Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Gazeta Robotnicza z 28 maja 1920r

Czy G. �l�sk mo�e by� wolnym i niezale�nym pa�stwem?

Prasa niemiecka rozpisuje si� szeroko o wywiadzie korespondenta: „Vossische Zeitung” z genera�em Le Rond, kt�ry mi�dzy innymi mia� si� wyrazj�

„Dla mnie nie istnieje jaki� wolno�ciowo - niepodleg�y ruch, gdy� wed�ug traktatu pokojowego nie mia�by ten�e �adnego sensu.”

Zdanie to jest zupe�nie jasne i zrozumia�e, bo wed�ug traktatu pokojowego �l�sk mo�e by� albo Polski albo niemiecki, �adnej po�redniej drogi tu niema.

L�kaj�c si� powa�nie o G�rny �l�sk, wysuwaj� Niemcy co pewien czas inne has�a Raz m�wi� o autonomj, to zn�w o niepodleg�o�ci i pa�stwowej samodzielno�ci G. �l�ska, albo sk�adaj� przysi�g, �e b�d� broni� „niemieckiego” G�rnego �l�ska do „ostatniej kropli krwi” it. p. bzdury. Tera�niejszy prezydent G�rnego �l�ska, genera� Le Rond wyt�omaczy� im spraw� jasno, �e G�rny �l�sk mo�e nale�e� do Niemiec albo do Polski.

Prasa niemiecka o�wiadczenie genera�a Le Rond zrozumia�a i powiada, �e nie ma �adnego sensu m�wi� o niepodleg�o�ci G�rnego �l�ska, bo to wprowadza tylko niepotrzebny zam�t. Hakatystczna Katowicerska „s twierdzaj�c ten fakt dodaje od siebie:

„ Od przewrotu listopadowego stosunki polityczne G�rnego �l�ska s� tak poorane i powywracane, �e doprawdy b�ogos�awie�stwem by�oby, aby opr�cz sprawy odg�osowania usuni�to nareszcie wszelkie eksperymenty owej nieszcz�liwej niezale�no�ci pa�stwowej.”

Zapytajmy �l�skich hakatyst�w kto to taki wysuwa� has�a niepodleg�o�ci G�rnego �l�ska? Za czyje to pieni�dze szajka rzezimieszk�w w rodzaju Pronobisa, kt�ry wysiadywa� za oszustwa i kradzie�e po wiezjeniach ba�amuci ludno�� g�rno�l�ska? Hakaty�ci nawarzyli sobie piwa i nie mog� go wypi�.

M�wi�c o politycznej samodzielno�ci G. �l�ska przypomina mi si� jeden z pierwszych eksperyment�w w bolszewickiej Rosji. Tak np. kolejarze w bolszewickiej Rosji o�wiadczyli, �e kolej nale�y do kolejarzy. To samo uczynili robotnicy poszczeg�lnych fabryk.

Rz�dy bolszewickie przyczyni�y si� do takiego postawienia kwestji przez robotnik�w, przez odst�pienie poszczeg�lnem zwi�zkom zawodowem administrowanie kolei, poczty, wzgl�dnie fabryk. Kolejarze bolszewicy ��dali za przewiezienje kolej� ludzi i towaru, wszystkich tych rzeczy kt�rych potrzebowali dla siebie. �e ch�op rosyjski ma�o u�ywa kolej, a robotnicy przemys�owi nie zawsze mogli zadowolni� potrzeby kolejarzy, przeto w ko�cu tak robotnicy przemys�owi jak r�wnie� i kolejarze zostali bez �rodk�w �ywno�ci.

Prawda, �e �l�sk G�rny posiada w�giel i cynk, a wi�c produkty, kt�re jak na dzisiejsze czasy bardzo po��dane. Za to �l�sk G�rny potrzebuje ziemiop�od�w. Geograficzne po�o�enie G�rnego �l�ska jako pa�stwa samodzielnego jest bowiem wysoce niekorzystne. Nieomal z ka�dej strony ma do czynienia z konkurencj�. Otoczony jest bowiem zag��biami w�glowymi: d�browieckiem, chrzanowskiem i karwi�skem. Id�c w stron� Berlina spotka si� w�giel g�rno�l�ski ju� za Wroc�awiem, z konkurencj� branderbursk�. Na w�giel g�rno�l�ski reflektuje wprawdzie Wiede�, ale Wiede� nie rozporz�dza �adnymi ziemiop�odami. Widzimy za tem, �e ekonomiczne po�o�enie G. �l�ska nie przedstawia si� zbyt r�owo.

Wprawdzie dzi� Polska by�aby g��wnym odbiorcom w�gla g�rno�l�skiego, ale czy na d�ugo? Maj�c woln� drog� wodn� czy nie wygodniej by�oby z czasem dla Polski sprawadza� w�giel z Anglji? To� przed wojn� ca�e p�nocne Niemcy u�ywa�y wy��cznie w�giel angielski, a w�giel niemiecki musia� szuka� dla siebie rynk�w zbytu za granic�. Gdy si� tylko poprawi waluta w Polsce, co wobec naturalnych bogactw naszej Ojczyzny nied�ugo nast�pi� musi, to handel wymienny sta� si� mo�e uci��liwym.

Wierzymy w to, �e Niemcom �l�sk g�rny jest potrzebny a szczeg�lnie b�dzie im potrzebny na wypadek wojny z Francj�, o kt�rej Niemcy chyba nie przestan� my�le�, ale st�d �adna przysz�o�� dla G�rnego �l�ska. Za� polityczna samodzielno�� G�rnego �l�ska, kt�ry opr�cz w�gla i cynku nic innego nie posiada i sta�by si� zale�ny od pa�stw s�siednich, r�wna�by si� samodzielno�� kolejarzy bolszewickich, kt�rzy mieli swoj� kolej, a nie mieli co je��.

Przy��czenie G�rnego �l�ska do Polski zapewni mu olbrzymi� przysz�o��. Po��czenie Zag��bia D�browieckiego, Chrzanowskiego, Karwi�skiego z G�rnym �l�skiem w Niepodleg�ej Polsce, kt�ra posiada olbrzymie obszary rolnicze uczyni z Polski kraj p�yn�cy mlekiem i miodem, a wymienione okr�gi przemys�owe razem z��czone zakwitn� i nabior� pierwszorz�dnego znaczenia w �wiecie ca�ym. Wtedy stanie si� sprawa autonomji G�rnego �l�ska aktualn�.

Wszystkie te zag��bia w�glowe po��czone razem otrzymaj� autonomj�, wprawdzie nie polityczn�, ale gospodarcz�. Winny one stanowi� odr�bne wojew�dztwo, mie� w�asne szko�y fachowe, dyrekcj� kolejow� i poczty, w�asny wydzia� dla spraw aprowizacyjnych i nawet administracyjnych.

Taka autonomja b�dzie mia�a dla �l�ska olbrzymie znaczenie i przy�pieszy jego rozw�j i jego rozkwit.

G�rny �l�sk ju� przez swe po�o�enie geograficzne nale�y do Polski i sta�a si� mu krzywda wielka, tak samo jak Polsce, �e zamiast przy��czy� �l�sk od razu do Polski, wyznaczono plebiscyt. Miejmy nadziej�, �e niebawem krzywda ta zostanie naprawiona przez polsk� ludno�� g�rno�l�sk�.

przys�a�:

Piotr Kalinowski


 

 


« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]