Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 

 


Problemy duszpasterstwa mniejszo�ciowego 
na �l�sku polskim w okresie mi�dzywojennym

Po przy��czeniu �l�ska do Polski po I wojnie nast�pi� natychmiastowy proces polonizacyjny. W�adze administracyjne chcia�y w jak najkr�tszym czasie spolonizowa� ca�� ludno��. Ko�ci� nieco wolniej i z pewnym zastrze�eniem podchodzi� do radykalnej polonizacji. Ks. Lewik by� zdania, �e nale�y d��y� do utworzenia biskupstwa na terenie �l�ska, ale na to musia�a wyrazi� zgod� Stolica Apostolska. Ksi�dz konkludowa�: „Dop�ki bowiem polski �l�sk nie stanie si� pod wzgl�dem ko�cielnym niezale�ny od diecezji wroc�awskiej, dop�ty unarodowienie (czytaj polonizacja) jego spotyka� si� b�dzie z powa�nymi trudno�ciami, przynajmniej op�ni si� o d�ugi czas”.
Na terenie polskiego �l�ska znajdowa�o si� sporo niemieckich zgromadze� zakonnych. Hlond i w�adze administracyjne naciska�y, by zakony te uniezale�ni� od prze�o�onych w Niemczech i w��czy� do prowincji polskich i w jak najkr�tszym czasie spolonizowa� zakonnik�w. Tak samo traktowano �l�sk Cieszy�ski. ...

Ewald Stefan Pollok


SAGRADA FAMILIA,
czyli kr�tka rzecz o ojczy�nie

OKOLICA

Moje �wi�te miasto jest �wi�te. Oczywi�cie nie w znaczeniu religijnym. Oczywi�cie nie w znaczeniu wielko�ci czy chwa�y. Jest dla mnie �wi�te w p�aszczy�nie mentalnej. Jest moje. Innego nie mam. Rodzic�w te� si� ma jednych i jacykolwiek by byli, zawsze pozostan� tymi najlepszymi, �wi�tymi w znaczeniu nieodwo�alnym, nieodwracalnym, nienaruszalnym, nietykalnym itp. Kiedy� uwa�a�em moje miasto za niegodne uwagi. Brudne, zapyzia�e, obskurne, chore itp. Nawet nie d�wiga�em g�owy do g�ry, aby ze wstydu nie rumieni� si�. Mo�na rzec wi�cej. Nie istnia�o w �wiadomo�ci mojej i moich znajomych. Nie istnia�o w �wiadomo�ci rzeczywisto�ci szkolnej, ani nawet w �wiadomo�ci w�odarzy miasta, o wi�kszo�ci mieszka�c�w nie wspominaj�c. Ka�dy z mieszka�c�w �y� w dzielnicy miasta umownie zwanego Rud� �l�sk�. Ruda �l�ska by�a tworem administracyjnym. I trzeba doda� - komunistycznym tworem administracyjnym. A przecie� nie tylko Ruda �l�ska powsta�a na podstawie uchwa�y administracyjnej. ... 


> Ikony �lonske II <

Krystian Ga�uszkaPublikacje
Slonsk.de-Index