Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Politik


W sprawie mo�liwo�ci deklarowania 
narodowo�ci �l�skiej

EUROPEAN PARLAMENT

FORM FOR TABLING PARLIAMENTARY QUESTIONS
to the COMMISSION

WRITTEN QUESTIONS
AUTOR: Miquel MAYOL i RAYNAL
SUBJECT:National census in Poland

A national census will start in May this year in Poland. Among a number of questions to be asked, two are related to "national" considerations: nationality and language.

Officially the Polish authorities say that everyone has the right to declare its own nationality and they corroborate that all the answers must be put down in application forms by census collectors as given by individuals, according to the self-definition of the respondent. But the Main Office for Statistics (Glowny Urzad Statystyczny-GUS) has already announced that only eleven nationalities will be officially recognised during the census (Silesian nationality, for exemple, will not be considered).

In an Upper Silesian regional paper called "Dzien" ("A Day") of March 4th 2002 the officials of the GUS informed that the census collectors will induce Silesians not to declare Silesian nationality but Polish. In the same report GUS officials have suggested that even though Silesian nationality is declared and put in an application form, it will not be considered during the electronic preparation of data collected during the census.

Has the Commission any information about the national census in Poland? Is the Commission aware of the problem of non-respect of the self-definition of the nationality as given of the respondent? Is the Commission going to ask further information to the Polish authorities?

Does the Commission share the opinion that the only democratic and transparent way of preceding is to publish the results of the national census reflecting exactly the answers given by citizens, with no manipulation?


Polskie t�umaczenie pytania dotycz�cego mo�liwo�ci deklarowania narodowo�ci �l�skiej w trakcie pisu powszechnego jakie w Parlamencie Europejskim skierowa� do Komisji Europejskiej Miquel Mayol i Raynal - katalo�ski pose� z ramienia Wolnego Sojuszu Europejskiego

W maju br rozpocznie si� w Polsce spis powszechny. W�r�d pyta� spisowych dwa dotycz� kwestii identyfikacji narodowej: chodzi tu o pytanie o narodow�� oraz j�zyk ojczysty.

W�adze polskie oficjalnie og�osi�y, �e ka�dy ma prawo do swobodnego zadeklarowania swojej narodowo�ci; zapewni�y te�, �e odpowiedzi b�d� wpisywane do formularzy spisowych tak jak podadz� to respondenci, zgodnie z w�asnym przekonaniem. Tymczasem G��wny Urz�d Statystyczny og�osi�, �e oficjalnie na potrzeby spisu uznanych b�dzie 11 narodowo�ci (przyk�adowo narodowo�ci �l�skiej w tym zestawieniu nie uj�to).

W g�rno�l�skim dzienniku "Dzie�" z dnia 4 marca br, przedstawiciele GUS poinformowali, �e rachmistrze spisowi b�d� nak�ania� respondent�w do nie deklarowania narodowo�ci �l�skiej lecz polskiej w jej miejsce. W tym samym artykule przedstawiciele GUS zasugerowali, �e w przypadku zadeklarowania narodowo�ci �l�skiej i wpisaniu jej do formularza spisowego nie b�dzie ona uwzgl�dniona podczas komputerowej obr�bki danych.

Czy Komisja posiada jakiekolwiek dane dotycz�ce spisu powszechnego w Polsce? Czy Komisji znany jest problem braku poszanowania indywiduanej deklaracji narodowo�ciowej podanej przez respondent�w? czy Komisja zamierza w tej sprawie skierowa� wniosek do w�adz polskich o dalsze wyja�nienia?

Czy Komisja podziela opini�, �e jedynym demokratycznym i przejrzystym rozwi�zaniem jest oficjalne opublikowanie wynik�w spisu powszechnego na podstawie informacji podanych przez respondent�w bez jakichkolwiek manipulacji?

Miquel MAYOL i RAYNAL
Pose� Parlamentu Europejskiego
Wolny Sojusz Europejski

( przej�te ze stron www.RASlaska.org )


 

 


« zur�ck zur Rubrik Politik

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO