Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Polacy po przewrocie w 1989 przestawili swoje zapatrywania na histori� swego kraju. Dotyczy to i Sl�ska. Odzywaj� si� politycy, dziennikarze, wszyscy, kt�rym co� le�y na sercu.
I heraldycy nale�� do nich. To i ja dorzuc� swoje 5 groszy jako, �e jestem cz�onkiem ko�a genealogicznego w Duesseldorfie z praktyk� w poszukiwaniach nad J. von Eichendorff, czy �l�skich miast, albo mojej rodziny - drzewo genealogiczne ze 120 osobami w 8 generacjach!


SILESIA - stara nazwa Sl�ska od 2000 lat w Europie

Odzywaj� si� dziennikarze z propozycjami konkurs�w symboli, herb�w swoich miast czy wojew�dztw. S� takie propozycje cz�sto sterowane odg�rnie, by by� to prosty znak. To jest oczywiste. Ale, nie wszystko kojarzy sie w tych miastach z np. tylko „or�em”, kt�rego przed Piastami mieli szybciej od nas Brandenburczycy.

Prostota herbu spe�nia�a wa�n� rol� na polu bitwy w X - XIII wieku, gdzie lud wiejski zgarni�ty to bitwy „nie by� pisatyj i nie czytatyj” - tak, taki te� by� ich j�zyk - s�owia�ski, czyli prawie ruski ( jak to pisa�em w „Alfonsie Wieczorku”, gdzie s�owo polskiego wodza „�okietek” pisa�o si� z czterema (4) mi�kkimi ruskimi znakami). Ten lud musia� szybko zidentyfikowa� swego wodza i jego wojsko w g�szczu bitewnym - po herbie na chor�gwii. Czyli prostota identydikacji, ale dzisiaj - ka�dy potrafi czyta� - i rozumowa�. Dzisiejsza symbolika ma by� prosta i przejrzysta. Ale - musi oddawa� ducha miejsca i czasu przebytego - innego dla r�nych miast! Symboli nie powinno si� powiela� jak na kserografie, zmieniaj�c tylko w skrzydle or�a ilo�� i kierunek pi�r - piastowskiego oczywi�cie. Symbol ma odda� rzecz charakterystyczn� z historii i wydarze� danego regionu, w prawdzie historycznej, tym samym identyfikuj�c si� jednoznacznie. Oczywi�cie, je�eli kto� liczy histori� miast �l�skich od roku tylko 1922, czyli po powstaniach - bo teraz jest Polska, nic wi�cej, to w tej nacjonalistycznej polskiej przywarze nigdzie w Europie daleko nie zajdziemy!

Ten kto minimalizuje znaczenie swego regionu -

DOMOWINY albo dla nowych tu mieszka�c�w z tutejszej dla nich MA�EJ OJCZYZNY, ten po prostu manipuluje na sw�j pasuj�cy spos�b, tworz�c niebezpieczne „nowotwory”! Niestety, obecna kraina �l�ska ma bardziej charakter ma�ej ojczyzny (dla przybyszy) ni� domowiny dla tu urodzonych, dlatego te� ci pierwsi narzucaj�: polityk�, kultur�, now� tradycj� a tym samym nowe nam niezrozumia�e symbole.

Wielk� odwag� mieli radni, szczeg�lnie profesorowie uczelni wroc�awskich, przywracaj�c stary historyczny herb Wratislavii. Ci z „ma�ej ojczyzny” chcieli prastary historyczny symbol.

W Katowicach postarano si� o nowy symbol „Katowickiego” - czytaj „stworu Sl�skiego” w postaci czterech liter S, sp�aszczonych i pochy�ych robi�c wra�enie geometrycznego rombu, w kolorach ubarwione. Tak „swatowie” zlepku ca�ego wojew�dztwa na czele z tw�rc� tego symbolu, artyst� z Akademii Sztuk Pi�knych z Krakowa, filia Katowice - prof. Micha� Kli� pr�buj� o�eni� wszyskich w prostym przejrzystym, wymownym symbolu. Artysta zabiera si� do „roboty” - interpretacji �l�sko�ci w Katowickim. Jakby�my byli dalej „nieczytatyj i nie pisatyj”. Od do�u w kolorach kolejno: czarne S to ten g��wny czarny Sl�sk, b��kitna litera S to o�enienie z pobo�n� Jasn� G�r� - Cz�stochow�, zielona litera S to pr�ba po��czenia Beskid�w z cz�ci� Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej przy D�browie G�rniczej i litera ��ta S u g�ry p�asko le��c� na poprzednich - to pono� kolor Piast�w, a mo�e w o�enku ze z�ot�, czyli bogat� w „do�wiadczenia” kadr� kierownicz� dla Sl�zak�w z Sosnowca. Przepraszam, ale interpretacji mo�e by� wiele - mo�e to i dobrze. Bo i tu nasuwa si� interpretacja 4-ch narod�w, 4 -ch j�zyk�w i 4-ch kultur. Czarna to �l�ska bra�, niebieska to czeska kultura, z Prag�, stolic� - 500 lat, zielona to polska nadzieja, bo zawsze w niej �yj�, i ��ta to austriacko-niemiecka historia na Sl�sku chyba 400 lat. St�d Slezsko - czeski, Schlesien - niemiecki i Sl�sk - polski. Kto� inny oczywi�cie mo�e mie� jeszcze inne skojarzenia do tego symbolu.

Ta czarna, pierwsza litera jest najstarsz� - to ta „Silesia” nadana krainie las�w i w�d, o bli�ej nie zidentyfikowanych mieszankach ma�ej ilo�ci ludno�ci, o indo-germa�skiej mowie - nadanej przez Rzymian Piliniusza i Tacjiusza w I i II wieku naszej ery. I Grecy my�leli tak samo o tej krainie w tym czasie.

SILESIA - patrz obraz symbolu, jest najstarszym, odpowiednim (bez k��tni aspirant�w), niezale�nym s�owem w tej symbolice.

Z liter� S tych czterech r�nych „Sl�sk�w” w kolorze ��tym, jak bogactwo tej ziemi, w formie co dopiero wytopionego k�siska stalowego z wielkiego pieca hutniczego, pierwszego na kontynencie europejskim - najwi�ksza chluba Sl�ska w �wiecie - Sl�sk jako identyfikacja pr�nej gospodarki w Europie.

Rzucaj�cym si� kolorem t�a dla litery S jest kolor niebieski. Heraldycznie pasuje do barw �l�skich ksi���t polskich, czy kniazi�w czeskich rodem z Cieszyna z XIII - XIV wieku.

Grube wybrzuszenie dolnej cz�ci litery S to dobra baza �l�ska - cecha jej mieszka�c�w, czyli wiara i rozwijaj�ca si� w historii gospodarno�� w miar� rozkwitu tu przemys�u. Tu pozwoli�em sobie na

symbole piastowskie - krzy� na ksi�ycu, jako symbol wieloletniej przynale�no�ci Sl�ska do tzw. „Abendland-u” - krainy zachodz�cego s�o�ca, czyli Europy. W przeciwie�stwie, gdzie s�o�ce wschodzi�o by�y Indie czy kraje arabskie („Morgenland”).S� to poj�cia oficjalnie ju� nie u�ywane, ale ch�tnie wspominane przez historyk�w. To mo�na podkre�li�, gdy� abendland uto�samia si� z Europ�, do kt�rej dzisiaj tak si� chcemy zbli�y�. Polska jako dawne mocarstwo waha�a si� czy do abend- czy do morgenlandu by�oby lepiej - jej zachcianki na Wsch�d a� prawie po Morze Czarne - to czasy polskiej �wietno�ci - ca�kiem odmienne od �l�skich. Tu widzimy gospodark� od Sredniowiecza z bujnym rozwojem w XVIII-XIX wieku za panowania tych, kt�rym zale�a�o na bogatym Sk�sku. St�d dwa czarne krzy�uj�ce sie m�otki g�rnicze. W tym czasie, w 1865 roku Katowice sta�y si� oficjalnie stolic� G�rnego Sl�ska - z jego przemys�em, gdzie ci�ar gatunkowy spoczywa� na Katowicach i otoczeniu! St�d te� ten symbol m�otk�w. Symbolu tego nie chcia� g��wnie jeden z cz�onk�w Sejmiku Katowickiego, teraz Sejmu. Uwa�am, �e oznaczaj� one nie tylko g�rnictwo, ale ca�y przemys� i gospodark� tej krainy, z czego g��wnie Sl�sk jest znany w �wiecie.Wi�c zn�w chciano pomniejsza� wa�no�� Sl�ska. Herbem Katowic by� i jest

m�ot Ro�dzienia z Szopienic, tzn. uderzaj�cy m�ot hutniczy poruszany w rytm obracanego ko�a z�batego, czy to nap�dem wodnym, czy p�niej silnikami elektrycznymi.W obecnych czasach, gdy tego typu przemys� nie jest dominuj�cym, symbol ten sta� si� ma�o popularny, ale... Gdy zast�pimy m�ot nowoczesnym przemys�em - komputeryzacj�, telekomunikacj�, w komunikacji satelitarnej z internetem, szybkiego przep�ywu informacji - przychodzi nam na my�l symbol strza�ki osadzonej na osi. W kolorze bia�ym, jak krzy� i ksi�yc - �wiat�o Stw�rcy w wieczno�ci. Do tego, zast�pimy stalowe ko�o z�bate w obracaj�ce si�:

gwiazdy europejskie EU, by zn�w sta� si� Sl�sk silny, bo tylko z tej strony korzysta� jak to wida� ze wsp�lnej historii. I to jest prawd�. „Obracaj�ce” si� gwiazdy EU daj� impuls, takt Silesii, pomagaj� Sl�skowi. Dzi�ki temu te� Sl�sk b�dzie pomaga�, jak to robi� zawsze w wielu wiekach - Europie. Te dwie gwiazdy, spadaj�ce z co dopiero wytopionego k�siska litery S, jest oznajmieniem, �e Sl�sk te� pomo�e Europie - jako sprz�enie zwrotne z otrzymanych impuls�w - w optymi�mie r�wnopartnerstwa europejskiego. Tak z litery S opr�cz 2 gwiazd krystalizuje si� u g�ry wyraz SILESIA - ukoronowanie dorobku ca�ej ludno�ci z tej krainy, ludzi krystalizowanych w pocie czo�a w pracy i w wierno�ci.

S�owo Silesia rozwi�zuje dziwn� nazw� „Sl�sk” (dla cz�ci tylko: G�rnego i ca�ego Sl�ska). Je�eli kto� chcia�by na si�� powiedzie�, �e Cz�stochowa te� tu ma swoje miejsce, tak ma, w�a�nie ze swoim atrybutem pobo�no�ci - z krzy�em. A historycy przytakn�, �e z Jasn� G�r� zwi�zany jest te� Sl�sk, kt�rego klasztor postawi� w obronie przed wrogami sam ksi��e Opolski, kt�ry� z Henryk�w. Krzy� ten symbolizuje r�wnie� liczne ko�cio�y i ko�ci�ki drewniane, kt�rych si� mo�na doliczy� do ponad 140 na G.Sl�sku, jako dow�d wierno�ci tej historycznej prawdy. A Bielsko i Zywiec r�wnie� z ca�ymi Beskidami, z Ustroniem, Skoczowem i Cieszynem to ogromny potencja� gospodarczy z wielowiekow� tradycj� wielu ku�ni, browar�w i tkactwa. Jest to tradycja �l�ska za czas�w tolerancyjnych Austriak�w, u Habsburg�w w Zywcu, czy tzw. „Cesarok�w” ze Skoczowa, Ustronia, Bystrej i Strumienia.

Obraz symbolu Silesii nie ulegnie nawet zmianie, gdyby kiedy� komu� zn�w chcia�o po��czy� si� z Opolem. Z tym zielonym, te� z �wi�t� g�r�, te� z histori� od Piast�w: Maj� oni wsp�l� histori�, kultur�, kiedy� identyczny dialekt (gwar�). Jedynie dzisiaj zwani przez siebie samych dziwnym mianem Opolszczyzna, jakby nie mieli tej swej histori i jednej wiekowej wsp�lnoty. Nazwa ta jednak wywodzi si� st�d, �e dwie spo�eczno�ci opolskie tzn. ludno�ci z miast czyli g��wnie z Kres�w Wschodnich, teraz si� aktywizuj�cych (hadziaje), i miejscowi od wiek�w z tendencja pro niemieck�, dzi� wszyscy dwuj�zyczni i o prawie dw�ch paszportach (hanysy).

Ksi�stwo Raciborsko-Opolskiego, z tym samym typem cz�owieka - pasuje do ca�o�ci, kiedy� zwanego przez samych Polak�w - G�rnym �l�skiem - Silesiae Superiorum.

Moje wywody poparte my�l� historyczn�, w bogatej przeobra�ni w wiekach, z zebranymi do�wiadczeniami wszystkich europejskich s�siad�w, w d��eniu do regionalizacji, by rozwi�zywa� wsp�lnie swoje problemy w tak potrzebnej symbiozie, wsp�istnienia kraj�w s�siedzkich, kt�rych pocz�tek w Europie da�a kultura Rzymska 20 wiek�w temu, tej to Silesii. Zaznaczone ma�e punkty w bazie litery S, obrazuj�ce wi�ksze miasta na Sl�sku mo�emy sobie podarowa�, i bez nich krain� t� znaj� na ca�ym �wiecie.

SILESIA, tym s�owem podkre�la si� regionalno�� na wskro� europejsk�.

Uwzgl�dniona symbolika jest jednorazowa, niepowtarzalna, tak jak niepowtarzalna, jednorazowa jest ta kraina w Europie, stanowi wi�c jednoznaczn� identyfikacj�.

Nasuni�te refleksje historyczno-zwyczajowe uwzgl�dnione w tej symbolice maj� s�u�y� na wieki, bo w wiekach si� to tu wszystko tak krystalizowa�o.

Peter Karl Sczepanek

Cz�onek Europa-Nostra i Pan-Europa Unia “SILESIA”,
D�sseldorfer Genealogie i BHG Plessia-Land

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742

Monheim/Rh, den 29.1.2002

sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de
wi�cej o tym i  z obrazem Silesii
w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek
Silesia-Info:
www.Slonsk.com
www.EchoSlonska.com

 

Zusammenfassung:

Silesia -Wappen

In meinem Entwurf des neuen schlesischen Wappens zeige ich: Im Umlauf der schlesischen St�dte, piastischen Farben, und der schlesischen Industrie so auch in der europ�ischen Kultur des Christentums (Piasten-Schild), mit dem „Kattowitzerhammer“, aber heute als Symbol der neuzeitigen, modernen (Pfeilf�rmig) Industrie, angetrieben vom Takt der umlaufenden EU-Sterne, entsteht heute eine neue Sicht auf die alte SILESIA, die in der Vergangenheit immer wieder neue Impulse an Europa gab, und gibt es auch in der Zukunft.

Autor des Wappens
P.K.Sczepanek

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]