Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Dokumynty epoki V

  • Reakcja komisji mi�dzysojuszniczej na wybuch krwawych zamieszek wywo�anych 3-go maja 1921 przez stron� polsk� po przegranym plebiscycie na G�rnym �l�sku

. . . w brzmieniu oryginalnym:

. . . w polskim t�umaczeniu:

Obwieszczenie

Pewna cz�� ludno�ci polskiej

dokona�a akt�w przemocy.

W licznych powiatach terenu plebiscytowego dosz�o do powa�nego zagro�enia porz�dku publicznego. Mi�dzysojusznicza Komisja Plebiscytowa jest bezwzgl�dnie zdecydowana w najkr�tszym czasie

przywr�ci� porz�dek publiczny

i wprowadza

stan obl�enia

nad powiatami, kt�re s� dotkni�te zamieszkami.

Mi�dzysojusznicza Komisja Rz�dowa

nie b�dzie zwleka� z podj�ciem �adnych dzia�a�

aby na nowo zapewni� przestrzeganie prawa.

Opole, 3 maja 1921 roku.

Przedstawiciel W�och
Prezydent H. de Marini

Przedstawiciel Wielkiej Brytanii
A. F. P. Parseval

Przedstawiciel Francjii
Henri Ponsot


  • Sytuacja na �l�sku po roku 1945

"ZIEMIA CZEKA

PA�STWOWY URZ�D REPERACYJNY 
PRZYDZIELA GOSPODARSTWA ROLNE
NA �L�SKU OPOLSKIM I DOLNYM
INFORMACJI UDZIELAJ� WSZYSTKIE
INSPEKTORATY REJONOWE"

"ZIEMIA CZEKA", A NA NIEJ WIELOWIEKOWY DOROBEK LUDNO�CI RODZIMEJ �L�SKA


  • STALINOGR�D "walczy z ameryka�skim stylem �ycia"

Lucas
« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]