Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Gazeta Robotnicza z 17czerwca 1920 r.

Sprawa �l�ska Cieszy�skiego a neutralizacja �l�ska G�rnego.

W stosunkach polsko czeskich najwa�niejsz� spraw� jest obecna sprawa �l�ska Cieszy�skiego. Sprawa to wielkiej wagi. Przedstawiciel Polski Pa�ek i przedstawiciel czeski Benesz odbywaj� w Pary�u narady w sprawie G�rnego �l�ska Cieszy�skiego. Chodzi o to, aby spraw� t� za�atwi� bez plebiscytu. Wiadomo��, jakoby spraw� te rozstrzygn�� mia� s�d rozjemczy z kr�lem belgijskim na czele nie zupe�nie jest �cis��. Najpierw musi nast�pi� porozumienie pomi�dzy Polsk� a Czechami, a p�niej dopiero mowa mo�e by� o s�dzie rozjemczym lub o innem rozwi�zaniu.

Plebiscyt, jaki by� przewidziany traktatem pokojowym, zapewnia Polsce zwyci�stwo. �l�sk Cieszy�ski musi powr�ci� do swej macierzy Polski. Innego rozwi�zania niema. Je�li wi�c mocarstwa zachodnie mimo wyznaczonego plebiscytu spraw� Cieszy�sk� czyni� znowu przedmiotem dyskusji, to przekona�y si� widocznie, �e pierwotne za�atwienie sprawy by�o niesprawiedliwe i krzywdz�ce Polsk�. Plebiscyt na ziemi rdzennie polskiej jest b�d� co b�d� krzywd�, krzywd� dla ludu.

W zwi�zku za spraw� Cieszyna gazety poda�y pierwsz� wiadomo��, �e Polska za otrzymanie �l�ska Cieszy�skiego bez plebiscytu zap�aci� musi zgod� na neutralizacj� G. �l�ska, to znaczy, �e G�rny �l�sk nie dostanie si� ani Polsce, ani Niemcom, lecz b�dzie krajem sam dla siebie pod opiek� mi�dzynarodow�.

Ot� myl� si� gazety niemieckie . Nigdy ani Polska, ani ludno�� polska na �l�sku nie zgodzi�aby si� na takie za�atwienie sprawy. Jest to pobo�nem �yczeniem Niemc�w, takich Pronobis�w, pracuj�cych dla Berlina. Twierdz� oni, �e lud g�rno�l�ski nie jest polskim ani niemieckim. Degraduj� oni nasz lud g�rno�l�ski do „kurzen” lub „mu��w”, kt�rzy nie nale�� ani do rodzaju kom ani do os��w.

Opinja niemiecka co do sprawy �l�ska G�rnego nie jest rozdwojon�, jak by si� to wydawa�o przez sam fakt istnienia kurzeji „Oberschlesiera”, „Bund Zwi�zek” itp. Usi�owa� niemieckich. Gazety te, mimo swego ci�g�ego podkre�lania „Freistaatu” g�rno�l�skiego dzia�aj� z polecenia Berlina i dla Berlina, czyli innemi s�owy oszukuj� publiczno�� g�rno�l�sk�. Dla polityki niemieckiej ca�a akcja za „Freistaatem” g�rno�l�skim jest wentylem nie tylko niebezpiecze�stwa, lecz mniejszego z�a. Niemcy wiedz�, �e �l�sk G�rny utrac� przez plebiscyt, dlatego ju� teraz przygotowuj� mo�liwo�� innego rozwi�zania: „poniewa� my Niemcy �l�ska nie dostaniemy, nie powinna go tak�e Polska dosta�, a zatem niechaj z niego b�dzie „Freistaat”. Tak rozumuj� Niemcy. Sprawa G�rnego �l�ska w polityce mi�dzynarodowej niema nic wsp�lnego ze spraw� Cieszy�sk�. Sprawa �l�ska Cieszy�skiego jest zale�n� od Polski z jednej strony, a z drugiej od spadkobierc�w po zbankrutowanej Austrji. Niemcy i Prusacy do tych spadkobierc�w nie nale�� a zatem za oddanie Polsce Cieszy�skiego nie mog� si� wynagradza� na �l�sku G�rnym. Prusak�w to nic nie obchodzi, gdy� nie oni zwracaj� Polsce Cieszy�skie. Sprawa G�rnego �l�ska jest tak�e spraw� odr�bn�, w kt�rej zainteresowana jest Polska z jednej strony, a z drugiej Prusacy, a za nim Rzesza niemiecka. Tak jak Prusakom nic do �l�ska Cieszy�skiego, nie obchodzi czech�w G�rny �l�sk.

Prusacy s� �ar�oczni. Gdziekolwiekby jakie� narody za�atwia�y swoje interesa, Prusacy chcieliby wsz�dzie swoj� piecze� upiec. Tak si� ma obecnie sprawa przy za�atwieniu sprawy �l�ska austrjackiego, przy kt�rej wysuwaja ��danie zneutralizowania �l�ska G�rnego.

Sztuczka im si� nie uda. Niepotrzebnie �udz� si� nadziejami neutralizacji �l�ska G�rnego. Oznacza�oby to zmian� traktatu, a na zmian� traktatu nie zgodzi si� Europa.

przys�a�:

Piotr Kalinowski


 

 


« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ]