Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Politik


G�osujmy na „Wroc�aw EXPO 2010”

Szanowni Pa�stwo

Wroc�aw w tym roku stan�� przed ogromn� szans� zwi�zan� z mo�liwo�ci� zorganizowania wystawy EXPO 2010. Starania te mo�emy wesprze� wszyscy, ca�a Polska, poczynaj�c od szeregowych obywateli, a ko�cz�c na naszym rz�dzie.

Gdy Wratys�aw czeski budowa� tu gr�dek
Ni smuci�, ni cieszy� si� tym �l�ski ludek
Dzi� rado�nie wszyscy czekamy twej s�awy
Jako miejsca wielkiej, �wiatowej wystawy.

Miasto to, ze wzgl�du na swoj� wielokulturowo��, jest szczeg�lnie do tego predystynowane. Histori� tego grodu pisa�y pocz�tkowo Czechy, potem Polska, z kolei znowu Czechy, Austria, Niemcy i teraz ponownie Polska. Wszystkie te pa�stwa mog�yby wi�c wesprze� starania o umiejscowienie wystawy w�a�nie we Wroc�awiu, bo przecie� w pewnym sensie mo�e to by� te� ich sukcesem. Zreszt� jestem przekonany, �e w okresie rozszerzania Unii Europejskiej taka lokalizacja b�dzie mia�a szczeg�lne znaczenie dla kraj�w kandyduj�cych do tego grona. Nie musi by� wy��cznie polsk� spraw�, warto przedstawia� to w Pary�u jak najszerzej, co mo�e mie� wp�yw na pozytywn� decyzj�, czyli wytypowanie w�a�nie polskiego miasta.

Wroc�aw to jednak po dzie� dzisiejszy historyczno-geograficzna i duchowa stolica ca�ego �l�ska. W dobie tworzenia „Europy region�w” w�a�nie wszystkie miasta �l�skie, od Katowic po Zielon� G�r�, mog� by� �ywotnie zainteresowane t� ide�. Zdziwi�bym si� gdyby by�o inaczej, bo dzi�ki wystawie nasz region mo�e zab�ysn�� na �wiatowej arenie.

Aby jednak dosz�o do tego o czym pisz�, nie mo�na biernie czeka� na bieg wypadk�w, nie mo�na przespa� tej szansy, lecz trzeba aktywnie w��czy� si� w realizacj� tej sprawy ju� dzisiaj. Tylko takie autentyczne zaanga�owanie mo�e wyda� oczekiwane owoce.

Nie chc�c by� za� go�os�ownym, pragn� wesprze� ide� wystawy „Wroc�aw EXPO 2010”, ju� teraz z ca�ych swych si� i mo�liwo�ci.

Urodzi�em si� w Rudzie �l�skiej, w momencie gdy miasto to zaistnia�o na mapie pod t� nazw� i w obecnym kszta�cie. W�a�ciwie to nawet dzi�ki wi�zi z mym miastem rodzinnym zale�y mi na tym, aby EXPO 2010 odby�o si� w stolicy �l�ska.

Sprawa to niew�ska
Wszak Ruda jest �l�ska

Jestem zbieraczem �l�skich banknot�w zast�pczych z lat 1914-1924 (zwanych notgeldami), zaanga�owanym w szerok� popularyzacj� tego tematu poprzez wystawiennictwo. Na bazie moich zbior�w, w przeci�gu ostatnich trzech lat, zorganizowa�em w�asnym sumptem ponad
60 wystaw tych walor�w, co s�u�y� mia�o zarazem propagowaniu edukacji regionalnej. Obecnie opracowan� wystaw� o tytule „Banknoty zast�pcze �l�ska 1914-1924”, obejmuj�c� ponad 2000 notgeld�w ze 160 �l�skich miast i gmin, ju� zainicjowa�em promowanie idei lokalizacji EXPO 2010 we Wroc�awiu. Postrzegam to jako swego rodzaju misj� historyczn�, bo przecie� moja skromna ekspozycja, b�d�ca swego rodzaju tera�niejszym spojrzeniem w przesz�o��, tym samym doskonale s�u�y� mo�e przysz�o�ci.

Moje zaanga�owanie stanowi zarazem kontynuacj� wcze�niejszych zamierze�, realizowanych pomimo wielu trudno�ci z kt�rymi w praktyce musz� si� boryka�.

