Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Kultur


Urz�d Miasta Zabrze
Prezydent Miasta Roman Urba�czyk
ul. Powsta�c�w 5-7
41-800 Zabrze

Szanowny Panie Prezydencie Zabrza

„Zabrze Nowego Wieku” to tytu� wystawy malarskiej Anny i Stanis�awa SZROBORZ�W z Gliwic, z wernisa�em 12.10.2001 w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu.

Z incjatywy Miasta Zabrze powsta� przed rokiem Kalendarz Zabrza 2000 w obrazach Szanis�awa W. Szroborza.

Jak kiedy� wroc�awski malarz E. Wilhelm Knippel przedastawi� XIX wieczny G�rny Sl�sk - tak S. W. Szroborz przedstawia dzisiejszy krajobraz miasta Zabrze.

Bo Zabrze ze sw� w�asn� Synergi� z przesz�o�ci lat Zaborza, czy przyk�adowo Biskupickich Zak�ad�w Borsiga, promieniuje z dzisiejszymi wspania�o�ciami - z dzisiejszym Mostostalem, Elektrociep�owni�, Zak�adami Przetw�rczymi, Hutami i Kopalniami czy Koksochemi.

Do Synergii do��czaj� si� r�wnie� pa�acyki, tryskaj�ca chrze�cija�ska wiara �l�skich ko�cio��w, z tradycj� i kultur� na czele z Teatrem Nowym w Zabrzu.

To wszysko na �onie natury, przyrody otaczaj�cej, spostrzeganej skrupulatnie przez S.W.Szroborza, wielkiego malarza akwarelisty i architekta z zamaszy�cie przebijaj�cymi si� w zabrza�skiej przestrzeni perspektywami obiekt�w przemys�owo-kulturalnych miasta.

Nie mia�o Zabrze takiej wielkiej okazji od czas�w Knippla sprzed 150 laty, jak dzi� dokonanej przez Stanis�awa Wojciecha Szroborza.

To on za nast�pne 150 lat b�dzie przedmiotem podziwu przysz�ych generacji Zabrzan pomimo wsp�czesnych konkurencyjnych �rodk�w medialnych, tak jak niedawno modne to by�o z litografiami wroc�awskiego E.W. Knippla (kt�rego litografie w postaci kalendarzy 2000 i 2001 przygotowa�o ma��e�stwo Ma�gorzata i Zbigniew W�odarscy w Katowicach).

Szroborz sta� si� wsp�czesnym Knipplem dla nowego w ”Nowym Wieku Zabrza” na Sl�sku.

Sw� Synergi� wzbudzi� wielki podziw i uznanie, a tym samym rozg�osi� wsz�dzie wspania�o�� stale upi�kszanego miasta Zabrze.

S.W. Szroborz to przyk�ad jak Sl�zacy pokazuj� Europ� Europie - swoisty „Lux ex Silesia”

Uwaga: Ca�� zawarto�� wystawy, zosta�a zakupiona przez Zak�ad - GM OPEL w Gliwicach.

Skre�li�:

Peter Karl Sczepanek

Cz�onek Europa Nostra i Pan-Europa Unia „Silesi” rodem z Domowiny Plessia (Pszczy�skiej)
z jakiej to te� wywodzi si� nasz artysta
Stanis�aw W. Szroborz - z �azisk G�rnych

Za��czono: www.ArtOfSynergy.de 

  • Zdj�cia z wernisa�u z 12.10.2001 w Zabrzu

  • Ksi��k� „Reminiscencje �l�skie” w kt�rej w rozdz. XIV

  • „Lux ex Silesia” przedstawi�em sylwetk� Szroborza


Urz�d Miasta Zabrze
Prezydent Miasta Roman Urba�czyk
ul. Powsta�c�w 5-7
41-800 Zabrze

Sehr geehrter Herr Pr�sident der Stadt Zabrze

Ich habe die Ehre Ihnen mitteilen zu d�rfen, dass im gr��ten Kaufhaus der Stadt (M1) unter dem Motto „Zabrze in einem neuen Jahrhundert“ am 12.10.2001 eine Kunstausstellung er�ffnet wurde. Sch�pfer der Ausstellung ist der bekannte oberschlesische Kunstmaler Stanislaw W. Szroborz aus Gleiwitz. In dem Kalender von 2000, der vom Rat der Stadt Zabrze herausgegeben wurde, befinden sich die Aquarell-Bilder des Malers.

Wie einst der Breslauer Kunstmaler E.W.Knippel in seinen Aquaforta-Bildern das Oberschlesien des XIX Jahrhundert verewigte, so h�lt auch Stanislaw W. Szroborz das Antlitz der Stadt Zabrze um die Jahrhundertwende auf das XXI Jahrhundert fest. Der Maler ist besonders darauf bedacht, das alte Zaborze aus dem XIX Jahrhundert, sowie alte Gruben, H�tten und Industrieanlagen wie die Borsig in Biskupitz in seinen Werken nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Auf seinen Aquarell-Bildern sind neuzeitliche Industrieanlagen wie das Elekr�zit�twerk , oder „Mostostal“ zu sehen und auf diese Weise einen seltsamen Kontrast darstellen. Weit �ber 100 Jahre alte Bauwerke der Stadt hat Szroborz die einzige Villa, das „Neue Theater“ und vor allen Dingen Kirchen, von denen der christliche Glaube, mit dieser Zabrze-Synergie ausstrahlen lassen. Eine gro�e Rolle spielt auch auf den Bildern des Malers die Natur mit allen ihren Vollkommenheiten zu jeder Jahrzeit. Die Natur bildet den Hintergrund seiner Bilder und aus ihr sch�pft er seine Tatkraft.

Die Stadt Zabrze hatte seit der Zeit Knippel vor 150 Jahren bis heute nicht die M�glichkeit ihre Sehensw�rdigkeiten auf diese Art und Weise vorzustellen.

Ich glaube, dass die Werke des Stanislaw Wojciech. Szroborz f�r die n�chsten 150 Jahre ein Gegenstand der Bewunderung f�r ganz Oberschlesien sein wird.

Stanislaw W.Szroborz ist als neuzeitlicher Knippel f�r die Stadt Zabrze zu betrachten. Mit seinen Werken hat er f�r die Stadt viel Ruhm und Ehre erworben, und dient als Beispiel daf�r, wie oberschlesische Kunstmaler ihr Heimatland dem zuk�nftigen vereinten Europa heute darstellen, im Rahmen eines einzigartigen „Lux ex Silesia“.

Peter Karl Sczepanek

Mitglied der Europa Nostra und Pan-Europa Union Silsia, stammend aus der Plesser Heimat woher auch der oberschlesische Architekt und Kunstmaler Stanislaw Wojciech Szroborz, der geb�rtig aus �aziska G�rne stammt.

Beilagen:

  • Fotos der Ausstellung im M1 von 12.10.2001

  • Das Buch „Schlesische Reminiszenzen“, wo im 14. Kapitel „Lux ex Silesia“, die Gestalt des Stanislaw Szroborz dargestellt ist.

PS. Kurz danach hat das Opelwerk AG in Gleiwitz die Gem�lde der Ausstellung gekauft.

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein
Tel/Fax 02173-66742

Monheim/Rh, den 18.10.2000

sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de
www.mennarchitekt.de
w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek
Silesia-Info:
www.Slonsk.com
www.EchoSlonska.com

 

 


« zur�ck zur Rubrik Kultur

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]