Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Dwa g�osy o �l�sku

Gazeta Robotnicza z 1 lutego 1921 roku.

Minister spraw zagranicznych Rzeszy, Simons omawiaj�c widoki niemieckie co do �l�ska, stara� si� niejednokrotnie ju� przygotowa� opinj� zagraniczn� do my�li zaniechania plebiscytu i rozstrzygni�cia sprawy - oczywi�cie z korzy�ci� dla Niemiec - zupe�nie bez pytania si� ludno�ci tutejszej o jej zdanie. Gdy tego rodzaju wyj�cie okaza�o si� niemo�liwem do osi�gni�cia, inny pomys� za�wita� w g�owie pana ministra: oto zacz�� on wyra�nie przeb�kiwa�, o tem, i� w�a�ciwie Niemcy nie mia�yby nic przeciwko temu, by porozumie� si� z Polsk� i podzieli� �l�sk.
Czego dowodz� takie pomys�y? Oto zaznaczaj� one wyra�nie, i� Niemcy nie maj� �adnej nadziei na utrzymanie �l�ska, �e czuj�, i� ca�a ludno�� wypowie si� przeciwko nim i staraj� si� wszelkiemi sposobami , cho� cz�� kraju przy sobie zatrzyma�. Wszystkie drogi w tym celu uznaj� za dobre, nie ogl�daj� si� na �adne umowy i traktaty, a warunki pokoju wersalskiego maj� tak samo i podepta�yby je z ochot� tak, jak depta�y inne umowy i zobowi�zania. ...

Piotr Kalinowski

z ksi��ki: DWA PYTANIA - TRZY ODPOWIEDZIDokumynty 
epoki VI


NOTGELD

BenoAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO