech wersja tako, �e policz�m te� wszystkie dziurki od kluczy a klucze ka��m odda� do Warszawy, bydzie od tego podatek.

Na tej li�cie podobno na dw�ch ostatnich miejscach p�jdzie wpisa� narodowo�� (nie pomyli� z obywatelstwem polskim) i j�zyk, te� nie pomyli� godki slo�skij z dialektem czeskim, abo inkszym. Ale co sie tam do wpisa� to do ko�ca niewiadomo bo "�cieg�3y" trzimo "Warsiawka" - mo�e by� tak �e, napiszesz �l�nzok to bydzie z tego Polok, zatym trzeba bydzie napisa� mo�e Prusok, Niymiec, Czech, Rom (Cyg�n) abo "s�m nie wiym - djobo� siedzi w �cieg�ach i w Strasburgu? a nawet w nazwiskach jak, Tojfel, Boruta, Rokita, u Czech�w Faruga, Korfanty... A mo�e by tyn spis jeszcze od�o�y� o rok i zrobi� do kupy z tym referendum Unijnym a na Shlonsku i w Pozna�skim spyta� sie ludzi czy chc�m Autonomio dlo siebie;

Przed tym spisym i referendum to za� trzebaby wystawi� takie roczne Unijne posterunki cho�by w niykierych miastach na Shlonsku - jak przed Plabiscytem 20 marca 1921 roku. Hotele stoj�m puste od Cieszyna do Raciborza i dalij. Mo�e te elity shlonskie nabra�aby odwagi i sie pokoza�y, a teraz?

Kaj szuka� elity? np. w Cieszynie

Od czasu jak te ksi�dze Londzin i Brzuska z socjolist� (... z Krakowa), Regerym i genera�em Latinikiem urz�dzili rewolucjo w cieszy�skim i napadli na Dom Shlonski - maj 1920 - tyn dzisio najbardziej obdropany przi Wiyrchnim Rynku - to w Cieszynie sko�czy�a si� elita a urodzi�a sie Macierz Ziemi Cieszy�skiej, co z kasy co rok biere jaki� p� miliona z�otych, mo te� swoich sponsor�w i w polskim Senacie Wsp�lnota Polsko co to moo kasa. Pisa�a o tym Gazeta Wyborcza 9. III. 2001 r. Ta "macierz" zawsze mia�a sie dobrze i mo a w��cznia zawsze obr�cono na Czechy. Nie wiym kto i kiedy zrobi nad tym Cieszynem lutunek, a le�y mi na sercu bo tam zrobi�ech matura (techniczno) w 1958 roku. A muzeum cieszy�skie stoi nieczynne od blisko 50 lot - w pa�acu Larysza dwa pokolenia muzealnik�w posz�y ju� na "zas�u�one" emerytury. Ciekawe co tam i kiedy, bydzie do obejrzynio jeszcze - bo roz, chyba w 1956 roku toch je zwiedz� z co�k�m klas�m, ale, wtedy niy sz�o przej�� miyndzy tymi sto�ami, zastawionymi starym piniondzym, medalami, ksiyngami, zbrojami, flintami, klamotami itd., itp. Teraz to trocha idzie obejrze� u Macierzy w Domu Narodowym Polskim kaj s� gie�dy staroci. Mo�e ta Elita Cieszyna, chocio� postawia pytani - czy tako 2-3 osobowo elita by sie tam znaloz�a - mo jakie� opory moralno-psychiczne, czy jeszcze inne przed otwarciem tego Muzeum z pokazaniem listy ubytk�w za te zaleg�e lata.

Od plac�w Cieszyna te� - znamienne - wida�, a raczej nie wida� - tymu Cysarzowi J�zefowi II - kiery by� wielkim reformatorem, to coch o nim ju� piso� te� za� nowe miejsce znale�li - teraz ca�kim postawili do k�ta tego ogrodu Larysza - Demela z daleka od ludzi - dali biydaczyna stoi bez ber�a, co mu wyrwali z rynki. Stoi jak na jakij� golgocie, bo przed nim jeszcze dwa stoj�m po bokach a ob�m urwali g�owy - jak �otr�m. Jednym to zdaje sie by� �w. Florian, a drugi chyba �w. Antoni. Ale tego nie idzie rozpozna� bo ich obwinyli we folia zanim tyn fotos sz�o zrobi�. Tyn park-ogr�d L-D to nazywaj�m parkiym pokoju. Mo�e idzie o tyn Pok�j co te� 13 maja 1779 w Cieszynie tam podpisa�a cesarzowa Maria Teresa (Muter tego J�zefa) z kr�lem Prus, Fryderykiem II, i na pami�ntka tego zdarzynio - mo�e - byd�m w Cieszynie te g�owy wymiynia�: �w. Floriana na g�owa Fryderyka II (to p�jdzie g�adko, bo drugi �w. Florian stoi jeszcze na Rynku), ale gorzi z tym �w. Antonim, na Marie Terese?, ale, Polak potrafi! O tym Pokoju to tam te� nigdzie nie napisali. Ja, szuko�em te� dali tego pomnika - denkmalu Franza Schuberta co to z tak�m fajn�m Muz�m Terpsychor�m z cytr�m sto� downij przed Alumnatym (od 1901 roku) - teraz Policjanty to maj�m - ale po cichu �ech sie dowiedzio� �e, k�nsek popiersio jest ka� w tym niby muzeum a marmurowo Muza i jej cytra downo sie wymuzeowa�a. M�m pro�ba do tych �l�nsko - cieszy�skich policjant�w, zr�bcie z tym fantym co� i postowcie tego Schuberta na placu przed Tyjatrem. To wtedy Cieszyn bydzie mio� prawo robi� to Viva il canto - prawo moralne!

Jest te� jeszcze tyn najwa�niejszy Nepomuk cieszy�ski co sto� kiedy� - do 10 sierpnia 1920 roku - jak podzielili Cieszyn - przi najwa�niejszym mo�cie na Olzie przi Z�mku. Dzisio trzeba dobrze szuka� by go trefi� wmurowanego w �ciana ob��manego, odropanego. �odno parafio ani mieszczanin cieszy�ski nie chce sie do niego przizna�. Wsp�mnio� bych jeszcze o cysorzu Franciszku J�zefie ale wtedy Krakusy by mnie ofukny�y - co sie tyk�m jejich Kajzera. Do�� zatym o dynkmalach cieszy�skich - chocia� jest niedobrze, �e nima tam Demel�w, J. Ko�donia. Ach! Cieszyn nazywano downij Ma�ym Wiedniem - by� Dom Shlonski, Deutsches Haus, Dom polski i wszystko gra�o w Habsburgskij Unii Europejskiej. W Cieszynie jest te� downy piykny Tyjater na wz�r - wiadomo - Wiydnia, ale ni ma aktor�w bo piniondze id�m do "Macierzy". Taki aktor zawodowy - a jakby takich cho�by pora by�o to by zacz� my�le� i zaczy�a by sie rodzi� niebezpieczno elita w Cieszynie a to ju� gro�ne w mie�cie? Wola jednak Pszczyna, bo obejrze� Zamek - Muzeum Pszczy�skie to jest co�! Cieszynianie - Europejczycy odwiedzajcie Zamek - Muzeum w Pszczynie, dali idzie Willamowice, Halzn�w, Kamienica (to w Bielsku-Bia�ej) a na ko�cu dopiyro Cieszyn - te� ta strona czesko z Sask�m K�p� (Kymp�m) - co na niyj jest te� pora dynkmali - a by�o jeszcze wiyncyj. Ostatnie s�owa o Cieszynie.

Na tym g��wnym Rynku (ze �w. Florianem) najg�o�niejszy akcent to jest olbrzymi napis na kamienicy naprzeciw "Schroedera" - POWSZECHNA SPӣDZIELNIA SPO�YWC�W - a na granicy "mr�wki alkoholowe" i to jest to! chocio� nie wszystko w mie�cie Macierzy. Po ostatnich polskich restrykcjach granicznych to we spisie ludno�ci niewidomo czy nie napisz�m, �e s� np. Czechami abo Morawianami.

Szukomy Elit dali - ma�o rajza ku Zachodowi - Wodzis�aw �l.

Miasto ubogi w dynkmale i Historia - Ruscy spolili w ostatnio wojna. Jest jednak Nepomuk i to wielkigo artysty - majstra Johanna Melchiora Oesterreicha ale jak go w wojna z miasta wziyni i postawili na kiyrchofie to do teraz te "wodzis�awskie elity" nie chc�m go przeniyo� nazot, cho�by na rynek. Elity samorz�dowo - ko�cielne zleci�y natomiast konserwacja, i Nepomuk dosto� malowanie ter�m (smo��) po plecach reszta - szkoda s��w - na olejno.

U s�msiad�w w Bluszczowie za to te� piykny Nepomuk z �ebrokiym, wreszcie trocha odnowiony i zadbany i tu napisza, �e w tej sprawie to osobi�cie �ech szturcho� te w�adze gminne w Gorzycach. A takie Nepomuki to s� chyba jyno dwa - jednym w Raciborzu na placu D�ugosza i tyn drugi w Bluszczawie - warto je obejrze�. Nepomuki to jest te� k�nsek naszej Shlonskiej to�samo�ci. Jak spotyk�m taki dynkmal w Pradze czy kaj w Bawarii np. Wurzburgu - na mo�cie to czuje sie prawie tak jak w d�ma.

Foto I: Wodzis�aw �l. Rynek. Foto, V/2000 - EB

Dzisiaj - wr�cono do wie?y koocielnej z okresu przedwojennego. Natomiast w centrum nadal brak pomnika ow. Nepomuka - III/2002

Jastrz�bie (Zdr�j) na topie, Jastrz�bie sie zbroi!

W ostatnij dekadzie to miasto - razem ze sp�k� w�glow� - to po�ar�o chyba wiyncyj piyniyndzy jak kierekolwiek miasto w Polsce - opr�cz Warszawy. Tyn zlepek gmin - Borynia, Ruptawa i reszty przetrwo� na skutek zakulisowych dzia�a� pos�a Wojciecha Franka i sterowanego nim premiera Buzka. W. Frank w tym czasie v-ce prezydent Jastrz�bia, potym prawo r�ka prezydenta Janusza Ogieg�o. Przer�st centralizmu dot�d nieprze�amany k�adzie si� cieniem na organizacji formalnie ponad 100 tys. miasta. Fatalny uk�ad komunikacyjny. Ucieczka kolei (PKP) z miasta. Braki kanalizacji np. g��wna ulica 11 listopada. Brak centralnego placu - Rynku, likwidacja budynk�w o charakterze zabytkowym przy r�wnoczesnych nietrafionych inwestycjach w tym, w g�rnictwie. Jakie� IV - tej kategorii �cie�ki rowerowe fundowane przez pieni�dze Unijne. O�rodek zamiejscowy Uniwersytetu bez Biblioteki, brak Muzeum. Miasto powsta�o z po��czenia Uzdrowiska z s�siednimi wioskami w 1963 roku. Budowane na o�lep jedna po drugiej kopalnie - podobnie osiedla ludzkie. Powsta� tygiel ludzki, mi�dzyregionalny i z s�siednimi �orami prawdopodobny o�rodek zapalny z powodu olbrzymiego bezrobocia w liczbach bezwzgl�dnych, Dlatego te� ostatnie rz�dy w Warszawie mimo wszystko tak pchaj� do Unii Europejskiej. W pierwszej fali Wielkiej Emigracji mo�e to by� ju� dwa miliony lub wi�cej m�odych napieraj�cych g��wnie ku Po�udniu - Grecja, Italia, Francja, Hiszpania... W�gry... To mo�e uratowa� Jastrz�bie, �ory...

Nadwydobycie w�gla wymusi dalsze zamykanie kopaln. Oceniam, �e wydobycie 80 mln ton wcale nie b�dzie zbyt ma�e, a w dalszej przysz�o�ci przewiduj� dalszy jego spadek. Podobnie nale�y spodziewa� si� radykalnej obni�ki produkcji stali, tym bardziej, �e jest to stal nienajwy�szej jako�ci i w niewielkim stopniu przetworzenia. Wiadomo te�, �e zapotrzebowanie na armaty i nowe czo�gi, szyny, ci�kie wyroby g�rnicze raptownie zredukowane. Koks jest zb�dny, "Ksi�ycowe" zapotrzebowanie na ruski gaz r�wnie� pochodzi z tego okresu komunistyczno-solidarno�ciowego planowania. Niekt�rzy prominenci nadal tkwi� w tamtym �wiecie u�udy (senator J. Markowski - "�l�sk" luty 2002). To na marginesie Jastrz�bia. Forsowanie wydobycia w�gla przynosi coraz wi�cej wypadk�w - 10 zabitych na kopalni JasMOS (Jastrz�bie) - dyrektor K. Ogieg�o. Ostatnio NATO mo te� tu manewry i miyszk�my teraz w Treelandzie, i Jastrz�bie si� "zbroi" - miejscowa firma "Prymat" "kupi�a" od po�rednika z Warszawy, Owsiaka, helikopter ruski MI-2, blisko 100 tysi�cy z�otych (bo to nie chce lota�), mo�e na przisz�y rok bydzie jaki tank ruski (czo�g), a potym jeszcze do jaru wstawi sie ��d� podwodno. Ale Biblioteki to te studenty w tej filii jastrz�bskiej, Uniwersytetu �l. ni maj�m, a za 100 tys. z� to sz�oby ju� jaki� przyzwoity zbiorek zorganizowa� panie prezesie. (A ile w pa�skiej firmie zarabiaj� kobiety?) Wida� ni ma w�a�ciwej inspiracji w mie�cie - przypomna, od dw�ch kadencji prezydent Janusz Ogieg�o. Do niedawna wp�ywowy pose� Wojciech Frank (AWS) w zarz�dzie miasta, wcze�niej v-ce prezydent.

Kadencje, dwie po shyry lata a w�a�ciwie w wypadku pos�a (by�ego) Wojciecha Franka to trhi (3), bo ju� wcze�niej by� v-ce prezydentem Jastrz�bia, kiedy to funkcjo sprawowa� pan Czy� - wspomino� o nim tyn Frank ale Mochka z Nowego Yorku - to po jeszcze wcze�niejszym I-szym sekretarzu Malik'u, trafnie okre�li� przesz�o 100 lot tymek, Otto von Bismarck "Pozw�lmy Polok�m samym rz�dzi� "sami p�jd�m na dno", a "Dziadek Polok�w" - J�zef Pi�sudski powiedzia� po przewrocie majowym w r. 1926 "Polokom da� troch� demokracji.... to zaraz stworz� anarchi�". Tak to gospodarczo-finansowo-spo�ecznie, mniej wi�cej, wygl�ndo - jak sie te dwie wypowiedzi po��nczy. Stan pa�stwa (za sen. Jerzym Markowskim), zad�u�enie zagraniczne 64 miliardy dolar�w, dziura bud�etowa 20 miliard�w dolar�w i trzi miliony bezrobotnych ze wzrostem! Kadencja J. Ogiegty i W. Franka rozpoczyna wyburzenie zabytkowej szko�y i jakby ko�czy? niedawne wyburzenie (kontrowersyjne - delikatnie nazywaj�c) 74 metrowej wysoko�ci obiektu tzw. skipu kop. Moszczenica. By�y chyba szybkie pieni�dze do skasowania jeszcze w bud�ecie 2001. Teraz - by� mo�e - czeka to samo ogromny niewyko�czony gmach Szpitala Porodowego, chocio� tamte pieniondze przeznaczone na wyburzenie skipu mo�na by�o przeznaczy� na adaptacjo niepotrzebnego Szpitala na S�d Rejonowy. Czy� wi�c Bismarck niy mio� racji? Podobnie by�o z kop. Kaczyce - gdzie kilkaset metr�w - lin szybowych wrzucono po prostu, do zasypywanego szybu - nie kwestionuja konieczno�ci likwidacji kopalni, ale z Czechami do jakiego� konsensensu trzeba by�o doj��! W czasie "powsta�" powsta�y te� i pyntle drogowe w Jastrz�biu - kt�re jako� do dzisiaj s� dla w�adzy miasta nie do usuni�cia, przyk�ady pyntla ulicy Ranoszka (nazwisko r�wnie� doskonale znane panu dr. Musio�owi) obok downej cegielni, czy pyntla na ulicy 11 Listopada obok kajsjopeji. Tak "Buduje sie" stan pa�stwa, tak pada Shlonsk. Uwagi powy�sze to zaledwie mikrofakty, kt�re mo�naby rozwija� w pot�ne rozprawy naukowe i wyci�ga�, wycionga� wnioski i podejmowa� kroki reanimacyjne przygotowuj�ce obudowa. I jeszcze do wszystkich pan�w Prezydent�w na Shlonsku - trzeba Shlonskiym �y� a nie jyno nastawi� gymby do fotos�w a portfele do wyp�at. Naliczo�ech np., �e w lokalnym tygodniku "Jastrz�b" za rok 2001 to b�l tam kto� prawie 50 razy. �eby jednak zrobi� przijemno�� szerszemu gromu Prominent�w polskich to zamieszcz�m ni�ej taki fotos z okazji 35-lecia miasta Jastrz�bie. Zabrak�o jyno znanego Krystiana Lupy (teraz w Krakowie) i ksi�dza red. naczeln. Go�cia Niedzielnego Tkocza (z Katowic) dlaczego nie zaprosi� pan Ogieg�o? A teraz aktualne pytanie do pana prezyd. Ogie�o - nie moga si� zgodzi�, dlaczego Pan wy�onczo Jastrz�bie-Zdr�j z tworzonego Zwi�zku Powiat�w po�udniowo-zachodniego, woj. �l�skiego (Rybnik - Racib�rz, Wodzis�aw, �ory). Chyba, �e Pan chce tak jak kardyna� Glemp przi��nczy� nas do Krakowa? To przekonuje ostatecznie do podzielenia tego molocha Jastrz�bia Zdroju na gminy z kierych powsto� - tak jak to si� sta�o z Wodzis�awem �l. czy Rybnikiem. O przynale�no�ci decyduje po�o�enie a nie jakie� "widzi mi sie".

Foto II: Z okazji 35-lecia Jastrz�bia Zdroju. Spotkanie Prominent�w 20.VI.1998.
Panowie: m.i. Marian, Wojciech, Janusz, J�zef...

Foto III: Kopalnia "Moszczenica - JasMos - niedoko�czony SKIP - fotos I/98 - EB
Wyburzono na prze�omie 2001/2002 nie daj�c szansy na inne wykorzystanie

Foto IV: Jastrzebie Zdr�j. Niedokonczony, a dzisiaj nie potrzebny Szpital Ginekologiczno-Po�o�niczy w oczekiwaniu na wyburzenie? - fotos I/1998 - EB

 

Skoki na Shlonskie piniondze, na Skarb Shlonski

Skarb Shlonski by� za Autonomii i trza do niygo wr�ci�. Tymczasem jest bitwa Warshawsko o �l�sko Kasa Chorych o Unijne piniondze dlo rolnik�w i rolnictwa itd. Warshawa ustawio tyn Nowy �lonsk z Cz�stochow�, Cieszynem. �ywcem, Raciborzem i ca�� reszt� dopiyro na 14 miejscu na 16 wojew�dztw, i chce da� jyno 3% z tej puli, Jest to zwyczajnie skandal. Czy tam Bruksela nie wie co to jest �l�sk? Za� dop�aty rolnikom - dop�aty Francja mo�e da� w naturze - �wie�e wino, do uzupe�ninio polskiego "Arizona", wdowcy Holenderscy za� niech przepisuj� swoje emerytury na wdowy polskie, Italioki...

Napadem stulecia to za� jest post�powanie Monopolisty co sie nazywo G�rno�l�ski zak�ad Elektroenergetyczny S.A., 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2

wyja�ni� tu trzeba, �e bodaj�e za tym S.A. kryje si� te� pa�stwo szwedzkie, kt�re ma chyba ponad po�ow� udzia��w. Shlonzok�m ko�e sie za tym opr�cz utrzymywania armi urz�dniczej G.Z.E. utrzymywa� jeszcze Dw�r Kr�lewski w Szkokholmie a prawdopodobnie ju� nawet kupowa� Gripeny. Szwedy z tymi Polokami z Gliwic to s� gorsze od tych Rus�w co za sama "gotowo��" do pobierania pr�du ka��m wiyncyj p�aci� ni� Ruskie, za gaz co Polocy sami zakontraktowali. Pr�d elektryczny na �l�sku to mo by� luksus, a �ar�wki, telewizory to ju� ostatnio papiyrowo pod��czyli na trzi fazy jak jako krajzega. Najpierw zalecali pod��czenie sieci tr�jfazowych - bo r�wne obci��enie faz w elektrowniach teraz kombinuj� w papiyrach cenami. Istny terror energetyczny. W Gazecie Wyborczej 9/10 marca czyt�m: odci�li pr�d bez uprzedzenia - �ukasz Zimoch z GZE - rzecznik "ka�dy klient, kt�ry zalega ponad tydzie� z op�atami, mo�e si� spodziewa� odci�cia pr�du". To jest naprawd� TERROR GZE - zapomnienie, choroba, wyjazd zagraniczny, To ju� nie zwyczaje cywilizowanej Europy tylko ze �rodka Afryki - kr�lestwo Bokasy. Nie wiem czy we Szwecji nie brakuje pieni�dzy na nowe nagrody Nobla bo o jednofazowych generatorach �ech nic nie s�yszo�, ale s�ysza o odprawach po sto do dwiesta tysi�cy z�otych w GZE, te� o super luksusowych autach s�u�bowych. Nie wiem te� �eby �l�sk le�o� na ko�cu �wiata i na przesy� potrzebowo� jaki� satelit�w.

Mo�e tyn pr�d z elektrowni Rybnik faktycznie najpierw wiez�m wozym na Dw�r kr�lewski we Sztokholmie a potym promym przez Szczecin do Shlonska. Prawdziwe rozwi�zanie godne NOBLA. Jo ju� te� z mojij emerytury musio� na razie shtyry st�wy da� na ta szwedzko-gliwicko sp�ka. My�la, �e jak nas chocio� wezw�m do tej Europy to Szwedy zaczn�m n�m dop�aca� na Shlonsku, ale do ca�ego �ycia i ta emerytura mi 100% d�wign�m, bo Miller ani my�li.

Teroz to wygl�ndo na to, �e Shlonskie gminy op�acaj�m zbrojenia Polski we szwedzkie Gripeny. Takie gminy jak God�w, Gorzyce, Lubomio ko�do kupuje z pr�dem, Gripeny. A kaj byd�m lotniska?, Chyba, �e to pionowo startuje? Jyny po co n�m na Shlonsku wog�le NATO kiedy prezydent Putin wcale nie nalatuje ju� teraz swoimi Migami na Europa - jak Polska chce, to niech kupuje za swoi pini�ndze, my jeste�my przyja�ni do NATO ale n�m tu na Shlonsku potrzeba najpiyrw odbudowy jeszcze po tych downych wojnach szwedzkich i ruskich. Takiemu �ukaszowi Zimnochowi - rzecznikowi prasowemu GZE SA w Gliwicach z ironicznym u�miechem na gymbie (Dz. Z. 23 stycznia 2002) z p�ac� rz�du 4000 z�/mc - 29.st. 2002 to chci�bym zwr�ci� uwaga �e �l�ska lista p�ac zaczyno sie jednak do 400 z�/mc! Je�li si� mo wog�le robota! Czy indywidualni odbiorcy maj�m sp�aci� d�ugi Huty Batory i reszty tzw. przemys�u? albo na odprawy i limuzyny? Czy Liczniki 3 fazowe z udzia�em pr�du 3 fazowego w granicy 2-4% a reszta 1 fazowy - bo to u was w GZE tworzycie tyn og�lnokrajowy bajzel - tak jak by instalacje elektryczne z dnia na dziy� sz�o zmynia�. Jeszcze roz pyt�m - pr�d na Shlonsku to jest luksus darowany N�m przez Polok�w (i Szwed�w)? Kaj my �yjemy, w kierym wieku??

Jak to pisza to mi sie a� rynce trzyns�m bo za� musza do Kr�la do 15 marca zanie�� prawie 60,00 z�otych to samo a nawet wi�cej wszystkie s�msiady po wsiach. Trza chyba tyn Shlonsk przirowna� do Czech bo tam i woda i pr�d i luft maj�m lepsze a ta�sze.

Teraz napisza jeszcze o kolejnej "reformie" - manipulacji rz�dowej.

6 marca 2002 roku opublikowa�y ministry w Warshawie kolejne przepisy zaporowe dlo importu u�ywanych aut z Europy (Zachodniej) - uzasadniaj�c kr�tko, �e podobno ludzie prziwo�� z�om samochodwy. Jest to uzasadnienie na tyle pokr�tne, �e prawie cz�owieka biere na wymio...

Sprawa ma charakter dyskryminacji, nier�wnego traktowania znacznej grupy Polak�w - nie tylko Shlonzok�w. Po piyrsze - nie sta� przeci�tnego Poloka na kupowanie nowych aut produkowanych w Polsce, kt�rych koszt jest wyg�rowany. To samo dotyczy oficjalnie sprowadzanych aut.

Po drugie, wi�kszo�� produkcji samochod�w ostatnich lat w Polsce mo�na bez przesady nazwa� bublami - w pierwszym rz�dzie s� to najliczniejsze na drogach Fiaty 126 p, kt�re nie spe�niaj� podstawowych warunk�w wygody a szczeg�lnie tzw. bezpiecze�stwa biernego. Zatem tego auta w�a�ciwie nie spotyka si� w Niemczech i gdzie indziej. Winny one w pierwszej kolejno�ci znikn�� z polskich ulic dla dobra - bezpiecze�stwa i �ycia - Polak�w a wprowadzone przepisy zaporowe nie pozwol�m na szybk� wymian� tych bubli oboj�tnie w jakim s� wieku, 2-ch czy nawet kilkunastu lat i to jest skandal cokolwiek uczone g�owy w Warshawie b�d� przekazywa�. W niewiele mniejszym stopniu dotyczy to r�wnie� innych nawet nowych pojazd�w z "...czento" i samochod�w innych marek lecz podstarza�ych wiekiem, ponad oko�o 10 lat. Powtarzam, Bezpiecze�stwo BIERNE Maluch�w 126 p jest fatalne - co to oznacza napisz� mo�e innym razem. Ile �mierci te samochody przynios�y ich pasa�erom! Czy kto� to w Polsce pr�bowa� zliczy� - my�l�, �e nie, bo producent musia�by zmieni� radykalnie profil produkcji.

Wprowadzona aktualnie ZAPORA importowa winna by� usuni�ta a przynajmniej radykalnie zmieniona i trzeba POZWOLI� producentom BUBLI w nieopodatkowanych strefach ekonomicznych po prostu ZBANKRUTOWA� - TEGO chc� zreszt� przepisy UNII Europejskiej a wymaga od nas zdrowa logika, chyba, �e W�adza w warszawie nie szanuje w�asnego narodu i jest jej oboj�tne ile �mierci zafunduj� jeszcze "Maluchy". Pytajcie o Bezpieczestwo Bierne - Pasywne, swojego pojazdu u fachowc�w. Nale�y wierzy�, �e ka�dy (prawie) spokojnie sprowadzony samoch�d z Zachodu jest znacznie w lepszym stanie technicznym ni� r�wnolatek je�d��cy po Polsce! Oczywi�cie raptowne sprowadzanie aut gdy politycy majstruj�m przy akcyzie nie przynosi dobrych rezultat�w wi�c i ostatnie tygodnie mog�y przyczyni� si� - zupe�nie niepotrzebnie - do sprowadzenia i gorszych sztuk, chocia� wyposa�enie dodatkowe w tym dotycz�ce bezpiecze�stwa jazdy jest z regu�y o wiele bogatsze.

Krajowi wytw�rcy za wyposa�enie dodatkowe ka�� sobie szczeg�lnie dobrze p�aci� - chocia� na zachodzie cz�sto jest to ju� STANDARD - NORMA! Rz�d polski stawia tu wysok� akcyz� natomiast - co znamienne - nie zgadza si� na podniesienie akcyzy na papierosy - do norm europejskich. Jest to jakie� szczeg�lne widzenie zdrowia i �ycia obywatela w Polsce - generowanie ob��dnych postaw �ycia spo�ecznego.

Wytyczne stawiane UNII Europejskiej (przez Polak�w)

W pe�nej sprzeczno�ci interes�w, Unii Europejskiej, kandydat: Polska, pr�buje ju� stawia� ��dania - by� licz�cym si� cz�onkiem, stawia� siebie w roli adwokata i opiekuna wschodnich s�siad�w w Unii Europejskiej i NATO; sta� obok Niemiec i Francji? Czy obok Niemiec bez Francji? lub obok Francji, z Niemcami na boku. A co z Wielk� Brytani�, Hiszpani�, Itali�?? Pytania, pytania.

Polska ze swoimi tradycjami "powsta�czymi" ju� organizuje skok na kas� i w�adz� w Unii - przyk�ad spotkania 8 marca w Warszawie, Polska- Czechy, W�gry, S�owenia, Estonia, Cypr. Grupa z Warszawy chce np. zwi�kszenie sumy Euro przewidzianej w propozycji Komisji Europejskiej na rozszerzenie Unii. Tylko tu na miejscu w Polsce, na Shlonsku dzia�a� w�asnych - uk�adu w�asnego nie wida�. Trwa robienie piany europejskiej.

Rozpowszechnia si� populistyczne ��dania, stawia w roli m�czennika a nie beneficjenta Ja�ty. Obawiam si�, �e ta piana oddala od Warszawy rok 2004. My�l� nawet, �e Uni� Europejsk� sta� zaledwie na przyjmowanie w swoje grono grup ludzkich w liczbie oko�o 10 milion�w co 2-3 lata, by nie rozwali� tego, co i tak nie najlepiej wsp�gra politycznie, a finanse podobnie.

Nie wida� oznak normalizacji stosunk�w historyczno-kulturalnych. Wprawdzie wzorem moskiewskim zaczyna si� obca�owywanie prezydent�w Niemiec i Polski (Rau - Kwa�niewski) marzec 2002 Berlin, ale np. Biblioteka Pruska jak utkn�a u Jagiellon�w w Krakowie, tak trwa u profesury. Ca�y dorobek shlonski nadal bezceremonialnie przehandlowywany na gie�dach i aukcjach - przyk�ad najnowszy przedstawia Gazeta Wyborcza z 9 - 10 marca, 2002 - Bezcenna "Ksi�ga praw miejskich G�ubczyc" w r�kach najbogatszej Polki (Barbara Piasecka-Johnson) - zamiast na Shlonsku w G�ubczycach (Opole - Wroc�aw). Czy tylko ona?, gdy wiadomo �e, Muzeum Narodowe w Warszawie przepe�nione zbiorami Shlonskimi tam traktowanymi jak �upy wojenne. By� mo�e gdyby Uniwersytet Jagiello�ski przemianowa� na Akademi� Krakowsk� im. kr�lowej Jadwigi a pomnik Mickiewicza na rynku zast�pi� pomnikiem wielkiego rodzimego artysty (Wikinga?) St. Wyspia�skiego to nast�pne pokolenie Krakus�w mentalnie zbli�y�oby si� do Europy. S�m Franz Joseph i Szwejk to jest jeszcze jak wida� za ma�o.

Nie s�ysza�em nigdy by "Przyjaciele" Shlonska upomnieli si� kiedykolwiek o zwrot naszych - shlonskich zabytk�w kultury, natomiast ch�tnie demonstruj� lojalno�� Warshawie przez inspirowanie �wiyntowania polskich powsta� na Shlonsku. Wydaje si� nawet �e ju� sama Warshawa ma dosy� przypominania po kolei wszystkich przegranych zryw�w powsta�czo-rewolucyjnych gdzie po ka�dym by�o zawsze gorzej, chyba, �e znalaz� si� zagraniczny sponsor wojskowy.

Mo�e tym mniej zorientowanym Internautom wska�e kilka. Mi�o�nicy �wiyntowania mog�m te� rozszerzy� sw�j kalyndorz imprez. Niestety nie zrobi� tego np. Kierownik tzw. Pracowni �l�skiej w Bibliotece �l�skiej w Katowicach, czy jej dyrektor, czy w Towarzystwie Literat�w (G�rno�l�skim) - Opolskim, itd. - dlaczego "Mi�o�nicy" nie tworz� Muzeum Powsta� Polak�w?

Spr�buj� kilka wyliczy�: powstanie polskie w Krakowie w 1312, potym w Gda�sku 1526 roku - potym dwa razy w Moskwie miyndzy 1605 i 1612 kaj Polocy dwa razy koronowali swoich car�w samozwa�c�w. Potym regularnie napady kr�lewskich "lisowczyk�w" np. W 1620 na Strumie� i Skocz�w i zrabowanie oko�o 50 dwor�w, powstanie polskie w Toruniu w 1724, potym powstania w 1830 i 1863. Te niewdzi�czne Ruskie to tam te� w �awrze w Zagorsku napisa�y: Trzy plagi; Tytus,Tatarzy i Polacy. Powstanie w pozna�skiem zako�czone wymuszonym na Niemcach przez Francuz�w rozejmem w Trewirze 16 luty 1919. Potym rewolucja w cieszynskiem, napad na Dom Ol�nski w Cieszynie - maj 1920 - ksie?a Londzin, Brzuska, socjalista Reger, genera3 Latnik, sierpien 1920 "powstanie" w Katowicach - polski terrorysta ginekolog A. Mielecki z Kalisza strzela z okna swego mieszkania do pokojowej manifestacji Shlonzok�w w Katowicach - pocz1tek tzw. II powstania tragedii Shlonska. Maj 1921 - III "powstania" polskie na Shlonsku z udzia�em wojsk Hallera - jak uprzednio - z wymuszonym rozejmem podobnie jak w poznanskim.

Dalsze: I i II powstanie warszawskie (w Getcie 1943 i 1944 AK), powstanie poznanskie 1956, w 1981 w kop. Wujek w Katowicach. Jedyne to z 1943 oraz 1956 i 1981, gdzie re?im w3adzy wymusza3 samoobrone trzeba przypominaa dlo pamiynci! "Idzie" za to owiyntowaa wjazd do Kijowa w 1920 Rydza-�mig�ego?

Odwr��my jednak sytuacje. Czy zatem Polacy zapomn�m o powstaniach, zamachach stanu - stanie wojennym, centrali�mie, marzeniach wielko mocarstwowych - przewodzeniu grupom pa�stw w Europie, czy nawet powstaniu antyunijnemu. Jakie osi�gni�cia gospodarcze mia�yby to uzasadnia�, jakie potrzeby cywilizacyjne? Czy Europa sygnalizuje takie zapotrzebowanie? Jestem przekonany jednak �e, Shlonska nie nale�y w to miesza�:

Shlonzocy nie przegrali jakby tego chcia�a "Gazeta Wyborcza" 21 grudnia 2001 roku po wyroku (pierwszym) w Strasburgu, na �yczenie polskiej w�adzy.

Jest jeszcze wprawdzie tzw. Wielka Izba Trybuna�u z 17-toma s�dziami, ale ostatecznie s�dziami jeste�my My Shlonzocy tu na Shlonsku i ka�da deklaracja w spisie powszechnym chocia� przygotowanym instrumentalnie, ka�de deklaracje sk�adane przy innych okazjach

Owiadczya byd�m za nami. Shlonzocy nie przegrali - to przegrywa Europa!

Marzec 2002

Ewald Bienia


 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]