Wyruszy�y z Halemby rzeki Odry szlakiem
W sw� pielgrzymk� po �l�sku kt�rego s� znakiem
S� dzi� �ladem historii wartym przypomnienia
I zadumy nad czasem co tak wiele zmienia

Warto na to spojrze� jednak nieco inaczej, maj�c na uwadze w�a�nie ide� ��czenia si� Europy, zaniku znaczenia granic pa�stwowych, a zarazem doceniania i propagowanie warto�ci kt�re mo�na okre�li� jako regionalne.

MOST

Na rzece Odrze s� r�ne mosty
G��wnie z betonu i stali
Ten most jest inny, lecz jak�e prosty
Z papieru go zbudowali

Solidnie spaja brzegi odrzane
��cz�c dwa pa�stwa zarazem
Mamy tu nasze miasta kochane
Wystawa jest ich obrazem

Wi�c cho� tak wiele ju� lat min�o
Wielu odesz�o ju� ludzi
Sp�jrzmy �askawie na przodk�w dzie�o
Kt�re sentyment w nas budzi.

Tak wi�c �l�skie banknoty zast�pcze doskonale nadaj� si� r�wnie� do promowania wystawy �wiatowej, zw�aszcza takiej kt�ra w swym za�o�eniu mia�aby prezentowa� przede wszystkim kultur� pa�stw, narod�w i „ma�ych ojczyzn”.

W g�rno�l�skiej ziemi od lat, rok po roku
Po klubach i szko�ach notgeldy w�druj�
Droga to nie�atwa, lecz tak krok po kroku
Uparcie histori� regionu promuj�

Zapraszam wi�c przede wszystkim do zwiedzenia mej wystawy, kt�ra w kwietniu tego roku udost�pniona b�dzie w Miejskim O�rodku Kultury w Zabrzu-Biskupicach (ul. Kossaka 23, tel. 2747338). Bli�szych informacji udzieli� mo�e r�wnie� Dyrekcja MOK.

Nie ukrywam, �e przyst�puj�c do propagowania �wiatowej wystawy „Wroc�aw EXPO 2010” za po�rednictwem kolekcji notgeld�w �l�ska, chcia�bym liczy� na szerokie wsparcie medi�w og�lnopolskich i lokalnych, instytucji kultury, samorz�d�w i wszelkich innych os�b prawnych i fizycznych. Chc� za� to robi� nie tylko w tym roku, lecz kontynuowa� w latach nast�pnych, a ukoronowaniem tych poczyna� by�aby prezentacja banknot�w w trakcie EXPO we Wroc�awiu. By�by to wtedy w miar� kompletne opracowany zbi�r, gdy� ju� teraz wiem, �e uzyskam w tym wydatn� pomoc powa�nego kolekcjonera tych walor�w z terenu Dolnego �l�ska, kt�ry podobnie jak ja, od lat popularyzuje ten temat w swoim wojew�dztwie.

Wsp�lnymi si�ami osi�gniemy znacznie lepszy efekt ko�cowy.

Ca�a moja dotychczasowa dzia�alno�� wystawiennicza i kolejne plany z tym zwi�zane w du�ej mierze wynikaj� po prostu z mi�o�ci do walor�w kt�re ju� od jedenastu lat mozolnie kompletuj�. Jest w tym te� wiele uczucia do regionu w kt�rym mieszkam od urodzenia. Najwa�niejsza za� jest mi�o�� do ludzi tej ziemi, z kt�rymi poprzez akcj� wystawiennicz� niejako dziel� si� tym co mam najcenniejsze. Dzi�ki temu uczuciu potrafi� te� wytrwa� w tym co robi�, a co nie jest dla mnie spraw� �atw�. Dlatego w�a�nie chcia�bym zako�czy� t� moj� episto�� j�zykiem serca, czyli gwar�.

DO DZIECIONTKA

Pionty krzi�yk mi ju� leci
A Dzieciontko jest dlo dzieci
�o zabowkach jo niy my�la
Ale list tyn jednak wy�la

Bo jest co� w co jo sie bawia
Moje klocki to wystawa
Z kerom bych chcio� �lonsk zwyndrowa�
Nim sie zdon�a w trule schowa�

Pomo� mi w tym Dziecionteczko
Chocio� trocha, chocio� deczko
Bo jakby� to Ty zechcia�o
Pryndko by sie pokula�o

W ostatnich ju� s�owach chc� gor�co prosi� Pa�stwa o mo�liwie szerokie promowanie sprawy �wiatowej wystawy „Wroc�aw EXPO 2010”.

Do��czam wyrazy szacunku.

Bronis�aw W�troba

22.03.2002
Ruda �l�ska
Skr. poczt. 6
41-706 Ruda �l�ska


 

 


« zur�ck zur Rubrik Politik

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO