Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Gazeta Robotnicza z 22 luty 1920

„Freistaat Oberschlesien”

Zwolennikami osobnego ....pa�stewka niazale�nego z G�rnego �l�ska mog� by� tylko ludzie zainteresowani swemi kapita�ami kt�re w takim osobnem pa�stewku by�yby sobie wolnemi od obcej gospodarki. Kapitali�ci g�rno�l�zcy pragn� sobie wytworzy� carsiwo niezale�ne, gdzieby tylko pion z�oty zbierali bez odpowiedzialno�ci wobec ca�o�ci narodu. Kapitali�ci pragn� oderwa� lud g�rno�l�ski od bolszewizmu, kt�ry grozi z strony Berlina, ale tak�e oderwa� od spo�ecze�stwa polskiego, kt�re ludowi temu da�oby si�y i podstaw� do walki z niemieckim wp�ywem kapitalistycznem.

Lud g�rno�l�ski w takim osobnem pa�stewku sta�by si� bezbronn� ofiar� magnat�w niemieckich, kt�rzyby bezkarnie ssali krew z robotniczego ludu polskiego. Kapitali�ci niemieccy obawiaj� si� przy��czenia ich kapita��w do Polski, gdzie lud robotniczy ca�ej Polski zwarto wesprze� mo�e robotnicze masy G�rnego �l�ska i tak �atwo �ama� mo�e op�r „wyzyskiwaczy” niemieckich. Kapita� niemiecki uwidnie w przy��czeniu si� G�rnego �l�ska do Polski kl�sk� pot�gi swej, obecnie spoczywaj�cej na wsp�lnocie kapita�u ca�ych Niemiec. By zapobiedz rozbiciu jego wp�yw�w na Europ�, projektuje nowotwory pa�stewek pozornie niezale�nych politycznie ale utrzymuj�cych �ci�le gospodarcze wi�zy z kapita�em Niemiec. Projekta wi�c nieszczere, ob�udnie celuj�ce ku obej�ciu prawa sprawiedliwo�ci, na mocy kt�rego lud G�rno�l�ska nawet bez plebiscytu przypa�� powinien do spo�ecze�stwa polskiego narodu. Projekt nowotworu pa�stewka osobnego mo�e li tylko wychodzi� z g��w wrogich wi�kszo�ci polskiej, g��w przepchanych zazdro�ci� wobec rodz�cej si� Polski zapowiadaj�cej bogat� przysz�o��.

Dwie drogi s� wyra�nie wytkni�te w uk�adzie pokojowem, by za�atwi� kwestj�, G�rnego �l�ska, droga do Polski lub droga ku Niemcom, �adna droga trzecia nie mo�e zadowolni� prawa.

„Kurjer” rozwodz�� si� o mo�liwo�ci trzeciego rozwi�zania kwestji g�rno�l�skiej przez utworzenie wolnego pa�stewka z G�rnego �l�ska, proponuje wyrazi� wol� g�osuj�cych na kartkach wyborczych w ten spos�b, �e do��czone mog�yby by� s�owa „Zwi�zek G�rno�l�zak�w” coby mog�o s�u�y� w danym razie do zliczania zwolenik�w osobnego pa�stewka g�rno�l�skiego. Pismo przytacza mo�liwo�� rozstrzygni�cia dla Polski lub dla Niemiec tylko s�ab� wi�kszo�ci� toby podleg�� stron� nie zadowolni�o.

My mo�emy tu „Kurjerowi” ju� dzi� odpowiedzie�, �e ma�ej wi�kszo�ci z strony polskiej oczekiwa� nie potrzebuj� a o wi�kszo�ci niemieckiej mowy by� nie mo�e. �yczenia ku utworzeniu osobnego pa�stewka s� �yczeniami wrog�w Polski, kt�rzy chc� za wszelk� cen� Polsce szkodzi�. Dlatego te� tylko niemieckie pisma mog� snu� takie projekta. Szczerym ludziom nie zazdrosnym Polsce podobne my�li do g�owy nie przyjd�. Niemieccy projektarze wiedz� bardzo dobrze, �e w plebiscycie �wietnie przepadn� Niemcy, a Polska zwyci�y, dlatego te� chc� sobie pozostawi� „Hinterier”, co ale si� na nic nie przyda, bo zwyci�zca nie o „hinteriery” walczy� b�dzie. Co dalej kr�tacze osobnego tworu pa�stwa g�rno�l�skiego pragn� swoim projektem ju� dzi� wytworzy� irredent� p�niej szkodz�ca Polsce, gdzie tylko mo�liwe, czy w sejmie, czy zagranic�.

Lud G�rnego �l�ska zalicza si� do narodu polskiego i nie chce nazwy oberszlejzerczykow d�u�ej nosi�.

Kwestja tworu osobnego pa�stwa by�aby aktualn�, gdyby pa�stwo polskie by�o w tak kiepskim po�o�eniu jak niemieckie. Ale dot�d Polska stoi si� dobrze i w przysz�o�ci ma wszelkie widoki poprawy stosunk�w aprowizacyjnych, tak �e niema tymczasem najmniejszego powodu szuka� trzeciego wyj�cia.

Robotnik polski G. �l�ska chyba y wtedy wyszed� trzeciemi drzwiami, gdyby Polska by�a wrog� klasie robotniczej, ale wtedy i g�rno�l�scy kapitali�ci nie doznaliby z ludem naszym najmniejszej pociechy - bo w razie zniesienia kapitalistycznej gospodarki G�rny �l�sk tymsamem zni�s�by element niemiecki identyczny z kapitalistycznem, i wtedy, robotniczy socjalistyczny. G. �l�sk bez wszelkich ogranicze� szuka�by �cis�ych wi�z�w �ycia w spo�ecze�stwie wielkiego narodu polskiego. W�a�nie przez urzeczywistnienie socjalizmu po��cz� si� tym �ci�lej nasz rozbity proletarjat polski w jedn� wielk� ca�o��. Pod �adnym warunkiem nie dopu�ci proletarjat polski do takiego „Freistaatu oberschlesischer Kapitalisten’, poniewa� bli�sza jemu my�l ca�ej polskiej klasy robotniczej zbudowania Polski, robotnika i ch�opa.

Projekciarze kapitali�ci chc� takimi manewrami �owi� g�upk�w, by wi�kszo�� polsk� rozbi�, lecz wtedy niech si� zwr�c� do swoich niemieckich braciszk�w.

„Kurjer” sw�j artyku� tytu�uje nast�puj�co: Zwei Fragen und drei Antworten”. My takich „Zauherkunstyk�w” nie umiemy, dla nas jest tylko jedno pytanie i jedna odpowied� - Polska.

/Barczy�ski/

przys�a�:

Piotr Kalinowski


 

 


« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]