Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Gazeta Robotnicza z 28 maja 1920r

Czy G. �l�sk mo�e by� wolnym i niezale�nym pa�stwem?

Prasa niemiecka rozpisuje si� szeroko o wywiadzie korespondenta: „Vossische Zeitung” z genera�em Le Rond, kt�ry mi�dzy innymi mia� si� wyrazj�
„Dla mnie nie istnieje jaki� wolno�ciowo - niepodleg�y ruch, gdy� wed�ug traktatu pokojowego nie mia�by ten�e �adnego sensu.”
Zdanie to jest zupe�nie jasne i zrozumia�e, bo wed�ug traktatu pokojowego �l�sk mo�e by� albo Polski albo niemiecki, �adnej po�redniej drogi tu niema. ... 


Gazeta Robotnicza z 22 luty 1920

„Freistaat Oberschlesien”

Zwolennikami osobnego ....pa�stewka niazale�nego z G�rnego �l�ska mog� by� tylko ludzie zainteresowani swemi kapita�ami kt�re w takim osobnem pa�stewku by�yby sobie wolnemi od obcej gospodarki. Kapitali�ci g�rno�l�zcy pragn� sobie wytworzy� carsiwo niezale�ne, gdzieby tylko pion z�oty zbierali bez odpowiedzialno�ci wobec ca�o�ci narodu. Kapitali�ci pragn� oderwa� lud g�rno�l�ski od bolszewizmu, kt�ry grozi z strony Berlina, ale tak�e oderwa� od spo�ecze�stwa polskiego, kt�re ludowi temu da�oby si�y i podstaw� do walki z niemieckim wp�ywem kapitalistycznem. ... 


Gazeta Robotnicza z 17czerwca 1920 r.

Sprawa �l�ska Cieszy�skiego a neutralizacja �l�ska G�rnego.

W stosunkach polsko czeskich najwa�niejsz� spraw� jest obecna sprawa �l�ska Cieszy�skiego. Sprawa to wielkiej wagi. Przedstawiciel Polski Pa�ek i przedstawiciel czeski Benesz odbywaj� w Pary�u narady w sprawie G�rnego �l�ska Cieszy�skiego. Chodzi o to, aby spraw� t� za�atwi� bez plebiscytu. Wiadomo��, jakoby spraw� te rozstrzygn�� mia� s�d rozjemczy z kr�lem belgijskim na czele nie zupe�nie jest �cis��. Najpierw musi nast�pi� porozumienie pomi�dzy Polsk� a Czechami, a p�niej dopiero mowa mo�e by� o s�dzie rozjemczym lub o innem rozwi�zaniu. ... 


Zwi�zek. Wiadomo�ci G�rno�l�zak�w. Bytom, 23 kwietnia 1920

Zasadnicze my�li konstytucji wolnego Pa�stwa Wielki G�rny �l�sk.

Od jednego ze zwolennik�w idei wolnego pa�stwa otrzymujemy nast�puj�ce znamienne pismo:
Kwestje mi�dzynarodowego prawa.
(...) O b r o n a w o j s k o w a G�rnego �l�ska ju� na pocz�tku wojny przedstawia�a wielkie trudno�ci, gdy� jego wysuni�te po�o�enie powodowa�o wyd�u�enie linji obronnej i wymaga�o nak�adu wi�kszych si� (mas) wojska. Do tego zachodzi niemo�liwo�� zak�adania urz�dze� obronnych na terenie obwodu przemys�owego ograniczonego zak�adami hutniczymi i g�rniczymi. Wreszcie nale�a�o i to uwzgl�dni�, i� wiele z tych zak�ad�w i to najwa�niejszych le�y tak blisko granicy, �e przy wzmo�onej donios�o�ci dzia� nowoczesnych obrona w obr�bie tych�e granic by�a tyle co bezskuteczn�. ... 

przys�a�:

Piotr KalinowskiDokumynty 
epoki V