Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Beide Seiten sollen sich anpassen, Polen besonders

Europ�ischer Osten im Blickpunkt

Wo ich wohne, kam auf Einladung des Stadtverbandes Monheim der „Europa-Union Deutschland“ Dr. Klaus H�nsch, Mitglied des Europa-Parlaments (dessen Pr�sident er von 1994 bis 1997 war) nach Monheim am Rhein. „Osterweiterung der Europ�ischen Union - Chance oder Risiko?“ referierte Dr. K.H�nsch, unser Nachbar aus Erkrath unseres Kreises Mettmann.
Mit dem Referent mit der Handlungsf�higkeit der EU sollen die Einwohner vom Westen auch nach der Osterweiterung sicher sein. „Insbesondere die �ffnung f�r die osteurop�ischen Beitrittskandi-daten ist im Hinblick auf Finanzieren, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowohl f�r sie, als auch der Alt-Mitglieder der EU“. Moderierte dieses Treffen Dr. Manfred Klein, der Vorsitzende der �rtlichen „Europa-Union“, der erst aus Kattowitz nach einer Diskussion �ber dieses Thema zur�ck gekommen war. ...

Peter Karl Sczepanek


“Przed i po Strasburgu”

- gorzkie �ale redaktora Kijonki

...
Szanowny Panie Redaktorze,
w lutowym numerze miesi�cznika “�l�sk” zamie�ci� Pan tekst w�asnego autorstwa zatytu�owany “Przed i po Strasburgu”, w kt�rym nie po raz pierwszy da� Pan wyraz swego krytycznego stosunku do inicjatywy powo�ania Zwi�zku Ludno�ci Narodowo�ci �l�skiej i do samej idei, przy�wiecaj�cej za�o�ycielom owego stowarzyszenia. Krytyka ta nie by�a dla mnie zaskoczeniem - z pogl�dami Pana Redaktora mia�em okazj� zapozna� si� ju� par� lat temu - ze zdziwieniem natomiast przyj��em s�owa, w kt�rych da� Pan upust swemu niezadowoleniu. Zamiast rzeczowych argument�w, kt�rych mo�na i nale�y oczekiwa� od uznanego literata i intelektualisty, przeczyta�em bowiem szereg tez wyg�oszonych ex cathedra, tonem nie znosz�cym sprzeciwu, w dodatku w formie bezosobowej, co mog�oby wskazywa�, i� s� to powszechnie akceptowane prawdy. Tzw. ruch �l�zakowski i “jego powi�zania” “kojarz� si� w pami�ci historycznej wyj�tkowo �le” - nie konkretnie Tadeuszowi Kijonce, ale, jak mo�na si� domy�la�, wszystkim, a przynajmniej wszystkim powinny si� tak kojarzy�. Dyskusja wywo�ana powstaniem ZLN� “utwierdza�a (…) zgodnie dotychczasowe stanowisko”, �e �l�zacy to “grupa (…) etnoregionalna a nie osobny nar�d, czy mniejszo�c narodowa”. ...

Jerzy Gorzelik

( ze stron www.RASlaska.org )W sprawie napisu oraz emblemat�w 
na pomniku w Szczedrzyk

Przy okazji incydentu zwi�zanego z inskrypcj� na pomniku poleg�ych w miejscowo�ci Szczedrzyk wr�ci�a sprawa napis�w oraz emblemat�w umieszczanych na podobnych monumentach w zachodniej cz�ci G�rnego �l�ska. Przedstawiciele w�adz, nawi�zuj�c do dawnych ustale�, za��dali wyegzekwowania nakazu usuni�cia symboli krzy�a �elaznego oraz charakterystycznego he�mu, u�ywanego przez niemieck� armi� (tzw. Stahlhelm), jako “kojarz�cych si� z epok� nazizmu”. ...