Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Hedwig, Haz’biyta, Jadwiga

W mojih Ukohanyh Uogewnikah S’loonskih nojczyn’s’ciyj staroomy sie hodzic’ prostoom i nojkrootszoom droogoom. Do Prowdy, tyrz!

Bo dziynki tymu szporujymy na zeloowkah i czasie. A czas dlo wielu to przeca pin’joondz. Niy inaczyj jest z rajzowaniym. Ale coorz to u Nos soom za rajze?

Jedyn przystanek autobusym linije „127” w ta abo drugo stroona, coby troha uszanowac’ nogi na staros’c’?

Sztreka autobusa moomy szprytnie uszykowano, bo jez’dzi uoon na uokrynrznyj trasie i uobjyrzdrzo miejsca zamiyszkanio Uogewniczan w nojblirzszym soomsiedztwie. Jedyn jedzie pod goorka, ku Targowisku, Hubertusie i Zgorzelcu, a nastympny w drugo stroona do Boonkra i na Kanalijo. Za granicoom uobjyrzdrzajoom uoone Bytoom i Szoombiyrki.

Niyroz jednak pozwoloomy sie na marnotrastwo czasu i zamiast nojkrootszyj trase, wybiyroomy ta dukszo. I to czynsto z premedytacjoom. A czasym z przypadku.

Wspoomniou`eh uo tym z tyj przyczyny, rze tako morzliwos’c’ rajzowanio moge sie tyczyc’ tyrz czegos’ inkszego. Hoc’by sprawy poznowanio narodowyj tradycje i historije. I przistankoow na tyj droodze. Nojkrootszo sztreka mo korzdy w tyj mierze w kerunku do Matki, Uojca, Starzikoow abo Soomsiadoow.

U nih jest nojblirzszy przistanek. Ale czy go zawdy uobiyroomy? Dalszo trasa jest przez szkoua i salka katehetyczno. Przez nauczycieli i wyhowawcoow.

W uostatnio sobota radowou rzeh sie z jednymi i drugymi na 30. Gyburgstagu naszyj Szkouy nr 28. Szkouy na kero dali godoomy NOWO, hoc’ Ji pizuo jurz drajsig jary.

Szko�a Podstawowa nr 28 w Bytomiu

Trefiouo prawie w s’wiyntego Klymynsa, patroona piekarzow, bez to na Uoltorzu znod sie za sprawoom Stas’ka Polaczka Ih dar i ciepue rzymuy po mszy w gyszynku dlo korzdego.

Piyknie nasz Farorz pedziou w kozaniu uo miejscu Szkouy we wspoolnocie. Uo tym rze korzdymu z Nos Uoona surzy. Uo tyh wszystkih kerzi Joom stanowiyli i stanowioom, uoo Nos, kerzi sie s’nioom idyntyfikujymy.

I widac’ bouo ta idyntyfikacjo ze stroony dzieci i rehtoroow na korzdym kroku. W bardzo uciesznym programie artystycznym przygotowanym przez nauczycieli i przedstawioonym przez dzieci, keryh koonszt aktorski, recytatorski i taneczny boou przedniyj marki.

I we wnyntrzu Izby Tradycje Regioonalnyj i Kultury Narodowyj, we pielyngnowaniu s’loonskego jynzyka, kerego popis znajoomos’ci dou mauy bajtel uobleczoony w s’loonki strooj przy powitaniu w niyj zaproszonyh gos’ci. We znajoomos’ci miejscowyh beroow i bojek, nazw i zwyczajoow.

Tradycyjnyh uogewnickih fahoow i narzyn’dzi, tu przi ih wykoonywaniu urzywanyh. Niyjedyn Stary Uogewczan niy wiy tyla, co poznauy nasze uogewnicke dzieci. A wela u nih wiedzy i umiejyntnos’ci, rados’ci z ih zdobywanio. Widac’ tyrz rze s’wiadoomie wybiyrajoom swoja przewodniczka na droodze ku wiedzy.

Kroolowo Jadwiga.

Moguo by sie wydowac’, rze majoom blirzy do S’wiyntyj Jadwigi S’loonskiyj, kero uod 100 lot stoji w guoownym uoltorzu przi boku patroona parafije - S’wiyntego Jana Nepomucena.

Ale uoone hcoom s’wiatua nauki niy ino dlo siebie. Mys’loom tyrz jak korzde s’loonske dziecko uo Starszyh, kerzi przeca Joom majoom na swojym sztandarze, hoc’ jeszcze niy w Uogewnikah.

I dloo nih zostawiajoom te dalsze rajze. Rajze keryh sie domagou uod korzdego kleryka katowickego syminarium nasz niyuodrzauowany s’p. Ksioondz Dziekan Gerard Henryk Markwica - do miejsc warznyh dloo S’loonska, z Trzebnicoom na czele.

Przewodnik muodzierzy do S’wiatua i Rzycio, kery godou prowda niyzalerznie uod okolicznos’ci i uczou Nos radykalizmu s’w. Jana Chrzciciela w godaniu Prowdy bez wzglyndu czy sie Uoona podobaua tym, do keryh boua kerowano czy niy.

Proboszcz Parafije s’w. Jadwigi S’loonskiyj w Chorzowie posyuou Ih i posyuo Nos do Sanktuarium w Trzebnicy. Coby poznac’ rzycie i kult imiynniczki i patroonki Jadwigi krakowskiyj.

Patroonki dnia wyboru Papiyrza Jana Pawua II.

Wzoor maurzonki, matki i wdowy. Patroonki soomsiadujooncyh Norodoow.

Patroonki dzieu miyuosierdzia. I coby posuhac’ legyndy uo S’wiyntyj Jadwidze S’loonskiyj uod ksiyndza doktora Antooniego Kie�basy Salwtoriana.

Kedy sie wybiyroomy?

Antoni Respondek
« zur�ck zur Rubrik Miniatury

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]