Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Rozwa�ania starego �l�zaka o J�zefie von Eichendorffie

Freiherr J�zef von Eichendorff. Piewca �laskiej ziemi. �l�skich nizin i wy�yn (O T�ler weit, o H�hen). �l�skich dr�g i scie�ek, prowadz�cych do �l�skich osad, wsi i miasteczek (Der frohe Wandersmann) Wesoly w�drownik.
�l�skie by�y wtedy, s� dzisiaj i pozostan� - p�ki �wiat �wiatem - �ubowice, Brzezie, Pogrzebie�, Rzuch�w, Lyski, Sumina, Psz�w, Dzimierz. Tego nie da si� przewie�� - nawet na stu platformach - ani na Wsch�d, ani na Zach�d.
Tedy pozostan� na swoim miejscu, cho� zalane asfaltem, drogi zje�d�one konno, w bryczkach, landauerach przez bliskich, przyjaci� i samego J�zefa von Eichendorffa.
�l�skie by�y wtedy dni radosne, smutne i zwyczajne - bez zdarze� godnych odnotowania. W Tworkowie - maj�tku hr. Eichendorffa - wybuch�o prawdziwe, pierwsze powstanie. By�o to po tym, jak pewien kapelonek przeczyta� z ambony w ko�ciele rozporz�dzenie od kr�la - dot�d przed ch�opami tajone. ...

Rudolf Paciok


Stary dialekt �l�ski w pie�ni zwyczajowej z XVII wieku

Trzeci� form� krzewienia i kultywowania prastarej mowy danej domowiny s� pie�ni zwyczajowe jak i opiewaj�ce mi�o�� do rodzinnych stron, to ten j�zyk i opisywane w nich zwyczaje daj� moc niecodzienn�.
Jak ju� nadmienia�em przy pie�niach kol�dowych, czy przy karnawa�owych, gwar� si� w obecnych czasach nie nadu�ywa. W obecno�ci os�b nie z domowin, czyli w obecno�ci ludzi z „ma�ych ojczyzn” nale�y z grzeczno�ci dyskutowa� w j�zyku zrozumia�ym dla wszyskich. Tak robi� na Zachodzie, tak r�bcie i Wy. W takiej sytuacji, w gwarze, obni�acie automatycznie swoj� warto�� w oczach innych, wi�c raczej to nie wypada, przed innymi si� „wywy�sza�”, bo zostaniecie poni�eni. ...

Peter Karl SczepanekMeine Heimat im Fr�hling

Ich bl�tt're mit traurigen Herzen 
im Buch der Vergangenheit 
und sehe mit qu�llenden Schmerzen 
die Heimat im Fr�hlingskleid
...

Sebald A. Kriebus


Pie�� w dialekcie �l�skim z okolic Breslau w XVII wieku

A to po to tylko, by pokaza� jak pos�ugiwano si� gwar� i jaka ona by�a. ...

Peter Karl Sczepanek


Szanowny Panie Prezydencie Zabrza

„Zabrze Nowego Wieku” to tytu� wystawy malarskiej Anny i Stanis�awa SZROBORZ�W z Gliwic, z wernisa�em 12.10.2001 w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu. ...

Peter Karl Sczepanek